Bescherming van persoonsgegevens bij het Europees Parlement 

Om zijn verplichtingen tegenover de Europese burgers na te komen moet het Europees Parlement soms over persoonlijke informatie beschikken, (hierna "persoonsgegevens" genoemd).

 Het Europees Parlement verwerkt alle verzamelde persoonsgegevens met volledige inachtneming van de rechten van de betrokken personen overeenkomstig Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Wetgeving 

De Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21 november 2018 en in werking getreden op 11 december 2018.

Besluit van het Bureau van het Europees Parlement van 17 juni 2019 houdende de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen in instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG

De overgrote meerderheid van de pagina's van deze website kunnen worden geraadpleegd zonder dat enig persoonsgegeven wordt verlangd.

Slechts op enkele pagina's wordt gevraagd om persoonsgegevens, in het kader van specifieke verzoeken of diensten.

Een voorbeeld hiervan is de pagina Informatieverzoeken van de burger (Ask EP)  waarop een link staat "Neem contact met ons op" die naar een online formulier leidt. Op dit formulier wordt u ten minste (de verplichte velden) gevraagd om uw naam, voornaam, land, e-mailadres, alsook onverplicht, om uw geslacht, adres, leeftijd, beroep en nationaliteit. Zodra het formulier is verzonden wordt het per e-mail aan de bevoegde dienst doorgezonden om u beter van dienst te zijn.

De verzamelde gegevens worden uitsluitend verwerkt voor een specifiek doel dat duidelijk wordt aangegeven. U beschikt over het recht op inzage van uw persoonsgegevens alsook het recht op rectificatie van deze gegevens, indien deze niet correct of onvolledig zijn. Voor alle vragen die de verwerking van uw persoonsgegevens betreffen dient u uw verzoek te richten aan de afdeling die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking, zoals aangegeven in de specifieke verklaring omtrent de bescherming van de betreffende gegevens. U heeft ook het recht zich te allen tijde te wenden tot de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming.

In bepaalde gevallen heeft het Europees Parlement de mogelijkheid om de uitoefening van bepaalde rechten van u als betrokkene in verband met uw persoonsgegevens te beperken. Lees voor meer informatie deze mededeling over de beperkingen .

 Deze website bevat soms links naar externe websites. Aangezien die websites buiten de invloedssfeer van het Parlement vallen, adviseren wij u om zelf het privacybeleid van die sites na te gaan.

Functionaris van het Europees Parlement voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming is belast met het toezicht op de toepassing van de verordening.

Elke dienst van het Europees Parlement die gebruikmaakt van persoonsgegevens is gebonden aan deze verordening en dient de functionaris voor gegevensbescherming in kennis te stellen van elke activiteit met betrekking tot persoonsgegevens (verzameling, raadpleging, doorgifte, organisatie, enz.).

Deze activiteiten worden vastgelegd in een speciaal register dat een uitvoerige beschrijving bevat van alle verwerking van persoonsgegevens door het Europees Parlement.

Het register van de verwerkingsactiviteiten

Het register van de verwerkingsactiviteiten maakt het mogelijk dat eenieder zich op de hoogte kan stellen van de verwerking van persoonsgegevens door het Europees Parlement.

Het register is bedoeld om het publiek te informeren en is vrij toegankelijk via internet.

Iedere betrokkene kan zijn in de verordening erkende rechten uitoefenen op basis van de informatie die in dit register is opgenomen.

De resultaten die zijn verkregen voor elke gemelde verwerking zijn uitsluitend beschikbaar in de taal waarin de melding in het register is opgenomen (Engels of Frans).

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming is een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit.

De Toezichthouder heeft als opdracht erop toe te zien dat de Europese instellingen en organen het recht op privacy en het recht op bescherming van persoonsgegevens eerbiedigen bij de vorming van nieuw beleid en bij de verwerking van persoonsgegevens binnen de organisatie.

Contact: