Dialogs ar reliģiskajām un nekonfesionālajām organizācijām LESD 17. pants. 

Mūsdienu daudzveidīgajā Eiropā sabiedrībai nozīmīgu atbalstu sniedz daudzas un dažādas baznīcas un reliģiskās un filozofiskās organizācijas. Eiropas Savienības iestādes ir apņēmušās uzturēt atklātu dialogu ar šīm reliģiskajām un nekonfesionālajām organizācijām, un Eiropas Parlaments aktīvi sadarbojas ar tām ES politikas jautājumos.

Konteksts

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 17. pants, ko ieviesa ar Lisabonas līgumu, pirmoreiz paredz juridisko pamatu atklātam, pārredzamam un pastāvīgam dialogam starp ES iestādēm un baznīcām, reliģiskām apvienībām filozofiskām un nekonfesionālām organizācijām. Tajā ir noteikts:

  1. "Savienība respektē un neskar baznīcu un reliģisko organizāciju vai apvienību statusu, kas noteikts dalībvalstu tiesību aktos.
  2. Savienība tāpat ievēro filozofisko un nekonfesionālo organizāciju statusu, kas noteikts dalībvalstu tiesību aktos.
  3. Atzīstot to identitāti un īpašo ieguldījumu, Savienība uztur atklātu, pārredzamu un pastāvīgu dialogu ar šīm baznīcām un organizācijām."

Lai gan šā panta pirmajos divās punktos ir paredzēts saglabāt valstu tiesību aktos paredzēto īpašo statusu baznīcām un reliģiskām apvienībām vai kopienām, kā arī filozofiskām un nekonfesionālām organizācijām, kam ir līdzīgs statuss, 3. punktā ES iestādes tiek aicinātas uzturēt atklātu, pārredzamu un pastāvīgu dialogu ar šīm baznīcām un organizācijām.

Pēc ievēlēšanas priekšsēdētājs Antonio Tajani 2017. gada janvārī uzticēja priekšsēdētāja vietniecei Mairead McGuinness atbildību par 17. pantā paredzētā dialoga īstenošanu. Priekšsēdētāja vietniekam šā pienākuma pildīšanā palīdz Prezidija sekretariāts un citi attiecīgie Parlamenta dienesti. Parlaments katru gadu rīko vairākas visiem dialoga partneriem pieejamas augsta līmeņa konferences par aktuāliem un svarīgiem jautājumiem saistībā ar notiekošo Parlamenta darbu un debatēm.

Article 17 Dialogue Seminar with religious leaders: "The Future of Europe: Reflections for the EU by 2025" – 27 June 2017 

,,Eiropas Parlamenta dialogs ar baznīcām un filozofiskām organizācijām ir ļoti svarīgs elements, lai Parlaments saglabātu ciešu saikni ar pilsoņiem, kas to ir ievēlējuši. Tāpēc man ir liels pagodinājums, ka Parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani man uzticēja atbildību par šo dialogu.

Lai Eiropas projekts saglabātu iedzīvotāju uzticēšanos, tam ir jābūt balstītam uz realitāti. Baznīcas un reliģiskās grupas ir liela daļa no šīs ikdienas realitātes, daļa no mūsu 28 dalībvalstu kopienu struktūras pilsētās, ciematos un lauku apvidos.

Lisabonas Līguma 17. pantā ir ļoti pārdomāti ietverts ES dialogs ar reliģiskajām grupām. Tas skaidri parāda, ka ES ir ne tikai ekonomiska organizācija; tās pamats ir cilvēki, kas strādā kopā, lai nosargātu cilvēka cieņu un sniegtu kopīgu labumu. ES politiku un tiesību aktu veidošanā ir būtiski svarīgi, ka mēs pilnībā apzināmies katru cilvēka dimensiju — ne tikai ekonomisko, bet arī sociālo un pat garīgo dimensiju.

ES lēmumu pieņemšanas pamatā ir jābūt patiesai cilvēka cieņai, un man ir cieša pārliecība, ka baznīcas un filozofiskās organizācijas ar daudzus gadsimtus paustajām pārdomām par cilvēka būtību, var sniegt lielu ieguldījumu šajā procesā.´´

Mairead McGuinness

Article 17 Dialogue Seminar with non-confessional leaders: "Discrimination and Persecution of Non-Believers around the world" - 11 April 2018