Personas datu aizsardzība Eiropas Parlamentā 

Pildot saistības pret Eiropas iedzīvotājiem, Eiropas Parlamentam dažkārt ir nepieciešama personiska rakstura informācija jeb personas dati.

 Visus savāktos personas datus Eiropas Parlaments apstrādā, pilnībā ievērojot datu subjektu tiesības un rīkojoties saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (turpmāk — Regula).

Tiesību akti 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regula (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 2018. gada 21. novembrī, stājusies spēkā 2018. gada 11. decembrī)

Eiropas Parlamenta Prezidija Lēmums (2019. gada 17. jūnijs) par īstenošanas noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK

Visu šīs tīmekļa vietnes saturu lielākoties var aplūkot, nenorādot personas datus.

Ir tikai dažas lapas, kurās vietnes apmeklētāji tiek aicināti ievadīt personas datus. Parasti tas ir saistīts ar jautājumu uzdošanu vai specifiskiem pakalpojumiem.

Piemēram, lapā “Pilsoņu uzziņas (Ask EP) ” ir paredzēta saziņas iespēja — noklikšķinot uz saites “Sazinieties ar mums!”, tiek aktivizēts tiešsaistes formulārs. Šajā formulārā apmeklētājiem tiek prasīts aizpildīt vismaz obligātos datu laukus, proti, norādīt vārdu, uzvārdu, pastāvīgās dzīvesvietas valsti un elektroniskā pasta adresi, un ir iespējams norādīt arī dzimumu, adresi, profesiju un valstspiederību. Iesniegtais formulārs pa elektronisko pastu tiek nosūtīts kompetentajam dienestam, lai tas varētu optimāli sniegt prasīto atbildi vai pakalpojumu.

Savāktie dati tiek izmantoti tikai un vienīgi iepriekš paredzētiem un precīzi noteiktiem nolūkiem. Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kā arī tiesības izdarīt tajos labojumus, ja konstatējat, ka tie nav precīzi vai ir nepilnīgi. Ar jautājumiem par personas datu apstrādi ir jāvēršas pie attiecīgajā atrunā par personas datu apstrādi norādītās struktūrvienības, kas nodrošina datu pārziņa funkciju. Turklāt jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja.

Dažos gadījumos Eiropas Parlaments var ierobežot tādu konkrētu tiesību izmantošanu, kas jums ir kā datu subjektam attiecībā uz jūsu personas datiem. Sīkāka informācija sniegta šajā paziņojumā par ierobežojumiem .

 Šajā tīmekļa vietnē dažviet ir saites uz ārējām tīmekļa vietnēm. Ņemot vērā, ka Eiropas Parlaments nekontrolē minētās tīmekļa vietnes, aicinām pārliecināties, kāda ir to politika attiecībā uz privātuma respektēšanu.

Eiropas Parlamenta datu aizsardzības inspektors

Datu aizsardzības inspektors ir atbildīgs par Regulas piemērošanas uzraudzību.

Regula attiecas uz ikvienu Eiropas Parlamenta dienestu, kas izmanto informāciju, kura ļauj identificēt personas, un šiem dienestiem ir jāziņo datu aizsardzības inspektoram par visām darbībām saistībā ar personas datiem (par šādu datu vākšanu, izmantošanu informācijas iegūšanai, pārsūtīšanu, organizēšanu u. tml.).

Minētās darbības tiek uzskaitītas īpašā reģistrā, kurā sīki aprakstītas visas Eiropas Parlamenta īstenotās personas datu apstrādes darbības.

Personas datu apstrādes darbību reģistrs

Personas datu apstrādes darbību reģistrs ikvienam ļauj iegūt informāciju par Eiropas Parlamentā veiktajām personas datu apstrādes darbībām.

Reģistrs ir paredzēts sabiedrības informēšanai un ir brīvi pieejams internetā.

Ikviens datu subjekts var īstenot Regulā atzītās tiesības, pamatojoties uz šajā reģistrā ievietoto informāciju.

Rezultāti, ko iegūst par katru paziņoto apstrādes darbību, ir pieejami tikai tajā valodā, kurā attiecīgais paziņojums ievadīts reģistrā (angļu vai franču valodā).

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs ir neatkarīga Eiropas līmeņa uzraudzības iestāde.

Tā uzdevums ir nodrošināt, lai Eiropas Savienības iestādes un struktūras, izstrādājot jaunu politiku vai organizācijas iekšienē veicot personas datu apstrādi, ievērotu tiesības uz privātumu un datu aizsardzību.

Contact: