Pārredzamība 

Ētika un pārredzamība

Tā kā Eiropas Parlaments iemanto aizvien svarīgāku un ietekmīgāku lomu, jo īpaši ņemot vērā jauno Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par Eiropas Savienības darbību, tagad īpaši aktuāli ir nodrošināt, lai Parlaments pilnībā atvērtā un pārredzamā veidā pārstāv Eiropas pilsoņu intereses.

Tādēļ Eiropas pilsoņiem ir tiesības cieši sekot līdzi viņu ievēlēto deputātu darbībai, pārliecinoties, ka viņi ievēro stingrus darbības principus un uztur līdzsvarotas attiecības ar interešu pārstāvjiem. Pilsoņiem jābūt arī iespējai sagaidīt visaugstākos uzvedības un efektivitātes standartus no Parlamenta darbiniekiem. Visbeidzot, taču ne mazsvarīgāk, pilsoņiem ir jāpiešķir piekļuve Eiropas iestāžu dokumentiem ar Regulā (EK) Nr. 1049/2001 paredzētajiem nepieciešamajiem ierobežojumiem.

Saskaņā ar Parlamenta apņemšanos nodrošināt pārredzamību visu turpmāk sniegto pārredzamības instrumentu mērķis ir veicināt pilsoņu kontroli pār Parlamenta darbību, it īpaši tā likumdošanas darbu.

Lai veicinātu labu pārvaldību un nodrošinātu pilsoniskas sabiedrības līdzdalību, Savienības iestādes un struktūras darbojas iespējami atklāti. (LESD 15. pants)

Iestādes ar atbilstīgiem līdzekļiem dod pilsoņiem un apvienībām, kas tos pārstāv, iespēju izteikt savus viedokļus visās Savienības darbības jomās un publiski apmainīties ar tiem. (LES 11. pants)

Interešu grupas 

Iekļuves tiesības interešu grupu pārstāvjiem

2011. gada 23. jūnijā tika parakstīts Iestāžu nolīgums starp Parlamentu un Komisiju par kopēju pārredzamības reģistru. Nolīgums tika pārskatīts, un tā jaunā redakcija ir spēkā no 2015. gada 1. janvāra.

Kopējais reģistrs palielina pārredzamību, jo iedzīvotājiem ir vieglāk iegūt informāciju par tām personām un organizācijām, kuras uztur kontaktus ar ES iestādēm. Šī t.s. vienotā kontaktpunkta sistēma atvieglo konkrētu interešu pārstāvju reģistrāciju. Kopējā reģistrā ir apvienoti iepriekš atsevišķie Parlamenta un Komisijas reģistri.

Tām organizācijām un personām, kuras pieprasa atļauju piekļūt Eiropas Parlamentam, vispirms ir jāreģistrējas reģistrā. Tiešsaistē iesniegtu reģistrācijas pieteikumu parasti apstrādā divās līdz trijās darbdienās. Privātpersonām var piešķirt piekļuves tiesības Eiropas Parlamentam uz laiku līdz 12 mēnešiem, un pieteikumu šo tiesību atjaunošanai var iesniegt divus mēnešus pirms šā termiņa beigām.

Organizācijas drīkst lūgt piekļuves tiesības neierobežotam pārstāvju skaitam. Parlaments drīkst ierobežot vienas organizācijas pārstāvju skaitu, kam Parlamentā atļauts iekļūt vienas dienas laikā. Ja kādu organizāciju izslēdz no minētā reģistra, šīs organizācijas pārstāvju piekļuves tiesības automātiski tiek anulētas.

Kopējā pārredzamības reģistrā ir pārskatāmi dati par organizācijām un pašnodarbinātām personām, kas ir iesaistījušies ES politikas veidošanā un īstenošanā, statistikas dati par reģistrētām partijām un saraksts ar tām personām, kurām piešķirta piekļuve Eiropas Parlamentam.

Kontaktinformācija

Interešu pārstāvji

Interešu pārstāvji var būt privātas, valstiskas un nevalstiskas struktūras. Interešu pārstāvji var dalīties ar Parlamentu zināšanās un īpašā pieredzē, kas tiem uzkrāta par vairākām jomām, piemēram, ekonomikas, sociālo, vides un zinātnes jomu. Tiem var būt liela nozīme atklātā, plurālistiskā dialogā, uz kuru balstās demokrātiska sistēma, un tie var būt svarīgs informācijas avots deputātiem saistībā ar viņu pienākumu izpildi.

Līgumā par Eiropas Savienību ir noteikta un atbalstīta attiecību veicināšana starp Eiropas iestādēm un atbildīgajiem politiķiem, no vienas puses, un pilsonisko sabiedrību, ES pilsoņiem un pārstāvības apvienībām, no otras puses.