Cúrsaí Oiliúna i bParlaimint na hEorpa 

Tairgeann Parlaimint na hEorpa dhá chineál cúrsa oiliúna: Cúrsaí oiliúna san Ardrúnaíocht (cúrsaí oiliúna Schuman) agus Cúrsaí Oiliúna le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa

Cúrsaí oiliúna san Ardrúnaíocht – Cúrsaí Oiliúna Schuman

Tá íocaíocht ag gabháil le cúrsaí oiliúna Schuman agus is féidir iad a dhéanamh ag ceann d’áiteanna oifigiúla oibre Pharlaimint na hEorpa – an Bhruiséil, Lucsamburg agus Strasbourg – nó ina hOifigí Idirchaidrimh sna Ballstáit.

Ainmníodh na cúrsaí oiliúna as Robert Schuman, duine de phríomhailtirí thionscadal lánpháirtíochta na hEorpa, agus é freagrach as breis agus 70 bliain de shíocháin agus de rathúnas san Eoraip. Mhol sé go ndéanfaí comhthiomsú ar tháirgeadh guail agus cruach na Fraince agus na Gearmáine as a dtiocfadh an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach, arbh as ar fhás agus ar tháinig an tAontas Eorpach.

Cén fáth ar cheart dom iarratas a dhéanamh?

Cuirfidh cúrsa oiliúna Schuman feabhas ar do chuid oideachais agus ar do chuid gairmoiliúna. Tabharfaidh sé léargas duit ar an obair a dhéanann institiúidí AE agus ar obair Pharlaimint na hEorpa, fóram ríthábhachtach do chinnteoireacht agus do dhíospóireacht pholaitiúil ar leibhéal AE.

Is féidir cúrsaí oiliúna Schuman a ghabháil de láimh i raon leathan réimsí, amhail beartais inmheánacha agus sheachtracha AE, airgeadas, an dlí, ilteangachas, riarachán, bonneagar agus lóistíocht, cumarsáid nó TF.

Is fostóir comhionannais deiseanna í Parlaimint na hEorpa; Tugtar spreagadh d’iarrthóirí iarratas a dhéanamh gan beann ar inscne, ar ghnéaschlaonadh, ar chultúr, ar chúlraí eitneacha agus reiligiúnacha nó ar mhíchumas, agus tá cóiríocht réasúnta ar fáil do na hiarrthóirí faoi mhíchumas a n-éiríonn leo, i gcás go mbeadh gá acu leis.

Mar chuid de thiomantas na Parlaiminte i leith onóir a thabhairt do na hiriseoirí a maraíodh le linn fheidhmiú a gcuid oibre, tairgeann Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide roinnt cúrsaí oiliúna Schuman i gcuimhne Ján Kuciak, an t-iriseoir iniúchach as an tSlóivéin a dúnmharaíodh i mí Feabhra 2018.

An féidir liom iarratas a dhéanamh?

Ní mór d’iarratasóirí ar chúrsa oiliúna Schuman:

 • a bheith 18 mbliana d’aois nó os a chionn;
 • a bheith ina náisiúnaigh de Bhallstát den Aontas Eorpach nó de thír aontachais nó de thír is iarrthóir (is féidir líon an-teoranta de chúrsaí oiliúna a thairiscint freisin do náisiúnaigh ó thíortha eile);
 • dioplóma ar leibhéal ollscoile a bheith acu;
 • sáreolas a bheith acu ar ceann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais agus eolas an-mhaith a bheith acu ar cheann eile (ní mór do shaoránaigh ar saoránaigh de thíortha nach Ballstáit iad eolas an-mhaith a bheith acu ar an mBéarla, ar an bhFraincis nó ar an nGearmáinis);
 • taifead póilíneachta incháilithe a sholáthar;
 • nár oibrigh siad, nó nár thairbhigh siad d’aon chineál eile cúrsa oiliúna, ar feadh tréimhse nach mó ná dhá mhí as a chéile in institiúid, comhlacht nó gníomhaireacht de chuid an Aontais;
 • nach ndearna siad cuairt staidéir ag Ardrúnaíocht Pharlaimint na hEorpa sé mhí roimh thús an chúrsa oiliúna.

Conas iarratas a dhéanamh?

Chun iarratas a dhéanamh, téigh chuig ár leathanach iarratais ar chúrsa oiliúna:

 1. roghnaigh agus déan iarratas ar thrí chúrsa oiliúna ar a mhéad;
 2. má chuirtear ar an ngearrliosta thú, beidh ort doiciméid tacaíochta ar leith a sholáthar mar chruthúnas ar d’incháilitheacht;
 3. má roghnaítear thú, gheobhaidh tú Litir oifigiúil Iontrála trí ríomhphost.

Dámhtar cúrsaí oiliúna Schuman ar feadh tréimhse cúig mhí:

 • Tréimhse cúrsa oiliúna an 1 Deireadh Fómhair go dtí an 28 agus an 29 Feabhra
  • is féidir leat iarratas a dhéanamh ón 1 go dtí an 30 Meitheamh
 • Tréimhse cúrsa oiliúna an 1 Márta go dtí an 31 Iúil
  • is féidir leat iarratas a dhéanamh ón 1 go dtí an 30 Samhain

ghlacfar le hiarratais gan choinne.

An bhfuil aon ní eile ar cheart dom fios a bheith agam air?

Faigh tuilleadh eolais:

Teagmháil

Téigh i dteagmháil linn le haghaidh aon fhaisnéis bhreise faoi chúrsaí oiliúna Schuman:

Contact: 

Cúrsaí Oiliúna le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa

Is féidir le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa cúrsaí oiliúna íoctha a thairiscint ag a n-oifigí in áitribh Pharlaimint na hEorpa sa Bhruiséil (nó in Strasbourg), bunaithe ar chomhaontú le Parlaimint na hEorpa.

Cén fáth ar cheart dom iarratas a dhéanamh?

Cuirfidh cúrsa oiliúna feabhas ar do chuid oideachais agus ar do chuid gairmoiliúna. Cuirfidh sé ar do chumas modhanna oibre Fheisirí Pharlaimint na hEorpa a thuiscint níos fearr.

Is féidir cúrsaí oiliúna FPEnna a dhéanamh i raon leathan réimsí. Déanfaidh an Feisire de Pharlaimint na hEorpa a dhámhann an cúrsa oiliúna cúraimí sonracha a shannadh a bheidh le tabhairt chun críche le linn an chúrsa oiliúna.

An féidir liom iarratas a dhéanamh?

Chun iarratas a thíolacadh, is gá dul i dteagmháil go díreach le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa.

Maireann an cúrsa oiliúna idir sé seachtainí agus cúig mhí as a chéile, agus is é an Feisire de Pharlaimint na hEorpa a dhámhann an cúrsa oiliúna a dhéanann cinneadh ina leith sin. Is féidir tús a chur leis tráth ar bith le linn na bliana.

Dámhtar deontas míosúil idir EUR 816 agus EUR 1 339 ar na hoiliúnaithe le haghaidh cúrsa oiliúna lánaimseartha.