A személyes adatok védelme az Európai Parlamentben 

Az európai polgárok iránti kötelezettségeinek teljesítése érdekében az Európai Parlamentnek olykor szüksége van személyes információkra (a továbbiakban: „személyes adatok”).

 Az Európai Parlament a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (a továbbiakban: „a rendelet”) megfelelően kezeli a birtokába került valamennyi személyes adatot.

A jogi szabályozás 

A természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet, amely 2018. november 21-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 2018. december 11-én lépett hatályba.

Az Európai Parlament Elnökségének határozata (2019. június 17.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól

E honlap oldalainak nagy része megtekinthető anélkül, hogy bármilyen személyes adatot meg kellene adni.

Csak néhány oldalon kell személyes adatokat megadni, bizonyos kérelmekkel vagy szolgáltatásokkal összefüggésben.

Ilyen például az Állampolgári Tájékoztatáskérések (Ask EP)  oldalán a „Lépjen kapcsolatba velünk” gomb, amely egy online formanyomtatványt nyit meg. Ezen a formanyomtatványon a kötelezően kitöltendő mezőkben fel kell tüntetni legalább a családnevet, az utónevet, a lakóhely szerinti országot és az e-mail címet, valamint adott esetben a nemet, a lakcímet, az életkort, a foglalkozást és az állampolgárságot. A kitöltést követően a formanyomtatványt elektronikus úton továbbítják az illetékes szervezeti egységnek, hogy az megfelelő választ tudjon adni.

A megszerzett adatokat kizárólag az előre egyértelműen meghatározott és közölt célokra használják fel. Önnek jogában áll betekinteni az Önre vonatkozó személyes adatokba, valamint kérni azok helyesbítését, amennyiben azok pontatlanok vagy hiányosak. A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdéseit az adatkezelőnek minősülő szervhez kell eljuttatnia, amelyet az érintett adatokhoz kapcsolódó adatvédelmi nyilatkozaton tüntetnek fel. Jogában áll az is, hogy bármikor az európai adatvédelmi biztoshoz forduljon jogorvoslatért.

Az Európai Parlamentnek bizonyos esetekben lehetősége van arra, hogy korlátozza a személyes adatai tekintetében Önt mint érintettet megillető egyes jogok gyakorlását. E tekintetben további tudnivalókat talál a korlátozásokról szóló közleményben .

 A honlap olykor külső weblapokra mutató linkeket is tartalmaz. Mivel az Európai Parlament ezeket a weboldalakat nem ellenőrzi, kérjük, előzetesen tájékozódjon a magánélet tiszteletben tartása terén folytatott politikájukról.

Az Európai Parlament adatvédelmi tisztviselője

Az adatvédelmi tisztviselő felel a rendelet betartásáért.

A rendelet az Európai Parlament minden olyan szervezeti egységére vonatkozik, amely magánszemélyek azonosítására alkalmas adatokat használ, és ezek a szervezeti egységek kötelesek értesíteni az adatvédelmi tisztviselőt a személyes adatokkal kapcsolatos valamennyi műveletről (adatgyűjtés, adatokhoz való hozzáférés, adatok átadása, szervezése stb.).

Ezeket a műveleteket rögzítik az e célra szolgáló nyilvántartásban, amely részletes leírást tartalmaz a személyes adatok Európai Parlament általi valamennyi kezelését illetően.

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása mindenki számára lehetővé teszi, hogy tájékozódjon az Európai Parlament által végzett személyesadat-kezelési tevékenységekről.

A nyilvántartás célja a nyilvánosság tájékoztatása, ezért a nyilvántartás az interneten szabadon elérhető.

Minden érintett személy élhet a rendelet által biztosított jogaival a nyilvántartásban szereplő információk alapján.

A bejelentett adatkezelési tevékenységekre vonatkozó eredmények azonban csakis a nyilvántartásba vétel nyelvén (vagyis angolul vagy franciául) érhetők el.

Az európai adatvédelmi biztos

Az európai adatvédelmi biztos független európai felügyeleti hatóságként jár el.

Gondoskodik arról, hogy az európai uniós intézmények és szervek tiszteletben tartsák a magánélet tiszteletben tartásához és az adatok védelméhez való jogot az új szakpolitikák kidolgozása során, illetve amikor a szervezetükön belül személyes adatokat kezelnek.

Contact: