Ochrona danych osobowych w Parlamencie Europejskim 

Aby wywiązać się z zobowiązań wobec obywateli europejskich, Parlament Europejski potrzebuje czasem dostępu do osobistych informacji (zwanych dalej „danymi osobowymi”).

 Parlament Europejski przetwarza wszystkie zgromadzone przez siebie dane osobowe w pełnym poszanowaniu praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej „rozporządzeniem”).

Akty prawne 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 21 listopada 2018 r. i zaczęło obowiązywać z dniem 11 grudnia 2018 r.

Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. ustanawiająca przepisy wykonawcze dotyczące rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE

Do przeglądania znakomitej większości stron tego portalu podawanie danych osobowych nie jest wymagane.

Prośba o wprowadzenie danych osobowych pojawia się jedynie na kilku stronach i wyłącznie w przypadku określonych zapytań lub usług.

Na przykład na stronie „Zapytania obywateli (Ask EP) ” znajduje się zakładka „Skontaktuj się z nami”, która odsyła do formularza online. W formularzu tym należy podać przynajmniej (w polach obowiązkowych) nazwisko, imię, państwo zamieszkania i adres e-mail, a także, ewentualnie, płeć, adres, wiek, zawód i obywatelstwo. Wysłany formularz jest przekazywany drogą elektroniczną właściwemu działowi, tak by mógł on odpowiedzieć jak najlepiej na Twoje zapytanie.

Zgromadzone dane są przetwarzane wyłącznie do przewidzianych i wyraźnie określonych celów. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawienia, jeśli okażą się one niedokładne lub niekompletne. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do działu pełniącego funkcję administratora danych, wskazanego w konkretnym oświadczeniu dotyczącym ochrony danych. W każdej chwili masz również prawo odwołania się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

W niektórych przypadkach Parlament Europejski ma możliwość ograniczenia wykonywania niektórych praw związanych z danymi osobowymi przysługujących osobom, których dane dotyczą. Proszę przeczytać poniższy komunikat w sprawie ograniczeń, aby zapoznać się ze szczegółami .

 Portal ten zawiera niekiedy odesłania do zewnętrznych stron internetowych. Parlament Europejski nie sprawuje jednak nad nimi kontroli, dlatego zaleca się sprawdzenie ich polityki dotyczącej poszanowania prywatności.

Inspektor ochrony danych osobowych Parlamentu Europejskiego

Inspektor ochrony danych osobowych czuwa nad prawidłowym stosowaniem rozporządzenia.

Rozporządzenie dotyczy wszystkich służb Parlamentu Europejskiego korzystających z informacji identyfikujących poszczególnych obywateli i służby te są zobowiązane do powiadomienia inspektora ochrony danych osobowych o wszystkich operacjach dotyczących danych osobowych (gromadzenie, konsultacja, przekazywanie, organizowanie itp.).

Operacje te są zapisywane w specjalnym rejestrze zawierającym szczegółowy opis każdego przetwarzania danych osobowych przez Parlament Europejski.

Rejestr operacji przetwarzania danych osobowych

Rejestr operacji przetwarzania umożliwia każdemu obywatelowi uzyskanie informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Parlament Europejski.

Ma on służyć za źródło informacji dla ogółu społeczeństwa i jest dostępny bez ograniczeń w internecie.

Na podstawie informacji zawartych w tym rejestrze każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z praw przewidzianych w rozporządzeniu.

Wyniki uzyskane w związku z każdym przetwarzaniem wpisanym do rejestru są dostępne wyłącznie w języku wpisu w rejestrze (czyli po angielsku lub po francusku).

Europejski Inspektor Ochrony Danych

Europejski Inspektor Ochrony Danych jest niezależnym europejskim organem nadzorczym.

Jego zadaniem jest czuwanie nad tym, by instytucje i organy europejskie przestrzegały prawa do prywatności i ochrony danych przy opracowywaniu nowych strategii politycznych lub przetwarzaniu danych osobowych wewnątrz organizacji.

Contact: