Dialog z organizacjami religijnymi i niewyznaniowymi (Artykuł 17 TFUE) 

W dzisiejszej różnorodnej Europie wiele różnych kościołów, religii i organizacji światopoglądowych wnosi istotny wkład w życie społeczne. Instytucje Unii Europejskiej są zaangażowane w otwarty dialog z tymi organizacjami religijnymi i niewyznaniowymi, a Parlament Europejski utrzymuje z nimi aktywne kontakty w kwestii polityki UE.

Kontekst

Artykuł 17 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), wprowadzony na mocy Traktatu z Lizbony, ustanawia po raz pierwszy podstawę prawną otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu między instytucjami UE a kościołami, stowarzyszeniami religijnymi oraz organizacjami światopoglądowymi i niewyznaniowymi. Stanowi on, co następuje:

  1. „Unia szanuje status przyznany na mocy prawa krajowego kościołom i stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym w państwach członkowskich i nie narusza tego statusu.
  2. Unia szanuje również status organizacji światopoglądowych i niewyznaniowych przyznany im na mocy prawa krajowego.
  3. Uznając tożsamość i szczególny wkład tych kościołów i organizacji, Unia prowadzi z nimi otwarty, przejrzysty i regularny dialog."

Dwa pierwsze ustępy tego artykułu przewidują zachowanie szczególnego statusu przyznanego na mocy prawa krajowego kościołom oraz stowarzyszeniom lub wspólnotom religijnym, a także organizacjom światopoglądowym i niewyznaniowym, natomiast ust. 3 wzywa instytucje UE do prowadzenia otwartego, przejrzystego i regularnego dialogu z tymi kościołami i organizacjami.

Po wyborze na stanowisko przewodniczącego, w styczniu 2017 r., Antonio Tajani powierzył wiceprzewodniczącej Mairead McGuinness odpowiedzialność za wdrożenie dialogu na mocy art. 17. Parlament corocznie organizuje kilka konferencji na wysokim szczeblu, które są otwarte dla wszystkich partnerów dialogu i dotyczą aktualnych istotnych tematów związanych z bieżącymi pracami i debatami parlamentarnymi.

Article 17 Dialogue Seminar with religious leaders: "The Future of Europe: Reflections for the EU by 2025" – 27 June 2017 

Dialog Parlamentu Europejskiego z kościołami oraz organizacjami światopoglądowymi ma bardzo duże znaczenie; dzięki niemu Parlament pozostaje blisko obywateli, którzy głosowali w wyborach. Decyzja przewodniczącego Parlamentu Antonia Tajaniego, aby powierzyć mi odpowiedzialność za ten dialog, jest dla mnie ogromnym zaszczytem.

Jeśli integracja europejska ma nadal cieszyć się poparciem obywateli, musi zachować styczność z realnym życiem. Obecność kościołów i związków wyznaniowych, istotny element codziennej rzeczywistości, jest wpleciona w strukturę naszych społeczności w metropoliach, miastach, miasteczkach i wsiach we wszystkich 28 państwach członkowskich.

Podstawą prawną dialogu między Unią Europejską a związkami wyznaniowymi jest art. 17 traktatu lizbońskiego. To czytelny sygnał, że Unia Europejska jest czymś więcej niż tylko organizacją gospodarczą; jej nadrzędną wartością są ludzie, a jej rolą – współpraca na rzecz ich godności i wspólnego dobra. W procesie kształtowania polityki i przepisów Unii Europejskiej należy w pełni brać pod uwagę wszelkie aspekty funkcjonowania człowieka – zarówno ekonomiczne, jak i społeczne czy nawet duchowe.

Prawdziwa godność człowieka powinna pozostawać centralną wartością w procesie podejmowania decyzji w Unii; jestem głęboko przekonana, że kościoły i organizacje światopoglądowe, od wieków prowadzące refleksję nad kondycją ludzką, mogą wnieść istotny wkład w ten proces ”.

Mairead McGuinness

Article 17 Dialogue Seminar with non-confessional leaders: "Discrimination and Persecution of Non-Believers around the world" - 11 April 2018