Darbvietas 

Eiropas Parlamentā kopumā strādā aptuveni 8000 ierēdņu un citu darbinieku. Viņi ir no visām 28 dalībvalstīm un tiek norīkoti darbā Parlamenta trijās darba vietās (Luksemburgā, Strasbūrā un Briselē) un vietējos birojos dalībvalstīs.

Ierēdņi

ES civildienestu veido ierēdņi, kas pieskaitāmi trijām funkciju grupām: administratoriem (AD), asistentiem (AST) un sekretāriem un kancelejas darbiniekiem (AST/SC).

Visas normas, kas reglamentē Eiropas Savienības civildienestu, ir atrunātas Eiropas Savienības Civildienesta noteikumos un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā.

Kā kļūt par ierēdni?

Ierēdņus izraugās atklātos konkursos, ko rīko Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO). EPSO ir atbildīgs par darbinieku atlasi ne tikai Parlamentam, bet arī pārējām ES iestādēm. Paziņojumus par konkursiem publicē Oficiālajā Vēstnesī un EPSO interneta vietnē.

Pagaidu darbinieki

Pagaidu darbiniekus mēdz aicināt pildīt ļoti dažādus uzdevumus, kas ietilpst kādā no minētajām kategorijām:

 • ieņemt amata vietu, kurai budžeta lēmējiestādes noteikušas pagaidu statusu;
 • uz laiku ieņemt pastāvīgu (ierēdņa) amata vietu;
 • palīdzēt personai, kurai piešķirtas Līgumā paredzētas pilnvaras (priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks, kvestors), vai Eiropas Parlamenta politiskajām grupām.

Kā kļūt par pagaidu darbinieku?

Atlases procedūras dažām pagaidu darbinieku kategorijām publisko EPSO, Eiropas Parlamenta un politisko grupu vietnēs.

Līgumdarbinieki

Līgumdarbiniekus pieņem darbā, lai viņi:

 • veiktu fizisku darbu vai administratīva atbalsta uzdevumus;
 • aizstātu ierēdņus un pagaidu darbiniekus, kuri tai brīdī nevar pildīt savus pienākumus.

Jūs drīzumā sāksiet darbu kā līgumdarbinieks

Ar jums ir sazinājies Eiropas Parlamenta dienests, informējot, ka jums tiks piedāvāts darbs līgumdarbinieka statusā.

Pieņemšana darbā norisināsies trīs posmos:

 • Jūs saņemsiet uzaicinājuma izteikt ieinteresētību vēstuli, kurā būs atgādināts, kāda bijusi jūsu atlases kārtība (CAST, COSCON procedūra vai politiskās grupas veikta atlase), un jūs tiksiet aicināts 10 darbadienu laikā iesniegt dažādus dokumentus (sodāmības reģistra izrakstu, diplomus, profesionālo pieredzi apliecinošus dokumentus utt.). 
  Pēc jūsu dokumentu saņemšanas tie tiks pārbaudīti. Jūsu diplomi un profesionālo pieredzi apliecinošie dokumenti tiks izvērtēti, lai noteiktu jums atbilstošo pakāpi funkciju grupā, uz kuru attiecās atlases procedūra. No šīs pakāpes būs atkarīgs jūsu algas apmērs.
 • Pēc tam Līgumdarbinieku un reģistrēto deputātu palīgu pieņemšanas darbā nodaļa jums nosūtīs piedāvājumu, kurā būs norādīts līguma sākuma un beigu datums, kā arī jūsu darba vieta, pakāpe un attiecīgais algas apmērs. 
  Šajā vēstulē jūs tiksiet aicināts sazināties ar Medicīnas dienestu (Briselē vai Luksemburgā), lai veiktu medicīnisko pārbaudi, kuras mērķis ir pārliecināties, ka jūsu veselības stāvoklis ir atbilstošs šo darba pienākumu veikšanai.
 • Kad Līgumdarbinieku un reģistrēto deputātu palīgu pieņemšanas darbā nodaļa būs saņēmusi medicīnisko izziņu par jūsu atbilstību, tā sagatavos jūsu līgumu. Jūs parakstīsiet līgumu dienā, kad sāksiet darbu.

Ir svarīgi rūpīgi izlasīt abas iepriekš minētās vēstules (uzaicinājuma izteikt ieinteresētību vēstuli un piedāvājumu), kā arī jūsu līgumu. Plašāku informāciju par pieņemšanu darbā iesakām meklēt šim tematam veltītajā jautājumu un atbilžu dokumentā: FAQ.

Reģistrētie deputāta palīgi

Eiropas Parlamenta deputāti, pamatojoties uz savstarpējo uzticību, arī politisko uzskatu iespējamo līdzību, izraugās un pieņem darbā reģistrētos deputāta palīgus.

Jūs drīzumā sāksiet darbu kā reģistrēts deputāta palīgs (APA)

Deputāts, kas plāno ar jums sadarboties, ir jūs informējis par nodomu piedāvāt jums darba līgumu darbam reģistrēta deputāta palīga amatā.

Pieņemšana darbā norisināsies 5 posmos:

 • Deputāts vai deputātu grupa, ar ko jūs strādāsiet, iesniegs / ir iesniedzis Finanšu ģenerāldirektorātam pieprasījumu par pieņemšanu darbā, un ģenerāldirektorāts to reģistrēs.
 • Vispirms Līgumdarbinieku un reģistrēto deputātu palīgu pieņemšanas darbā nodaļa jums nosūtīs saiti uz lietojumprogrammu People, kurā jums būs pieejams darba piedāvājums, ko varēsiet vai nu pieņemt, vai noraidīt. Ir svarīgi rūpīgi iepazīties ar šo piedāvājumu, jo tajā ir ietverts daudz noderīgas informācijas. Šajā piedāvājumā būs norādīta funkciju grupa un pakāpe, kādā deputāts vēlas jūs pieņemt darbā, kā arī attiecīgā pamatalga, jūsu darba līguma sākuma un beigu datums un darba vieta.
 • Pēc tam jums būs lietojumprogrammā People jāaizpilda īsa anketa.
 • Visbeidzot, jūs varēsiet People augšupielādēt dažādos dokumentus, kas prasīti piedāvājumā. Kad būsiet People augšupielādējis savus dokumentus un apstiprinājis to iesniegšanu, Līgumdarbinieku un reģistrēto deputātu palīgu pieņemšanas darbā nodaļa tos pārbaudīs.
 • Ja dokumentācija būs pilnīga, jums tiks nosūtīts e-pasta ziņojums ar uzaicinājumu pieslēgties People un tikties ar Parlamenta dienestiem, lai parakstītu līgumu. Ja dokumentācija nebūs pilnīga, jūs saņemsiet e-pasta vēstuli ar lūgumu sniegt informāciju vai augšupielādēt papildu dokumentus People. Pēc to saņemšanas un pārbaudes, ja dokumenti būs atbilstīgi, jums tiks nosūtīts paziņojums par tikšanos līguma parakstīšanai. Aprakstītās darbā pieņemšanas procedūras kopējais ilgums var būt aptuveni 10 darbadienas.


Norīkotie valsts eksperti

Valsts ekspertus darbam Eiropas Parlamentā norīko Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstu, kas pieder Eiropas Ekonomikas zonai, Eiropas Savienības kandidātvalstu vai trešo valstu valsts, reģionālā vai vietējā pārvaldes iestāde.

Viņi paliek sava darba devēja padotībā visu norīkojuma laiku, un šis darba devējs viņiem maksā algu. Tai pašā laikā viņiem pienākas dienas nauda.

Motivācijas vēstule kopā ar dzīves aprakstu (CV) ir jānosūta dalībvalsts pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā.

Pagaidu darbinieki, kurus nodarbina ar aģentūru starpniecību

Šos darbiniekus pieņem tad, ja rodas pagaidu vajadzība nodrošināt papildu darbaspēku Briselē un Luksemburgā. Minētos darbiniekus piedāvā pagaidu darba aģentūras, slēdzot starpiestāžu pamatlīgumus.

Contact: