Dla osób zajmujących się zawodowo sprawami związanymi z uprowadzeniem dziecka przez jednego z rodziców
 

Jak możemy współpracować?

Liczba sporów transgranicznych w sprawach rodzinnych w UE wciąż rośnie, ponieważ rośnie liczba rodzin międzynarodowych . Choć różnorodność kulturowa i społeczna jest bogactwem, może stanowić również wyzwanie, szczególnie gdy ścierają się różne tradycje prawne. W takiej sytuacji wszystkie zainteresowane strony muszą podjąć dialog i ścisłą współpracę.

Wierzymy, że w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców, obok dostępnych międzynarodowych instrumentów sądowych, otwiera się coraz szersze pole do współpracy między wszystkimi osobami zajmującymi się zawodowo tą dziedziną w UE i w państwach trzecich.

Koordynator Parlamentu Europejskiego uważa, że może w tym odegrać istotną rolę. Korzystając z ponadnarodowego charakteru swojego stanowiska i wagi instytucji, jaką jest Parlament, koordynator jest w stanie zachęcić do konstruktywnego dialogu i poruszać kwestie w imieniu osób pracujących bezpośrednio w tej dziedzinie, jeśli zauważą one niepokojące problemy w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim.

W czasie obowiązywania obecnego mandatu biuro koordynatora chce osiągnąć szereg celów:

  • zwiększyć wiedzę na temat mediacji i jej wykorzystanie przez sędziów;
  • propagować i wspierać istniejące sieci specjalistów oraz promować i zapewniać wysokie standardy jakości;
  • zabiegać o przyjazny dziecku wymiar sprawiedliwości w państwach członkowskich UE;
  • zebrać informacje na temat trudności i problemów związanych z praktyką zawodową w obszarze spraw dotyczących uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców;
  • jak najlepiej wykorzystywać fora dialogu Parlamentu Europejskiego.

Zwiększanie wiedzy na temat mediacji i jej wykorzystania

Koordynator uważa, że mediacja jest długotrwałym i skutecznym sposobem rozwiązywania transgranicznych sporów rodzinnych. Decyzja sądu konwencji haskiej, dotycząca powrotu dziecka, często jest tylko początkiem długich batalii sądowych, które mogą trwać aż do osiągnięcia przez nie dorosłości.

Mediacja może pomóc uniknąć długich i kosztownych batalii sądowych, pomagając rodzicom w podjęciu wspólnej decyzji umożliwiającej szybki powrót dziecka lub zapobieżenie niepotrzebnej zmianie miejsca jego pobytu. Może umożliwić rodzicom znalezienie długotrwałego rozwiązania przy uwzględnieniu wszystkich spornych dla nich kwestii.
Uważamy, że można wiele zrobić, aby zachęcić do podejmowania mediacji w UE. Mimo iż ten alternatywny sposób rozwiązywania sporów jest szybszy, tańszy i skuteczny zarówno dla rodzin, jak i dla sądów europejskich, niewiele spraw dotyczących uprowadzenia przez jednego z rodziców podlega mediacji.

Współpracując ściśle z Dyrekcją Generalną ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej , chcemy zabiegać o szersze wykorzystanie mediacji w transgranicznych sporach rodzinnych. Przy współpracy z naszymi partnerami z wymiaru sprawiedliwości i innymi partnerami chcemy opracować prawne i praktyczne rozwiązania w celu szerszego wykorzystania mediacji.

Jako że rodzice, których dziecko zostało uprowadzone za granicę, najpierw kontaktują się z prawnikami i pracownikami organów centralnych, chcemy, aby te kluczowe osoby były świadome zalet mediacji, tak aby mogły przedstawić ją rodzicom jako środek rozwiązywania sporów na ich wczesnym etapie.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem  w celu omówienia współpracy w tej dziedzinie.

Propagowanie i wspieranie istniejących sieci specjalistów oraz promowanie i zapewnienie wysokich standardów jakości

Organy centralne we wszystkich krajach będących stroną konwencji haskiej są niezbędne, aby postępowania w sprawie powrotu dziecka zakończyły się sukcesem. Nadal chcemy budować silne relacje z tymi organami, aby promować zsynchronizowane działania, skuteczną komunikację i wzajemne zaufanie między organami. Naszym celem jest zidentyfikowanie powtarzających się, doświadczanych przez te organy problemów, aby stawić im czoła na poziomie ponadnarodowym.

Biuro koordynatora blisko współpracuje z transgranicznymi stowarzyszeniami mediatorów i organizacjami pozarządowymi. Wspieramy organizacje, które odznaczają się wysokimi standardami profesjonalizmu i etyki: MiKK e.V. (Niemcy) , International Social Service , Reunite (Zjednoczone Królestwo) , Missing Children Europe (Belgia)  czy Centrum IKU (Niderlandy) . Chcemy mieć pewność, że kierujemy rodziców do profesjonalistów dysponujących odpowiednią wiedzą i wykształceniem, aby skutecznie i fachowo pomóc im znaleźć realistyczne i długotrwałe rozwiązanie, leżące w interesie dziecka.

Regularnie i z pełnym zaufaniem współpracujemy również z LEPCA (Lawyers in Europe on Parental Child Abduction) , stowarzyszeniem prawników specjalizujących się w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców. Stowarzyszenie to jest projektem finansowanym przez Komisję Europejską i oferuje prawnikom specjalistyczne szkolenia w tej dziedzinie. Jesteśmy świadomi, że złożona natura postępowania sądowego wymaga dogłębnej wiedzy specjalistycznej i doświadczenia dotyczącego instrumentów prawa prywatnego międzynarodowego, dlatego też zachęcamy rodziców do zasięgania porad u uznanych specjalistów.

Współpracujemy również z europejską siecią sądową w sprawach cywilnych i handlowych  poprzez jej liczne grupy robocze, co daje nam wiele możliwości wymiany informacji i doświadczeń z pracownikami wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE, z organami centralnymi, z Komisją Europejską i z Radą. Chcemy również dotrzeć do wszystkich odpowiednich stowarzyszeń.

Osoby należące do tych stowarzyszeń zawodowych i zainteresowane ewentualną współpracą proszone są o kontakt z naszym biurem .

Zabieganie o przyjazny dziecku wymiar sprawiedliwości

Systemy sprawiedliwości w Europie nie zawsze są przystosowane do szczególnych potrzeb dzieci. W sprawozdaniu Komisji z 2015  r. wykazano, że potrzeba jeszcze wiele pracy, aby wymiar sprawiedliwości w UE był rzeczywiście przyjazny dziecku.

Jednym ze szczególnych aspektów jest przesłuchanie dziecka w postępowaniu sądowym prowadzonym w jego sprawie. W sprawach związanych z uprowadzeniem dziecka przez jednego z rodziców i ustaleniem pieczy nad dzieckiem coraz częściej w UE przesłuchiwane jest dziecko. W przekształconym rozporządzeniu Bruksela II bis uzgodniono, że należy wprowadzić nowy przepis zainspirowany, jako minimum, artykułem 12 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka . Niezbędne jest, aby osoby odpowiedzialne za przesłuchiwanie dzieci były odpowiednio wyszkolone i przestrzegały norm zawodowych. Wysłuchanie i właściwe rozważenie opinii dziecka wymaga znacznych umiejętności.

Choć odnotowano już duże postępy w realizacji tego obowiązku w państwach członkowskich, nadal należy jeszcze wykonać pracę, aby zapewnić przesłuchiwanie dzieci we właściwy, sensowny i bezpieczny sposób.

Koordynator chce wspierać pracę państw członkowskich związaną z wdrażaniem najlepszych praktyk przesłuchiwania dzieci.

Koordynator zachęca do prowadzenia szkoleń w organach sądowych i administracyjnych, które zajmują się przesłuchiwaniem dzieci.

Koordynator popiera również wprowadzenie mediacji z udziałem dziecka oraz wprowadzenie norm zawodowych i szkoleń dla mediatorów transgranicznych pracujących z dziećmi.

 
 


Artykuł 12 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka  

1. Państwa strony zapewniają dziecku, które jest zdolne do kształtowania swych własnych poglądów, prawo do swobodnego wyrażania własnych poglądów we wszystkich sprawach dotyczących dziecka, przyjmując je z należytą wagą, stosownie do wieku oraz dojrzałości dziecka.

2. W tym celu dziecko będzie miało w szczególności zapewnioną możliwość wypowiadania się w każdym postępowaniu sądowym i administracyjnym, dotyczącym dziecka, bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawiciela bądź odpowiedniego organu, zgodnie z zasadami proceduralnymi prawa wewnętrznego.

Artykuł 24 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej , stanowi, że: „Dzieci (...) mogą swobodnie wyrażać swoje poglądy. Poglądy te są brane pod uwagę w sprawach, które ich dotyczą, stosownie do ich wieku i stopnia dojrzałości”.

Zalecenie Rady Europy w sprawie udziału dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat 

Zbieranie informacji

Prosimy o powiadamianie nas o powtarzających się trudnościach i problemach, które pojawiają się w obszarze transgranicznych sporów rodzinnych, uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców i transgranicznych sporów dotyczących kontaktu z dzieckiem. Mogą być one związane z konkretnymi aspektami (np. opóźnieniami, wykonywaniem nakazów itp.) lub z regionem czy krajem współpracującym w tym obszarze. Spostrzeżenia te pozwolą nam zebrać cenne informacje i zidentyfikować tendencje strukturalne, które będą podstawą naszego działania, a także mogą być podstawą kształtowania polityki i sprzyjać poszerzaniu współpracy.

Osoby i instytucje zainteresowane ewentualną współpracą proszone są o kontakt z naszym biurem .

 
 

Jak najlepsze wykorzystywanie różnych forów dialogu Parlamentu Europejskiego

Parlament Europejski jest miejscem dialogu: dialogu między wybranymi przedstawicielami państw członkowskich UE, dialogu z wybranymi przedstawicielami wielu państw trzecich za pośrednictwem delegacji międzyparlamentarnych oraz dialogu z różnorakimi organizacjami i grupami interesu z całego świata.

Chcielibyśmy wykorzystać to niepowtarzalne bogactwo i różnorodne fora do wymiany informacji na temat najlepszych praktyk oraz do rozwijania współpracy i komunikacji wśród osób zajmujących się zawodowo sprawami dotyczącymi uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców i kształtowaniem polityki.

 
 

Contact: