Przejrzystość 

Etyka i przejrzystość

Wraz ze wzrostem znaczenia i wpływu Parlamentu Europejskiego – szczególnie po ostatnich dwóch traktatach, tj. Traktacie o Unii Europejskiej (TUE) i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) – ogromnie wzrosło znaczenie zapewnienia przez Parlament reprezentowania interesów obywateli Europy w sposób całkowicie otwarty i przejrzysty.

W związku z tym obywatele mają prawo do dokładnego śledzenia działalności wybranych przez siebie posłów, sprawdzając, czy działają oni zgodnie z restrykcyjnymi zasadami postępowania i utrzymują odpowiednio wyważone stosunku z przedstawicielami grup interesu. Obywatele mają też prawo oczekiwać najwyższych standardów postępowania i skuteczności ze strony pracowników Parlamentu. Obywatelom musi też przysługiwać dostęp do dokumentów instytucji europejskich, w ramach niezbędnych ograniczeń określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001.

Zgodnie z zobowiązaniem Parlamentu do zapewnienia przejrzystości celem wszystkich przedstawionych poniżej narzędzi służących przejrzystości jest ułatwienie obywatelom sprawowania kontroli nad działalnością Parlamentu, a w szczególności jego pracą ustawodawczą.

W celu wspierania dobrych rządów i zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii działają z jak największym poszanowaniem zasady otwartości. (Artykuł 15 TFUE)

Za pomocą odpowiednich środków instytucje umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii. (Artykuł 11 TUE)

Grupy interesu 

Prawo wstępu dla przedstawicieli grup interesu

Dnia 23 czerwca 2011 r. Parlament Europejski i Komisja Europejska zawarły porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie utworzenia wspólnego rejestru służącego przejrzystości. To porozumienie zostało zmienione i od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowa wersja.

Wspólny rejestr zwiększa przejrzystość, ułatwiając obywatelom uzyskanie informacji dotyczących osób prywatnych i organizacji, które pozostają w kontakcie z instytucjami UE. Powyższy system jednego punktu kontaktowego ułatwia rejestrowanie się przedstawicieli poszczególnych grup interesu. Wspólny rejestr łączy w sobie odrębne wcześniej rejestry Parlamentu i Komisji.

Organizacje i osoby prywatne muszą figurować w rejestrze, zanim będą mogły ubiegać się o pozwolenie na wstęp do budynków Parlamentu Europejskiego. Wniosek elektroniczny jest zwyczajowo rozpatrywany w ciągu 2-3 dni roboczych. Osoby prywatne mogą uzyskać pozwolenie na wstęp do budynków Parlamentu Europejskiego na okres do 12 miesięcy i mogą złożyć wniosek o jego odnowienie w terminie dwóch miesięcy przed wskazaną datą wygaśnięcia tego pozwolenia.

Organizacja może wystąpić o przyznanie pozwolenia na wstęp dla dowolnej liczby osób. Parlament może wprowadzić dzienny limit osób z danej organizacji uprawnionych do wstępu do jego budynków. Jeżeli organizacja zostanie usunięta z rejestru, pozwolenia na wstęp dla osób pracujących dla takiej organizacji są automatyczne anulowane.

Wspólny rejestr służący przejrzystości zawiera łatwo dostępne dane dotyczące organizacji i osób samozatrudnionych zaangażowanych w kształtowanie polityki UE i realizację strategii politycznych, a także dane statystyczne dotyczące wszystkich zarejestrowanych partii wraz z listą osób uprawnionych do wstępu do budynków Parlamentu Europejskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

Przedstawiciele grup interesu

Przedstawiciele grup interesu mogą być podmiotami prywatnymi, publicznymi lub pozarządowymi. Mogą oni służyć Parlamentowi wiedzą i specjalistycznymi kompetencjami w zakresie szeregu zagadnień gospodarczych, społecznych, ekologicznych i naukowych. Mogą oni odgrywać kluczową rolę w otwartym, wielostronnym dialogu, na jakim opiera się system demokratyczny, oraz być ważnym źródłem informacji dla posłów w kontekście sprawowania przez nich mandatu.

Stosunki między instytucjami europejskimi i europejskimi przywódcami politycznymi z jednej strony, a społeczeństwem obywatelskim, obywatelami UE i stowarzyszeniami przedstawicielskimi z drugiej strony, regulują postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej, które to postanowienia również wspierają te stosunki.