A gyermek szülő általi jogellenes elvitelével foglalkozó szakemberek számára
 

Hogyan tudunk együttműködni?

A határokon átnyúló családjogi viták száma továbbra is növekszik az Unióban, mivel a nemzetközi családok száma is növekszik . Bár a kulturális és társadalmi sokszínűség gazdagságot jelent, kihívássá is válhat, különösen akkor, ha különböző jogi hagyományok lépnek kölcsönhatásba. Ezért minden érdekelt félnek erőfeszítést kell tennie, hogy létrejöjjön a párbeszéd és a szorosabb együttműködés.

Úgy véljük, hogy a gyermekek szülő általi jogellenes elvitelének kezelésére rendelkezésre álló nemzetközi jogi eszközök mellett egyre inkább szükséges az e területen dolgozó szakértők közötti együttműködés az EU-n belül és harmadik országokkal egyaránt.

Az európai parlamenti koordinátor ebben az összefüggésben úgy véli, hogy van mit tennie. Helyzetének nemzetek feletti jellegét és a Parlament mint intézmény jelentőségét kihasználva megfelelő pozícióban van ahhoz, hogy ösztönözze az építő jellegű párbeszédet és kérdéseket vessen fel azok nevében, akik közvetlenül e területen dolgoznak, és akik egy uniós tagállamban vagy harmadik országban aggodalomra okot adó ügyeket tárnak fel.

A jelenlegi megbízatás tekintetében a koordinátor hivatala számos célt tűzött ki:

  • az igazságszolgáltatásban dolgozó szakemberek közötti közvetítés ismertségének és kihasználásának fokozása
  • a szakemberek meglévő hálózatainak bátorítása és támogatása, egyúttal magas színvonalú minőségi előírások előmozdítása és biztosítása
  • az uniós tagállamok gyermekbarát igazságszolgáltatási rendszereinek támogatása
  • információk gyűjtése arról, hogy milyen nehézségek és problémák merülnek fel a gyermek szülő általi jogellenes elvitelével kapcsolatban folytatott szakmai tevékenységek során
  • az Európai Parlament párbeszédfórumainak lehető legjobb kihasználása

A közvetítés ismertségének és kihasználásának fokozása

A koordinátor úgy véli, hogy a közvetítés életképes és hatékony módja a határokon átnyúló családi viták megoldásának. A Hágai Egyezmény keretében működő bíróság által a gyermek visszaviteléről hozott határozat gyakran csak hosszú jogi csaták kezdete, amelyek a gyermek felnőttkoráig is eltarthatnak.

A közvetítés révén elkerülhetők a hosszadalmas és költséges bírósági csatározások, mivel segítséget nyújt a szülőknek ahhoz, hogy közösen hozzanak döntést a gyermek mihamarabbi visszatérése vagy a gyermek szükségtelen áttelepítésének megakadályozása érdekében. Lehetővé teszi a szülők számára, hogy hosszú távú megoldásokat találjanak, figyelembe véve a közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést.

Úgy véljük, hogy sok lehetőség van a cselekvésre az Unión belüli közvetítés alkalmazásának ösztönzése érdekében. Bár ez az alternatív vitarendezés gyorsabb, kevésbé költséges és hatékony lehet mind az érintett családok, mind az európai bíróságok számára, csak kevés szülői jogellenes elvitellel kapcsolatos ügyben kerül sor közvetítésre.

Az Európai Bizottság Jogérvényesülési Főigazgatóságával  szorosan együttműködve támogatni szeretnénk a közvetítés szélesebb körű alkalmazását a határokon átnyúló családjogi vitákban. Igazságügyi és más partnereink együttműködésével meg kívánjuk találni azokat a jogi és gyakorlati megoldásokat, amelyekkel a közvetítés igénybevétele erősíthető.

Mivel a határokon átnyúló jogellenes elvitellel szembesülő szülők esetében az ügyvédek és a központi hatóságok jelentik az első kapcsolatfelvételi pontot, arra törekszünk, hogy e kulcsfontosságú személyeket a közvetítés előnyeinek felismerésére ösztönözzük annak érdekében, hogy azt a folyamat korai szakaszában a szülők számára a vitarendezés eszközeként mutassák be.

Kérjük, hogy a kérdést illető további együttműködés érdekében forduljon hivatalunkhoz. 

A szakemberek meglévő hálózatainak bátorítása és támogatása, egyúttal magas színvonalú minőségi előírások előmozdítása és biztosítása

A Hágai Egyezmény valamennyi szerződő felének központi hatóságai továbbra is központi szerepet játszanak a gyermekvisszaviteli eljárások sikeres lezárása szempontjából. Továbbra is szoros kapcsolatok kialakítására törekszünk ezekkel a hatóságokkal az időben történő fellépés, a jó kommunikáció és a hatóságok közötti kölcsönös bizalom előmozdítása érdekében. Célunk, hogy azonosítsuk az őket érintő visszatérő problémákat azok nemzetek feletti szinten történő kezelése érdekében.

A koordinátor hivatala szorosan együttműködik a határokon átnyúló közvetítői szervezetekkel és nem kormányzati szervezetekkel. Olyan szervezeteket támogatunk, amelyek magas szintű szakmai és etikai normákat biztosítanak; MIKK (Germany) , the International Social Services , Reunite UK , Missing Children Europe (Belgium) , Centrum IKU (The Netherlands) . Így szeretnénk biztosítani, hogy a szülőket a szükséges tudással és képzettséggel rendelkező szakemberekhez irányítsuk, akik a lehető leghatékonyabb és szakmailag legmegfelelőbb módon nyújtanak segítséget számukra az életképes és tartós megegyezésben a gyermek mindenek felett álló érdekét szem előtt tartva.

Rendszeresen együttműködünk a Lawyers in Europe on Parental Child Abduction (LEPCA)  elnevezésű szervezettel, a gyermek szülő általi jogellenes elvitelére szakosodó ügyvédek egyesületével, amely az Európai Bizottság által finanszírozott projekt és az ezzel a területtel kapcsolatos egyedi képzést kínál az ügyvédek számára.  Tisztában vagyunk azzal, hogy a bírósági eljárások összetettsége a nemzetközi magánjogi eszközök terén alapos szakértelmet és tapasztalatot igényel, és arra ösztönözzük a szülőket, hogy az elismert szakemberektől kérjenek tanácsot.

Emellett együttműködünk a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózattal  is több munkacsoportján keresztül, ami számos lehetőséget kínál az uniós tagállamok igazságügyi szakembereivel, a központi hatóságokkal, az Európai Bizottsággal, a Tanáccsal való eszmecserére. Az összes érintett egyesülettel fel kívánjuk venni a kapcsolatot.

Ha Ön e szakmai egyesületekhez tartozik, és fel kívánja tárni az együttműködés lehetőségeit, kérjük, forduljon hivatalunkhoz .

Gyermekbarát igazságszolgáltatási rendszerek kialakításának támogatása

Judicial systems in Europe are not always adapted to the specific needs of children. The 2015 Commission report  shows that there remains much work to do to make justice across the EU truly child-friendly.

Az európai igazságügyi rendszerek nem mindig igazodnak a gyermekek sajátos igényeihez. A 2015. évi bizottsági jelentés  szerint továbbra is sok a tennivaló annak érdekében, hogy az egész Unióban valóban gyermekbarát legyen az igazságszolgáltatás.

Ennek egy külön aspektusa a gyermek kihallgatása az őt érintő bírósági eljárásokban. A gyermek szülő általi jogellenes elvitelét és a gyermekfelügyeletet érintő esetekben a gyermek meghallgatása egyre gyakoribb az EU-ban. A Brüsszel IIa. rendelet átdolgozása során megállapodás született egy olyan rendelkezés hozzáadásáról, amely legalább részben ENSZ gyermekjogi egyezményének 12. cikkén  alapul. A gyermek meghallgatásával megbízott személyek képzése és számukra szakmai normák előírása elengedhetetlen. Nagy jártasságra van szükség annak biztosítása érdekében, hogy a gyermek véleményét meghallgassák és értelmezzék.

Noha a tagállamokban e kötelezettség megvalósítása terén jelentős előrelépés történt, továbbra is van tennivaló annak biztosítása érdekében, hogy a gyermeket megfelelő, érdemi és biztonságos módon hallgassák meg.

A koordinátor támogatni kívánja a tagállamok munkáját a gyermek meghallgatására vonatkozó bevált gyakorlatok végrehajtásában.

A koordinátor ösztönzi a gyermek meghallgatásával megbízott igazságügyi és közigazgatási szervek képzését.

A koordinátor arra is törekszik, hogy előmozdítsa a gyermek részvételével zajló közvetítést, valamint elősegítse a gyermekekkel dolgozó, határokon átnyúló közvetítők képzését és a rájuk vonatkozó szakmai előírások bevezetését.

 
 


A gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény 12. cikke  

1. A részes államok biztosítják, hogy az ítélőképessége birtokában lévő gyermek minden őt érintő kérdésben szabadon kinyilváníthassa véleményét, és a gyermek véleményét, figyelemmel korára és érettségi fokára, kellően tekintetbe kell venni.

2. E célból a gyermeknek különösen lehetőséget kell biztosítani arra, hogy bármely olyan bírói vagy közigazgatási eljárásban, amelyben érdekelt, közvetlenül vagy képviselője, illetőleg arra alkalmas szerv útján, a hazai jogszabályokban foglalt eljárási szabályoknak megfelelően meghallgassák.

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 24. cikkének (1) bekezdése , szerint: „A gyermekek (...) véleményüket szabadon kifejezhetik. Az őket érintő ügyekben véleményüket életkoruknak és érettségüknek megfelelően figyelembe kell venni.”

Az Európa Tanács ajánlása a gyermekek és a 18 év alatti fiatalok részvételéről. 

Adatgyűjtés

Tudni szeretnénk, hogy a határokon átnyúló családi viták, a gyermekek jogellenes elvitele és a határokon átnyúló láthatással kapcsolatos viták során milyen visszatérő nehézségek és problémák merülnek fel. Lehet, hogy egy konkrét aspektussal (például késedelmekkel, végzések végrehajtásával stb.) vagy egy olyan régióval vagy országgal függnek össze, amellyel Ön dolgozik. Ily módon értékes információkat gyűjthetünk, és olyan strukturális trendeket azonosíthatunk, amelyek alapján intézkedhetünk, szakpolitikai döntéseket hozhatunk és új együttműködések alakulhatnak ki.

Ha Ön kíváncsi, hogy milyen lehetőségek kínálkoznak az együttműködésre, kérjük, forduljon hivatalunkhoz. 

 
 

Az Európai Parlament párbeszédfórumainak lehető legjobb kihasználása

Az Európai Parlament fórumot biztosít a párbeszédre, az uniós tagállamok választott képviselői közötti párbeszédre, a harmadik országok széles körének választott képviselőivel a parlamentközi delegációkon keresztül folytatott párbeszédre, a világ minden tájáról érkező szervezetekkel és érdekcsoportokkal folytatott párbeszédre.

Ezt az egyedülálló gazdagságot a lehető legnagyobb mértékben szeretnénk kamatoztatni, és ki szeretnénk használni e sokféle fórum előnyeit a bevált gyakorlatok cseréje céljából, a gyermek szülő általi jogellenes elvitelével kapcsolatos ügyekben és a politikai döntéshozatalban részt vevő szakemberek közötti jobb együttműködés és jobb kommunikáció előmozdítása érdekében.

 
 

Contact: