Zatrudnienie 

Parlament Europejski zatrudnia łącznie około 8000 urzędników i innych pracowników. Pochodzą oni z wszystkich 28 państw członkowskich i pracują w trzech miejscach pracy Parlamentu (Luksemburg, Strasburg, Bruksela) oraz w biurach kontaktowych w państwach członkowskich.

Urzędnicy

Urzędnicy służby cywilnej UE należą do trzech grup funkcyjnych: administratorzy (AD), asystenci (AST) oraz sekretarze i pracownicy biurowi (AST/SC).

Wszystkie przepisy dotyczące służby cywilnej Unii Europejskiej są określone w regulaminie pracowniczym urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej.

Jak zostać urzędnikiem?

Urzędnicy wyłaniani są w drodze otwartych konkursów organizowanych przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO). EPSO zajmuje się naborem pracowników dla Parlamentu, ale również dla wszystkich pozostałych instytucji europejskich. Ogłoszenia o konkursach publikowane są w Dzienniku Urzędowym oraz na stronie internetowej EPSO.

Personel tymczasowy

Członkowie personelu tymczasowego mogą być zatrudniani do wykonywania różnych zadań na następujących warunkach:

 • zajmowanie stanowiska sklasyfikowanego przez władzę budżetową jako tymczasowe,
 • tymczasowe zajmowanie stanowiska stałego (urzędniczego),
 • wspieranie osoby pełniącej urząd przewidziany w traktacie (przewodniczący, wiceprzewodniczący, kwestorzy) lub wspieranie grup politycznych Parlamentu Europejskiego.

Jak zostać członkiem personelu tymczasowego?

Dla niektórych z powyższych kategorii procedury naboru są publikowane na stronie internetowej EPSO, na stronie Parlamentu Europejskiego i na stronach grup politycznych.

Personel kontraktowy

Personel kontraktowy jest zatrudniany do:

 • wykonywania prac fizycznych i pomocniczych prac administracyjnych,
 • zastępowania urzędników i członków personelu tymczasowego czasowo niezdolnych do wykonywania swoich obowiązków.

Zostaniesz wkrótce zatrudniony jako pracownik kontraktowy.

Skontaktował się z tobą któryś dział Parlamentu Europejskiego, informując o zamiarze zatrudnienia cię w charakterze pracownika kontraktowego.

Twoja rekrutacja jest podzielona na trzy etapy:

 • Najpierw otrzymasz pismo potwierdzające zainteresowanie, w którym będą zawarte informacje o sposobach wyboru twojej kandydatury (CAST, COSCON lub wskazanie przez grupę polityczną), a także wymóg wysłania do nas w terminie 10 dni roboczych różnych dokumentów (zaświadczenie o niekaralności, dyplomy, doświadczenie zawodowe itp.). 
  Dokumenty te zostaną sprawdzone natychmiast po otrzymaniu. Dyplomy i doświadczenie zawodowe zostaną ocenione, co pozwoli na przyznanie ci odpowiedniego stopnia w grupie funkcyjnej, do której zostałeś zakwalifikowany w procesie selekcji. Od tego stopnia zależy twoje wynagrodzenie.
 • Dział ds. Rekrutacji Pracowników Kontraktowych i Akredytowanych Asystentów Parlamentarnych skieruje do ciebie wtedy ofertę zawierającą datę rozpoczęcia i zakończenia umowy, miejsce oddelegowania, stopień oraz wysokość wynagrodzenia. 
  W piśmie będzie również mowa o konieczności skontaktowania się ze służbą medyczną (w Brukseli albo w Luksemburgu) w celu odbycia badań lekarskich mających stwierdzić twoją fizyczną zdolność do tej pracy.
 • Otrzymawszy świadectwo lekarskie o twojej zdolności do pracy, Dział ds. Rekrutacji Pracowników Kontraktowych i Akredytowanych Asystentów Parlamentarnych sporządzi umowę. Podpisanie umowy ma miejsce w dniu objęcia funkcji.

Zwracamy uwagę na konieczność dokładnego przeczytania dwóch wspomnianych pism (pisma potwierdzającego zainteresowanie i oferty) oraz umowy. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat rekrutacji, radzimy przejrzeć opracowane w tym celu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Akredytowani asystenci parlamentarni

Posłowie do Parlamentu Europejskiego wybierają i zatrudniają swoich akredytowanych asystentów parlamentarnych w oparciu o wzajemne zaufanie, a także ewentualnie o podobieństwo poglądów politycznych.

Oczekujesz na zatrudnienie w charakterze akredytowanego asystenta parlamentarnego

Zostałeś poinformowany przez posła, któremu będziesz asystować, o zamiarze zaoferowania Ci pracy na podstawie umowy z akredytowanym asystentem parlamentarnym.

Twoja rekrutacja odbędzie się w pięciu etapach:

 • Poseł lub grupa posłów, którym będziesz asystować, złożą lub już złożyli wniosek o zatrudnienie do DG FINS, która dokona jego rejestracji.
 • Najpierw Dział ds. Rekrutacji Pracowników Kontraktowych i Akredytowanych Asystentów Parlamentarnych prześle Ci link do aplikacji People, gdzie znajdziesz ofertę pracy, którą masz prawo przyjąć lub odrzucić. Zwracamy uwagę, że ważne jest uważne przeczytanie tej oferty, gdyż znajduje się w niej wiele przydatnych informacji. W tej ofercie zostaną podane między innymi grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania, do której poseł będzie chciał Cię zakwalifikować przy zatrudnieniu, oraz związane z nimi wynagrodzenie podstawowe, data rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy oraz miejsce pracy.
 • Następnie zostaniesz poproszony o udzielenie odpowiedzi w krótkim kwestionariuszu w aplikacji People.
 • Na zakończenie będziesz mógł za pośrednictwem aplikacji People przekazać poszczególne dokumenty wymagane w ofercie. Po załadowaniu dokumentów i po zatwierdzeniu przez Ciebie wysyłki całego dossier w aplikacji People Dział ds. Rekrutacji Pracowników Kontraktowych i Akredytowanych Asystentów Parlamentarnych dokładnie je przejrzy.
 • Jeżeli Twoja dokumentacja będzie kompletna, otrzymasz pocztą elektroniczną prośbę o wejście do aplikacji People i o umówienie się z naszymi służbami na podpisanie umowy. Jeżeli Twoja dokumentacja będzie niekompletna, otrzymasz pocztą elektroniczną prośbę o uzupełnienie informacji lub dokumentów, które należy przekazać za pośrednictwem aplikacji People. Zaraz po ich otrzymaniu i po ich weryfikacji, jeżeli dokumenty będą odpowiednie, zostanie do Ciebie skierowane powiadomienie z prośbą o umówienie się na podpisanie umowy. Cała opisana powyżej procedura rekrutacji może trwać mniej więcej dziesięć dni roboczych.


Oddelegowani eksperci krajowi

Eksperci krajowi są oddelegowywani do Parlamentu Europejskiego przez krajowy, regionalny lub lokalny organ administracji publicznej lub przez jednostkę powiązaną z takim organem w państwach członkowskich Unii Europejskiej, krajach członkowskich EFTA należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, krajach kandydujących do przystąpienia do Unii Europejskiej lub państwach trzecich.

Podczas okresu oddelegowania eksperci ci pozostają w służbie swoich pracodawców i nadal otrzymują od nich wynagrodzenie. Niemniej jednak otrzymują dietę dzienną.

Należy wysłać list motywacyjny oraz życiorys do stałego przedstawicielstwa danego państwa członkowskiego przy Unii Europejskiej.

Personel zatrudniany za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej

Aby zaspokoić tymczasowe zapotrzebowanie na pracowników w Brukseli i Luksemburgu zatrudnia się personel za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Pracownicy ci zatrudniani są przez agencje pracy tymczasowej i podpisują międzyinstytucjonalne umowy ramowe.

Contact: