Transparantie 

Ethiek en transparantie

Aangezien het belang en de invloed van het Europees Parlement toenemen, in het bijzonder met het recentste Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, is het nu belangrijker dan ooit om ervoor te zorgen dat het Parlement de belangen van Europese burgers op een volledig open en transparante manier vertegenwoordigt.

Europese burgers hebben dus het recht de activiteiten van hun verkozen leden nauw te volgen, na te gaan of zij de strikte gedragsprincipes naleven en evenwichtige betrekkingen onderhouden met belangenvertegenwoordigers. Burgers moeten eveneens van medewerkers van het Parlement het hoogste niveau van gedrag en efficiëntie kunnen verwachten. Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, moeten burgers het recht op toegang tot documenten van de Europese instellingen krijgen binnen de noodzakelijke, in Verordening (EG) nr. 1049/2001 vastgelegde beperkingen.

Overeenkomstig het engagement van het Parlement ten aanzien van transparantie beogen alle hierin voorziene transparantie-instrumenten het toezicht van de burgers op de activiteiten van het Parlement en in het bijzonder het wetgevend werk te vergemakkelijken.

Om goed bestuur te bevorderen en de deelneming van het maatschappelijk middenveld te waarborgen, werken de instellingen, organen en instanties van de Unie in een zo groot mogelijke openheid. (Artikel 15 van het VWEU)

De instellingen bieden de burgers en de representatieve organisaties langs passende wegen de mogelijkheid hun mening over alle onderdelen van het optreden van de Unie kenbaar te maken en daarover in het openbaar in discussie te treden. (Artikel 11 van het VEU)

Belangengroepen 

Toegangsrecht voor vertegenwoordigers van belangengroepen

Op 23 juni 2011 sloten het Europees Parlement en de Europese Commissie een interinstitutioneel akkoord inzake de invoering van een gemeenschappelijk Transparantieregister. Het akkoord is herzien en sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe tekst van toepassing.

Het gemeenschappelijk register bevordert de transparantie, omdat de burgers hiermee gemakkelijker informatie kunnen inwinnen over personen en organisaties die met de EU-instellingen in contact staan. Dit "eenloketsysteem" vergemakkelijkt de registratieprocedure voor vertegenwoordigers van bijzondere belangen. De voorheen afzonderlijke registers van het Parlement en de Commissie zijn in het gemeenschappelijk register samengebracht.

Organisaties en personen moeten zich eerst inschrijven in het register alvorens toegang tot het Europees Parlement aan te vragen. De onlineaanvraag wordt meestal binnen 2 à 3 werkdagen verwerkt. Personen kunnen voor maximaal 12 maanden toegang krijgen tot het Europees Parlement, en vanaf twee maanden voor de aangegeven vervaldatum kunnen ze een verlengingsverzoek indienen.

Een organisatie kan toegang aanvragen voor elk gewenst aantal personen. Vervolgens beslist het Parlement hoeveel personen per organisatie er elke dag worden toegelaten. Als een organisatie de toegang tot het register wordt ontzegd, zal de toegang van personen die werkzaam zijn bij die organisatie, automatisch worden ingetrokken.

Het gemeenschappelijk Transparantieregister bevat gemakkelijk toegankelijke data over organisaties en zelfstandigen die betrokken zijn bij het opstellen en uitvoeren van EU-beleid, evenals statistische gegevens over alle geregistreerde partijen en een lijst van personen met toegangsrecht tot het Europees Parlement.

Meer informatie is verkrijgbaar via:

Belangenvertegenwoordigers

Belangenvertegenwoordigers kunnen zowel particuliere als openbare of non-gouvernementele organen zijn. Zij kunnen het Parlement voorzien van kennis en specifieke expertise op tal van economische, sociale, ecologische en wetenschappelijke gebieden. Zij kunnen een sleutelrol vervullen in de open, pluralistische dialoog waar onze democratie op berust en als een belangrijke informatiebron dienen voor leden in het kader van de uitoefening van hun ambt.

Het Verdrag betreffende de Europese Unie wil de relaties tussen de Europese instellingen en de Europese politici enerzijds en de EU-burgers en hun maatschappelijke verenigingen anderzijds verbeteren en levert daartoe het kader.