Pristup dokumentima 

U članku 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije navodi se da građani Europske unije i osobe s boravištem u njoj imaju pravo pristupa dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

Pristup dokumentima, ključni čimbenik transparentnosti

Pristup dokumentima sastavni je dio politike transparentnosti koja se primjenjuje u europskim institucijama. Prema Ugovoru svi građani EU-a i sve osobe s boravištem u Uniji uživaju pravo pristupa dokumentima, što je uređeno Uredbom (EZ) br. 1049/2001.

Europski se parlament trudi osigurati visoku razinu transparentnosti svojega rada. Ta je zadaća još važnija s obzirom na to da se Parlament prvenstveno trudi djelovati u interesu europskih građana od kojih je izravno izabran.

Registar dokumenata, korisno pomagalo za pretraživanje

Kako bi olakšao pristup dokumentima, kao što je određeno Uredbom (EZ) br.1049/2001, Europski je parlament uspostavio elektronički Registar dokumenata. S namjerom da bude pomagalo za pretraživanje, Registar sadržava referencije dokumenata koje je Europski parlament sastavio ili primio od 2001.

Dokumenti s izravnim pristupom

Registrom se omogućuje izravni pristup većini dokumenata Europskog parlamenta preko tražilice. Dokumenti su izravno dostupni u elektroničkom obliku.

Dokumenti dostupni na zahtjev

Dokumenti koji nisu izravno dostupni u Registru mogu se dobiti na zahtjev. To je slučaj s dokumentima nastalima prije 2001. i s ograničenim brojem dokumenata do kojih je pristup ograničen na temelju izuzeća od prava pristupa utvrđenih člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001. Pristup do njih ne plaća se i može se zatražiti tako da se ispuni elektronički obrazac, a zahtjev se ne mora posebno obrazložiti. Nakon razmatranja vašeg zahtjeva nadležna služba Europskog parlamenta poslat će vam obrazloženi odgovor u roku od 15 radnih dana.