Personeel 

Er werken in totaal zo'n 8000 ambtenaren en andere personeelsleden bij het Europees Parlement. Zij komen uit alle 28 lidstaten en werken op de drie verschillende vestigingslocaties van het Parlement (Luxemburg, Straatsburg en Brussel) en bij de verbindingsbureaus in de lidstaten.

Ambtenaren

Het ambtenarenapparaat van de EU is samengesteld uit ambtenaren die tot de volgende drie functiegroepen behoren: administrateurs ("AD"), assistenten ("AST") en secretariaat- en kantoormedewerkers ("AST/SC").

Het Statuut van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie bevat alle bepalingen die van toepassing zijn op het ambtenarenapparaat van de Europese Unie.

Hoe kan men ambtenaar worden?

De ambtenaren worden geselecteerd aan de hand van algemene vergelijkende onderzoeken, georganiseerd door het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO). EPSO is belast met de selectie van het personeel voor het Europees Parlement maar ook voor alle andere Europese instellingen. De aankondigingen voor vergelijkende onderzoeken worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van EPSO.

Tijdelijke functionarissen

Tijdelijke functionarissen kunnen worden aangeworven voor het uitvoeren van zeer uiteenlopende taken die binnen een van de volgende kaders vallen:

 • een ambt waaraan door de begrotingsautoriteit een tijdelijk karakter is verleend;
 • een vast ambt (ambtenaar) dat tijdelijk vervuld wordt;
 • werkzaamheden bij een persoon die een mandaat vervult als bedoeld in het Verdrag (voorzitters, ondervoorzitters, quaestoren) of bij een politieke fractie van het Europees Parlement.

Hoe kan men tijdelijk functionaris worden?

Voor bepaalde categorieën worden de selectieprocedures op de website van EPSO gepubliceerd, op de website van het Europees Parlement en de websites van de politieke fracties.

Arbeidscontractanten

De arbeidscontractanten worden aangeworven om:

 • handenarbeid of administratieve ondersteunende diensten te verrichten;
 • ambtenaren en tijdelijke functionarissen te vervangen die op dat ogenblik niet in staat zijn hun ambt te vervullen.

U staat op het punt te worden aangeworven als arbeidscontractant

U bent benaderd door een dienst van het Europees Parlement die u heeft laten weten van plan te zijn u een post aan te bieden als arbeidscontractant.

De aanwervingsprocedure bestaat uit drie fasen:

 • U zult een blijk van belangstelling ontvangen waarin nogmaals wordt genoemd op welke manier u bent geselecteerd (CAST, COSCON of selectie via een politieke fractie) en waarin u wordt verzocht ons binnen tien werkdagen diverse documenten toe te sturen (een uittreksel uit het strafregister/een verklaring omtrent het gedrag, diploma's, gegevens over uw beroepservaring, enz.). 
  Zodra wij uw documenten hebben ontvangen, worden ze gecontroleerd. Aan de hand van uw diploma's en beroepservaring wordt uw rang bepaald binnen de functiegroep waarvoor u bent aangeworven. Op basis van deze rang wordt uw salaris vastgesteld.
 • Van de afdeling Aanwerving arbeidscontractanten en geaccrediteerde parlementaire medewerkers ontvangt u een aanbod tot tewerkstelling, met daarin de begin- en einddatum van uw contract, uw standplaats, uw rang en – daaruit voortvloeiend – de hoogte van uw salaris. 
  Verder bevat deze brief een verzoek om contact op te nemen met de Medische dienst (ofwel in Brussel, ofwel in Luxemburg) en een afspraak te maken voor het medisch onderzoek op basis waarvan uw fysieke geschiktheid voor deze baan kan worden vastgesteld.
 • Zodra de afdeling Aanwerving arbeidscontractanten en geaccrediteerde parlementaire medewerkers de verklaring van uw medische geschiktheid heeft ontvangen, stelt zij uw contract op. U ondertekent dit contract op de dag van indiensttreding.

Wij wijzen u erop dat u zowel beide bovengenoemde documenten (de blijk van belangstelling en het aanbod tot tewerkstelling) als uw contract grondig dient door te lezen. Voor meer informatie over uw aanwerving verwijzen we u naar de FAQ-rubrieken die in dit verband zijn opgesteld.

Geaccrediteerde parlementaire medewerkers

Leden van het Europees Parlement kiezen en werven hun geaccrediteerde parlementaire medewerkers aan in een relatie van wederzijds vertrouwen, waarin met name de onderlinge politieke verwantschap een rol kan spelen.

U staat op het punt te worden aangeworven als geaccrediteerd parlementair medewerker (APA).

U bent door uw toekomstige parlementslid in kennis gesteld van zijn wens u een overeenkomst als geaccrediteerd parlementair medewerker aan te bieden.

De aanwervingsprocedure bestaat uit vijf fasen:

 • Uw toekomstig parlementslid of ledengroep heeft of zal een verzoek tot aanwerving indienen bij DG FINS, die het verzoek zal registreren.
 • In eerste instantie zal de afdeling Aanwerving arbeidscontractanten en geaccrediteerde parlementaire medewerkers u een link doen toekomen naar de applicatie PEOPLE waarin u een werkaanbieding aantreft die u al dan niet kunt aanvaarden. Wij wijzen u op het belang deze aanbieding nauwkeurig door te lezen. Er staat veel bruikbare informatie in vermeld. Deze aanbieding bevat met name de functiegroep en de rang waarin uw parlementslid u wilt aanwerven, alsook het betreffende basissalaris, de begin- en einddata van de overeenkomst en de standplaats.
 • Vervolgens wordt u verzocht in de applicatie PEOPLE een korte vragenlijst te beantwoorden.
 • Ten slotte kunt u met de applicatie PEOPLE de verschillende in de aanbieding gevraagde documenten uploaden. Zodra u uw documenten heeft geüpload en de verzending van uw dossier in PEOPLE heeft bevestigd, zal de afdeling Aanwerving arbeidscontractanten en geaccrediteerde parlementaire medewerkers de documenten controleren.
 • Wanneer uw dossier volledig is bevonden wordt u per post verzocht door middel van de applicatie PEOPLE een afspraak te maken met onze diensten voor de ondertekening van uw overeenkomst. Is uw dossier nog niet volledig, wordt u, per post, verzocht om aanvullende informatie of documenten via PEOPLE te uploaden. Wanneer de documenten zijn aanvaard wordt u direct na ontvangst en controle daarvan een kennisgeving gezonden om een afspraak te maken voor de ondertekening van de overeenkomst. De gehele aanwervingsprocedure zoals hierboven beschreven kan binnen tien werkdagen worden afgerond.

Gedetacheerde nationale deskundigen

Nationale deskundigen worden bij het Europees Parlement gedetacheerd door een nationale, regionale of plaatselijke overheid, of een daarmee gelijkgesteld orgaan, de lidstaten van de Europese Unie, de EVA-landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte, kandidaat-lidstaten van de EU, of derde landen.

Zij blijven in dienst van hun werkgever tijdens de detacheringsperiode en worden door hun werkgever doorbetaald. In een dagvergoeding is echter voorzien.

Een sollicitatiebrief en een cv dienen te worden gezonden aan de permanente vertegenwoordiging van de lidstaat bij de EU.

Uitzendkrachten

Uitzendkrachten kunnen worden aangeworven om een tijdelijk tekort op te vangen in Brussel en Luxemburg. Deze uitzendkrachten worden aangeworven bij uitzendbureaus, middels interinstitutionele kadercontracten.

Contact: 

Bescherming van persoonsgegevens 

De verwerking van uw persoonsgegevens is beschreven in de volgende documenten.