Transgraniczne uprowadzenie dziecka przez jednego z rodziców: jak możemy pomóc
 

Kiedy kończy się związek pary międzynarodowej, jedna ze stron może odczuwać silną potrzebę „powrotu do domu” czy „wyjazdu”. Jeśli para ma wspólne dzieci, drugi z rodziców musi wyrazić zgodę na przeprowadzkę dziecka do innego kraju.

Rodzic, który bez takiej zgody jednostronnie postanawia zabrać dziecko, narusza prawa drugiego rodzica do pieczy nad dzieckiem. Ma wówczas miejsce „bezprawne uprowadzenie” z miejsca zwykłego pobytu dziecka lub jego „zatrzymanie”. Takie postępowanie uznaje się za „uprowadzenie dziecka przez jednego z rodziców”, a rodzic ten może łamać prawo.  

W przypadku gdy partner zabrał dziecko do innego kraju, bardzo ważne jest, aby działać szybko. Należy podjąć pewne kroki, na przykład jeśli dziecko zostało zabrane do innego kraju UE lub kraju, który jest stroną konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, należy skontaktować się z organem centralnym w swoim kraju, aby rozpocząć proces powrotu dziecka do domu.

Możemy udzielić wsparcia, objaśniając różne dostępne opcje, aby jak najszybciej rozwiązać problem. Zrobimy to w sposób bezstronny i neutralny, kierując się zasadą nadrzędnego interesu dziecka i mając na uwadze, że dziecko ma prawo do relacji i kontaktów z obojgiem rodziców, jeśli nie jest to sprzeczne z jego interesami.

W czym może pomóc koordynator Parlamentu Europejskiego?
 

Pomoc w kompleksowym postępowaniu

W przypadku uprowadzenia dziecka za granicę przez jednego z rodziców zarówno międzynarodowe, jak i europejskie instrumenty prawne mogą umożliwić szybki powrót dziecka do jego miejsca zwykłego pobytu, gdzie znajdują się sądy właściwe do ustalenia prawa pieczy nad dzieckiem.

Biuro koordynatora ściśle współpracuje z krajowymi organami centralnymi, organizacjami ds. mediacji transgranicznej dla rodzin, prawnikami specjalizującymi się w sprawach dotyczących uprowadzenia dzieci, organizacjami pozarządowymi i innymi kluczowymi zainteresowanymi stronami w Europie i poza nią. W stosownych przypadkach możemy pomóc, udzielając informacji na temat dostępnych środków umożliwiających zaradzenie danej sytuacji. Jako że pomoc koordynatora nie stanowi porady prawnej, przekazane informacje stanowią tylko dodatek do fachowej porady prawnej udzielanej przez prawników i nie mogą jej zastąpić.

Mediacja jako alternatywa dla postępowania sądowego w przypadkach sporów związanych z uprowadzeniem dziecka, pieczą i prawem do kontaktów

Możemy wyjaśnić, na czym polega mediacja i w stosownych przypadkach będziemy zachęcać do wzięcia tej opcji pod uwagę.

W sprawach rodzinnych o dużej intensywności konfliktu, takich jak uprowadzenie dziecka, mediacja może być bardzo skuteczna, gdyż rodziców prowadzą bezstronni i doświadczeni mediatorzy transgraniczni, obeznani ze złożonym charakterem takich spraw.

Mediacja może pomóc porozumieć się z byłym partnerem w sprawach dotyczących dziecka w bezpiecznym i neutralnym otoczeniu oraz znaleźć dobrowolne, realne i zorientowane na dobro dziecka rozwiązanie, które będzie akceptowalne dla obojga rodziców, a przede wszystkim będzie leżało w interesie dziecka. Może również pomóc uniknąć długich i kosztownych batalii sądowych.

Więcej informacji na temat mediacji można uzyskać, wysyłając do nas wiadomość pocztą elektroniczną lub kontaktując się z naszym biurem w celu omówienia tej kwestii. Możemy pomóc skontaktować się z mediatorami wyszkolonymi w transgranicznych konfliktach rodzinnych, a zwłaszcza w sprawach uprowadzenia dziecka w danym kraju.

Potrzeba zasięgnięcia fachowej porady prawnej

Postępowanie w sprawie powrotu dziecka jest bardzo złożone, dlatego nalegamy, aby zasięgnąć porady u prawników, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w postępowaniu prawnym w przypadku uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców. Organy centralne często dysponują listą prawników specjalizujących się w tej dziedzinie. Możemy również udzielić informacji na temat sieci prawników specjalizujących się w sprawach związanych z uprowadzeniem dziecka przez jednego z rodziców w państwach członkowskich UE. 

Jeśli dziecko zostało uprowadzone do kraju, w którym nie obowiązuje konwencja haska, możemy również udzielić informacji na temat lokalnych interwencji.   

 • Sarah-Cecilie FINKELSTEIN WATERS 

  " Drodzy Rodzice!

  Uprowadzenie to drastyczny krok, niezależnie od okoliczności. Czy jest on uzasadniony czy nie, przekazuje dziecku komunikat, że 50% jego DNA, dziedzictwa i rodziny należy odrzucić, patrzeć na nie z wyższością czy pogardą. Odebranie takiego komunikatu może mieć niszczące skutki. Może wywołać nienawiść do samego siebie, poczucie winy i dezorientację, których skutki będą utrzymywać się przez całe życie i na zawsze będą wpływać na stosunek dziecka do samego siebie i innych osób. Postępujcie rozważnie, bardzo ostrożnie i dalekowzrocznie! Wasze dziecko kiedyś Wam za to podziękuje.
  Z serdecznymi pozdrowieniami"

  Historię Sarah-Cecilie, uprowadzonej przez ojca, kiedy była dziewczynką, można obejrzeć na stronie: 
    

Ramy prawne: uprowadzenie dziecka przez jednego z rodziców

Konwencja haska z 1980 r. dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę obowiązuje w 98 państwach na całym świecie. Jej celem jest zapewnienie szybkiego powrotu dzieci bezprawnie uprowadzonych lub zatrzymanych w kraju oraz przestrzegania praw do pieczy nad dzieckiem i kontaktu z nim w obydwu krajach.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 „Bruksela II bis” ma zastosowanie w europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Jego zapisy, obok konwencji haskiej, obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE z wyjątkiem Danii. 

Parlament Europejski opublikował badanie dotyczące transgranicznego uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców w Unii Europejskiej (2015 r.).

Komisja Europejska prowadzi również stronę internetową poświęconą uprowadzeniu dziecka przez jednego z rodziców.  

Contact: