Cuairteanna staidéir 

Tá na cuairteanna staidéir seo ceaptha deiseanna a thabhairt do shaoránaigh, ó na náisiúntachtaí uile, atá os cionn 18 mbliana d’aois, staidéar níos doimhne a dhéanamh ar ábhair shonracha a bhaineann le lánpháirtiú na hEorpa. Chomh maith leis sin, tá an fhéidearthacht ann taighde a dhéanamh i leabharlann nó i gcartlanna stairiúla Pharlaimint na hEorpa.

Maireann cuairt staidéir ar feadh uastréimhse dhá mhí. Ní mór d’aon duine a bhfuil cuairt staidéir, tréimhse oiliúna nó conradh fostaíochta i bParlaimint na hEorpa tugtha chun críche cheana aige, fanacht sé mhí roimh iarratas a dhéanamh. Ar an gcaoi chéanna, ní mór d’iarrthóir a bhfuil cuairt staidéir tugtha chun críche aige, fanacht sé mhí roimh iarratas a dhéanamh ar thréimhse oiliúna.

Ba cheart iarratais ar chuairt staidéir a dhéanamh chuig PERS-Studyvisit@ep.europa.eu aon mhí amháin ar a laghad roimh lá tosaithe beartaithe na cuairte, trí na doiciméid seo a leanas a sheoladh:

 1. ráiteas pearsanta ina mbeidh faisnéis mhionsonraithe faoin ábhar sonrach a bhaineann le lánpháirtiú na hEorpa, ar mhian leis an iarrthóir staidéar a dhéanamh air le linn na cuairte, na modhanna ar mhian leis/léi a úsáid (féachaint ar dhoiciméid i leabharlanna nó i gcartlanna na hInstitiúide nó teagmhálacha le hoifigigh speisialaithe) agus na dátaí sonracha ar lena linn ba mhian leis/léi an chuairt staidéir a dhéanamh. Ba cheart don iarrthóir a léiriú go beacht an Ard-Stiúrthóireacht agus an stiúrthóireacht/aonad/seirbhís ar mhian leis/léi an chuairt staidéir a dhéanamh ann. Is féidir teacht ar eagraghram Rúnaíocht Pharlaimint na hEorpa tríd an nasc seo a leanas: http://www.europarl.europa.eu/the-secretary-general/en/organisation
 2. curriculum vitae (ina bhfuil seoladh poist, chun críocha riaracháin).
 3. cóip de chárta aitheantais nó de phas bailí.
 4. teastas um thaifead coiriúil nó, faoi réir chomhaontú roimh ré an údaráis inniúil, litir thagartha atá eisithe ag institiúid oideachasúil nó ag fostóir, lena bhfianaítear a dhea-iompar/dea-iompar ina dtagraítear don tréimhse staidéir nó fostaíochta a rinne an t-iarrthóir le linn an dá mhí dhéag roimh an t-iarratas a chur isteach.

A luaithe a bheidh sé faighte amach an féidir leis na ranna nó comhlachtaí ábhartha de chuid Pharlaimint na hEorpa

an cuairteoir staidéir a ghlacadh, déanfar é/í a chur ar an eolas cibé acu ar éirigh nó nár éirigh lena iarratas/hiarratas.

I gcomhréir leis na rialacha atá i bhfeidhm, ní sheasfaidh Parlaimint na hEorpa costais de chineál ar bith a thabhóidh cuairteoirí staidéir.

Contact: 

 • Parlaimint na hEorpa - Cuairteanna Staidéir 
  Contact data:  
  • Address:

   Chun breis eolais a fháil nó chun clárú le haghaidh cuairt staidéir, ba cheart caidreamh a dhéanamh le:

  • PERS-Studyvisit@ep.europa.eu