Prijzen 

Het Europees Parlement houdt zich niet alleen bezig met wetgeven, het wil ook waardevolle projecten ondersteunen. Het Parlement verleent elk jaar vier prijzen voor uitmuntende verwezenlijkingen op het gebied van mensenrechten, film, jeugdprojecten en burgerschap. Het is een gelegenheid om mensen en organisaties die zich inzetten om onze wereld een beetje beter te maken voor het voetlicht te brengen en om anderen aan te moedigen hun voorbeeld te volgen.

 • Sacharov-prijs voor de vrijheid van denken 

  De Sacharov-prijs wordt uitgereikt voor bijzondere verwezenlijkingen op een van de volgende gebieden:

  • verdediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden, met name het recht op vrije meningsuiting
  • vrijwaring van de rechten van minderheden
  • eerbiediging van het internationale recht
  • ontwikkeling van de democratie en handhaving van de rechtsstaat
     
     
  • De Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren – voor zeer gemotiveerde Europese jongeren 

   De Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren is bedoeld om de ontwikkeling van een Europees bewustzijn onder jongeren alsook hun deelname aan Europese integratieprojecten te bevorderen. De prijs wordt toegekend voor projecten die door jongeren worden opgezet om wederzijds begrip en een gezamenlijke Europese identiteit te bevorderen en die er in de praktijk toe leiden dat zij als Europeanen in één gemeenschap samenwerken.

   De Karel de Grote-prijs wordt eens per jaar gezamenlijk door het Europees Parlement en de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken toegekend. Het beste project wordt beloond met een prijs van 5000 euro, de tweede prijs bedraagt 3000 euro en de derde prijs 2000 euro. Een bezoek van de drie prijswinnaars aan het Europees Parlement (in Brussel of in Straatsburg) maakt deel uit van de prijs. De vertegenwoordigers van de 28 geselecteerde nationale projecten worden uitgenodigd voor een vierdaags bezoek aan Aken (Duitsland).

   De prijzen voor de drie beste projecten worden uitgereikt door de Voorzitter van het Europees Parlement en de vertegenwoordiger van de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs Aken.

     
     
  • De prijs van de Europese burger – Een prijs voor buitengewone verdiensten 

   Het Europees Parlement kent jaarlijks de "Prijs van de Europese burger" toe. Deze prijs wordt toegekend voor buitengewone verdiensten op de volgende gebieden:

   Activiteiten of acties van burgers, groepen, verenigingen of organisaties die zich op buitengewone wijze hebben ingezet voor de bevordering van wederzijds begrip en integratie van de EU-burgers van de lidstaten of voor de grensoverschrijdende of transnationale samenwerking binnen de Europese Unie. Hierbij kan het ook gaan om activiteiten en acties van burgers met het oog op grensoverschrijdende of transnationale culturele samenwerking op de lange termijn, welke bijdragen tot versterking van het gevoel Europeaan te zijn. De voorkeur gaat uit naar projecten die verband houden met het lopende Europees Jaar.

   Dagelijkse activiteiten waarmee concrete invulling wordt gegeven aan de waarden die in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn verankerd.

   Alleen de leden van het Parlement mogen kandidaten voordragen, en wel één voordracht per lid per jaar.

     
     
  • LUX-filmprijs voor cultuur en Europese identiteit 

   Sinds 2007 brengt de jaarlijkse LUX-prijs films voor het voetlicht die doordringen tot de kern van het Europees publiek debat. Het Parlement meent dat film als breed cultureel medium ideaal is om het debat en de reflectie over Europa en de Europese toekomst op gang te brengen. Film is populair, betaalbaar en spreekt alle generaties aan.