Toegang tot documenten 

In artikel 15 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is bepaald dat de burgers en inwoners van de Europese Unie recht hebben op toegang tot de documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Toegang tot documenten: een voorwaarde voor transparantie

Toegang tot documenten is een essentieel onderdeel van het door de Europese instellingen nagestreefde transparantiebeleid. In het Verdrag is bepaald dat toegang tot documenten een recht is van alle Europese burgers en inwoners van de Europese Unie. Dit recht is geregeld bij Verordening (EG) nr. 1049/2001.

Het Europees Parlement wil dat zijn werkzaamheden duidelijk zichtbaar zijn. Daar hecht het veel belang aan, temeer daar het zich in de eerste plaats inzet voor de belangen van degenen die het rechtstreeks vertegenwoordigt: de Europese burgers.

Het Register: een hulpmiddel voor het opzoeken van documenten

Om de documenten makkelijker toegankelijk te maken, heeft het Europees Parlement conform Verordening (EG) nr. 1049/2001 een elektronisch documentenregister opgezet. Het register is bedoeld als hulpmiddel voor het opzoeken van documenten en bevat de verwijzingen naar de documenten die het Parlement sinds 2001 heeft opgesteld of ontvangen.

Rechtstreeks toegankelijke documenten

Het Register biedt via een zoekformulier rechtstreekse toegang tot de meeste documenten van het Parlement. Deze documenten kunnen rechtstreeks in elektronisch formaat worden opgevraagd.

Op aanvraag toegankelijke documenten

Documenten die niet rechtstreeks via het Register kunnen worden geraadpleegd, kunnen op aanvraag worden verstrekt. Dat geldt voor documenten van vóór 2001 en voor een beperkt aantal documenten waarvan de inzage op grond van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 genoemde uitzonderingen op het toegangsrecht aan beperkingen onderhevig kan zijn. De toegang tot aangevraagde documenten is gratis en op de aanvraag, die via een elektronisch formulier wordt ingediend, hoeft geen bijzondere motivering te worden vermeld. De bevoegde diensten van het Europees Parlement behandelen uw aanvraag en sturen u binnen 15 werkdagen een met redenen omkleed antwoord toe.