Dialogas su religinėmis ir nereliginėmis organizacijomis SESV 17 straipsnis 

Šiandieninės įvairialypės Europos visuomenės gyvenime labai svarbus įvairių bažnyčių, religinių ir filosofinių organizacijų indėlis. Europos Sąjungos institucijos įsipareigojusios palaikyti atvirą dialogą su šiomis religinėmis ir nereliginėmis organizacijomis, o Europos Parlamentas aktyviai bendradarbiauja su jomis ES politikos klausimais.

Aplinkybės

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 17 straipsnyje, įtrauktame pagal Lisabonos sutartį, pirmą kartą nustatytas teisinis pagrindas atviram, skaidriam ir nuolatiniam ES institucijų dialogui su bažnyčiomis, religinėmis asociacijomis, filosofinėmis ir nereliginėmis organizacijomis. Straipsnyje teigiama:

  1. „Sąjunga gerbia ir nepažeidžia valstybių narių bažnyčių ir religinių asociacijų ar bendruomenių statuso, nustatyto pagal nacionalinę teisę.
  2. Sąjunga vienodai gerbia filosofinių ir nereliginių organizacijų statusą, nustatytą nacionalinėje teisėje.
  3. Pripažindama tų bažnyčių ir organizacijų savitumą ir konkretų įnašą, Sąjunga palaiko su jomis atvirą, skaidrų nuolatinį dialogą.“

Pirmosiose dviejose šio straipsnio dalyse numatyta specialaus pagal nacionalinę teisę nustatyto bažnyčių ir religinių asociacijų ar bendruomenių, statuso, taip pat tokį pat statusą turinčių filosofinių ir nereliginių organizacijų statuso apsauga, o 3 dalyje ES institucijos raginamos palaikyti atvirą, skaidrų ir nuolatinį dialogą su šiomis bažnyčiomis ir organizacijomis.

2017 m. sausio mėn. išrinktas Pirmininkas Antonio Tajani pavedė Pirmininko pavaduotojai Mairead McGuinness užduotį užtikrinti dialogo pagal 17 straipsnį vykdymą. Atliekant šią užduotį pirmininko pavaduotojui padeda Biuro sekretoriatas ir kitos atitinkamos Parlamento tarnybos. Kasmet Parlamentas rengia keletą visiems dialogo partneriams atvirų aukšto lygio konferencijų svarbiomis ir aktualiomis temomis, susijusiomis su vykstančiu Parlamento darbu ir diskusijomis.

Article 17 Dialogue Seminar with religious leaders: "The Future of Europe: Reflections for the EU by 2025" – 27 June 2017 

Europos Parlamento dialogas su bažnyčiomis ir filosofinėmis organizacijomis yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad Parlamentas nenutoltų nuo jį išrinkusių piliečių. Man didelė garbė, kad Parlamento Pirmininkas Antonio Tajani įpareigojo mane rūpintis šiuo dialogu.

Norint, kad piliečiai palaikytų Europos projektą, jis turi išlikti tikroviškas. Bažnyčios ir tikinčiųjų bendruomenės yra didelė kasdienės realybės dalis, jos natūraliai įsilieja į mūsų 28 valstybių narių didmiesčių, miestų, miestelių ir kaimų bendruomenes.

ES dialogas su tikėjimo bendruomenėmis labai sąmoningai užtikrinamas pagal Lisabonos sutarties 17 straipsnį. Tai aiškiai rodo, kad ES yra gerokai daugiau nei vien tik ekonominė organizacija; tai iš esmės kartu savo orumo ir bendros gerovės labui dirbančius žmones vienijanti organizacija. Rengiant ES politiką ir teisės aktus gyvybiškai svarbu visapusiškai atsižvelgti į kiekvieną žmogaus aspektą: ne tik į ekonominį, bet ir į socialinį ir net dvasinį.

Tikras žmogiškasis orumas turi būti pagrindinis ES sprendimų priėmimo aspektas ir esu tvirtai įsitikinusi, kad bažnyčios ir filosofinės organizacijos, amžių amžius svarsčiusios apie žmogaus būtį, gali labai vertingai prisidėti prie šio proceso.“

Mairead McGuinness

Article 17 Dialogue Seminar with non-confessional leaders: "Discrimination and Persecution of Non-Believers around the world" - 11 April 2018