Europos Parlamento koordinatorius vaikų teisių klausimais
 

Koordinatorius vadovaujasi vaiko interesų apsaugos principu ir stengiasi užtikrinti vaiko teisių skatinimą bei apsaugą įgyvendinant visų sričių ES politiką ir teisės aktus. Jis stengiasi padėti piliečiams, susidūrusiems su tėvų įvykdyto vaikų pagrobimo atveju ir įsitraukusiems į kitus tarpvalstybinius šeimos ginčus. Jis remia glaudesnį bendradarbiavimą su teisminėmis ir administracinėmis institucijomis bei siekia skatinti naudotis tarpininkavimu sprendžiant tarpvalstybinius šeimų klausimus.

Tarpvalstybinis tėvų vykdomas vaikų grobimas
 

    

Informacija, susijusi su COVID-19

Dėl COVID-19 pandemijos ir būtinų apribojimų, kuriuos siekdamos sustabdyti koronaviruso plitimą visoje ES taiko vyriausybės, gali nukentėti kai kurių procedūrų, įskaitant susijusias su tarpvalstybiniais šeimos ginčais, vykdymas.

    

Tėvams

Jeigu Jūsų vaiką pagrobė arba baiminatės, kad tai gali įvykti, Europos Parlamento koordinatorius gali Jums padėti. Jis patars, kokių veiksmų imtis norint rasti išeitį iš susiklosčiusios padėties.

    

Specialistams

Jeigu dirbate šioje srityje, t. y., jeigu esate teisėjas, advokatas, taikinimo tarpininkas, centrinės įstaigos ar NVO darbuotojas, Europos Parlamento koordinatorius mielai su jumis bendradarbiautų.

    

Vaikų teisės

Europos Parlamentas aktyviai propaguoja vaiko teisių apsaugą ir plėtojimą Europoje. Koordinatorius bendrauja su Europos Parlamento nariais siekdamas užtikrinti, kad vykdant parlamentinę veiklą būtų gerbiamos, saugomos ir propaguojamos vaikų teisės. Jeigu pageidaujate, galime suteikti daugiau informacijos apie tai, ką Parlamentas daro vaiko teisių klausimais.

Ewa Kopacz is the current European Parliament Coordinator on Children’s Rights appointed to the position in July 2019. She is Vice-President of the European Parliament.

Koordinatoriaus pareigos buvo sukurtos 1987 m., tuometinio Europos Parlamento Pirmininko Lordo H. Plumb‘o iniciatyva. Anksčiau koordinatorius buvo vadinamas tarpininku tėvų vykdomo tarptautinio vaikų grobimo aukomis tapusių vaikų klausimais. Iki šiol tarpininko pareigas yra ėjusios Elisabeth Morin-Chartier (2017–2019 m.), Mairead McGuinness (2014–2017 m.), Roberta Angelilli (2009–2014 m.), Evelyne Gebhardt (2004–2009 m.), Mary Banotti (1995–2004 m.) ir Marie-Claude Vayssade (1987–1994 m.).

Anksčiau ES valstybės narės labai mažai bendradarbiavo šeimos teisės srityje ar iš viso nebendradarbiavo. EP nariams gaunant vis daugiau prašymų iš piliečių, susidūrusių su tarptautiniu tėvų vykdomu vaikų grobimu ar problemomis, susijusiomis su galimybe bendrauti su vaiku, ir ieškant pragmatiško atsako į šiuos klausimus ir buvo sukurta taikinimo tarpininko pareigybė. Metams bėgant taikinimo tarpininko funkcijos kito. Atsižvelgiant į suteiktų įgaliojimų raidą ir siekiant įtraukti vaikų teises, 2018 m. Elisabeth Morin-Chartier einamos pareigos buvo pervadintos. Dabar tai Europos Parlamento koordinatorius vaikų teisių klausimais.

 
 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 24 straipsnis. Vaiko teisės 

1. Vaikai turi teisę į jų gerovei užtikrinti būtiną apsaugą ir globą. Jie gali laisvai reikšti savo nuomonę. Sprendžiant su vaikais susijusius klausimus, į jų nuomonę atsižvelgiama pagal jų amžių ir brandą.

2. Visuose valstybės ar privačių institucijų veiksmuose, susijusiuose su vaikais, pirmiausia turi būti vadovaujamasi vaiko interesais.

3. Kiekvienas vaikas turi teisę reguliariai palaikyti asmeninius santykius ir tiesiogiai bendrauti su abiem savo tėvais, jei tai neprieštarauja vaiko interesams.

Contact: