Asmens duomenų apsauga Europos Parlamente 

Siekdamas vykdyti savo įsipareigojimus Europos piliečiams, Europos Parlamentas kartais turi turėti prieigą prie asmeninės informacijos (toliau – asmens duomenys).

 Europos Parlamentas bet kokius asmens duomenis renka visapusiškai pasisydamas susijusių asmenų teisių ir juos tvarko pagal 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – reglamentas).

Teisės aktai 

2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas 2018 m. lapkričio 21 d. ir įsigaliojo 2018 m. gruodžio 11 d.

2019 m. birželio 17 d. Europos Parlamento biuro sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, įgyvendinimo taisyklių

Lankant didžiąją dalį šios interneto svetainės puslapių jokių asmens duomenų pateikti nereikia.

Asmens duomenis prašoma nurodyti tik keliuose puslapiuose ir tik tuo atveju, jei pateikiamas specifinis prašymas ar užsakoma paslauga.

Štai, pavyzdžiui, Piliečių informavimo skyriaus (Ask EP)  puslapyje yra mygtukas „Kreipkitės į mus“. Jį nuspaudus atsidaro internetu pildoma forma. Šioje formoje prašoma pateikti šią minimalią informaciją (laukeliai, kuriuos privaloma užpildyti): vardą ir pavardę, šalį, kurioje gyvenate, ir el. pašto adresą, taip pat tam tikrais atvejais lytį, adresą, profesiją ir pilietybę. Kai šią formą išsiunčiate, ji elektroniniu paštu perduodama atsakingai tarnybai, kad ji savo ruožtu galėtų Jums kuo geriau pasitarnauti.

Surinkti asmens duomenys tvarkomi tik iš anksto numatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais. Jūs turite prieigos prie savo asmens duomenų teisę ir teisę juos pataisyti, jei paaiškėtų, kad jie yra netikslūs arba neišsamūs. Visais Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimais turėtumėte kreiptis į už Jūsų asmens duomenų tvarkymą atsakingą duomenų valdytoją, nurodytą konkrečiame pareiškime dėl atitinkamų duomenų apsaugos. Be to, turite teisę bet kada kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

Tam tikrais atvejais Europos Parlamentas gali apriboti naudojimąsi kai kuriomis Jūsų – duomenų subjekto – teisėmis į su Jumis susijusius asmens duomenis. Išsamesnė informacija pateikiama pranešime apie apribojimus .

 Šioje interneto svetainėje kartais pateikiamos nuorodos į išorės interneto svetaines. Europos Parlamentas jų nekontroliuoja, todėl raginame susipažinti su jose taikoma asmens privatumo apsaugos politika.

Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos pareigūnas yra atsakingas už reglamento taikymo stebėseną.

Reglamentas taikomas visoms Europos Parlamento tarnyboms, kurios naudojasi informacija, kuria remiantis galima identifikuoti asmenį. Jos turi informuoti duomenų apsaugos pareigūną apie visas asmens duomenų tvarkymo operacijas (rinkimas, prieiga, perdavimas, organizavimas ir pan.)

Šios operacijos įregistruojamos specialiame registre, kuriame išsamiai aprašomos Europos Parlamento vykdytos duomenų tvarkymo operacijos.

 Europos Parlamento duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų tvarkymo veiklos registras

Duomenų tvarkymo veiklos registras visiems suteikia galimybę gauti informacijos apie Europos Parlamento vykdytas duomenų tvarkymo operacijas.

Jo paskirtis – visuomenės informavimas. Su šiame registre pateikiama informacija galima susipažinti viešai pasinaudojant internetu.

Kiekvienas suinteresuotas asmuo gali pasinaudoti reglamente numatytomis teisėmis, remdamasis registre pateikiama informacija.

Rezultatai apie kiekvieną praneštą tvarkymo operaciją pateikiami tik ta kalba, kuria pranešimas užregistruotas registre (t. y. anglų arba prancūzų kalba).

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas yra nepriklausoma Europos priežiūros tarnyba.

Jo užduotis – užtikrinti, kad Europos institucijos ir įstaigos, kurdamos naujas politikos strategijas ir savo organizacijoje tvarkydamos asmens duomenis, gerbtų teisę į privatumą ir duomenų apsaugą.

Contact: