Nagrody 

Parlament Europejski nie tylko stanowi prawo. Pragnie również wspierać dobre inicjatywy. Każdego roku wręcza cztery nagrody w uznaniu doskonałości w zakresie praw człowieka, filmu, projektów dotyczących młodzieży i dobrego obywatelstwa. Jest to okazja, aby zwrócić baczniejszą uwagę na ludzi i organizacje usilnie starające się nieco ulepszyć nasz świat i zachęcić innych do pójścia za ich przykładem.

 • Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli 

  Nagrodę im. Sacharowa przyznaje się w uznaniu szczególnego dokonania w jednej z następujących dziedzin:

  • obrona praw człowieka i podstawowych wolności, w szczególności prawa do swobody wyrażania poglądów
  • ochrona praw mniejszości
  • poszanowanie prawa międzynarodowego
  • rozwój demokracji i wdrażanie praworządności
     
     
  • Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego – dla wszystkich ambitnych młodych Europejczyków 

   Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego ma na celu wspieranie rozwoju wiedzy na tematy europejskie wśród młodych ludzi oraz ich zaangażowania w projekty związane z integracją europejską. Nagrodę przyznaje się za realizowane przez młodych ludzi projekty, które zwiększają zrozumienie, promują rozwój wspólnej tożsamości europejskiej i dają praktyczny przykład Europejczyków żyjących razem we wspólnocie.

   Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego ma na celu wspieranie rozwoju wiedzy na tematy europejskie wśród młodych ludzi oraz ich zaangażowania w projekty związane z integracją europejską. Nagrodę przyznaje się za realizowane przez młodych ludzi projekty, które zwiększają zrozumienie, promują rozwój wspólnej tożsamości europejskiej i dają praktyczny przykład Europejczyków żyjących razem we wspólnocie./p>

   Nagrody dla trzech najlepszych projektów są wręczane przez przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przez przedstawiciela akwizgrańskiej Fundacji Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego.

     
     
  • Europejska Nagroda Obywatelska – nagroda za szczególne osiągnięcia 

   Co roku Parlament Europejski przyznaje Europejską Nagrodę Obywatelską. Nagroda ta ma być wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w następujących dziedzinach:

   działalność lub działania obywateli, grup, stowarzyszeń lub organizacji świadczące o wyjątkowym zaangażowaniu na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i głębszej integracji między obywatelami państw członkowskich lub na rzecz ułatwiania współpracy ponadgranicznej bądź ponadnarodowej w Unii Europejskiej; może to obejmować działalność lub przedsięwzięcia podejmowane przez obywateli zaangażowanych przez dłuższy czas w ponadgraniczną lub ponadnarodową współpracę kulturalną przyczyniającą się do umocnienia ducha europejskiego; pierwszeństwo mają projekty związane z tematyką danego roku europejskiego;

   codzienna działalność w konkretny sposób odzwierciedlająca wartości zawarte w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

   Jedynie posłowie do Parlamentu Europejskiego są uprawnieni do proponowania nominacji – każdy poseł może zgłosić w danym roku jednego kandydata.

     
     
  • Nagroda filmowa „LUX Prize” – wspieranie kultury i tożsamości europejskiej 

   W każdym państwie członkowskim znajduje się biuro informacyjne Parlamentu Europejskiego. Jego zadaniem jest informowanie społeczeństwa na temat Parlamentu Europejskiego i Unii Europejskiej, a także zachęcanie obywateli do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego.