Możliwości zatrudnienia: jak ubiegać się o pracę 

Bieżące oferty zatrudnienia

Parlament zatrudnia pracowników na różnego rodzaju umowy, w zależności od charakteru procedury rekrutacyjnej i rodzaju pracy. Wyróżnia się następujące kategorie pracowników: urzędnicy, pracownicy zatrudnieni na czas określony, pracownicy kontraktowi i akredytowani asystenci parlamentarni. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej!

Możesz przeszukać oferty zatrudnienia i ubiegać się o wolne stanowiska w Parlamencie Europejskim za pośrednictwem naszej platformy APPLY4EP.

Możesz również poinformować nas o swoim zainteresowaniu pracą w Parlamencie Europejskim, przesyłając spontaniczne zgłoszenie swojej kandydatury za pośrednictwem platformy Apply4EP.

Gwarantujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Parlament przyjmuje również dwa razy w roku osoby na pięciomiesięczny staż.

Jak zostać urzędnikiem Parlamentu Europejskiego?

Stali pracownicy Parlamentu są urzędnikami wybranymi w drodze konkursów organizowanych na jednym z trzech poziomów:

 • AD („administrator”): Praca w obszarze polityki, badań, analiz i zarządzania w szerokim zakresie obszarów
 • AST („asystent”): Prace administracyjne, techniczne i inne działania wspierające w szerokim zakresie obszarów
 • AST/SC („sekretariat”): Obsługa sekretarska i biurowa w szerokim zakresie obszarów

Konkursy organizowane są przeważnie wspólnie dla wszystkich instytucji UE przez Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)

Ogłoszenia o konkursach są regularnie publikowane na stronie internetowej EPSO w zakładce Trwające procedury naboru. Ta sama strona zawiera również orientacyjne informacje na temat przyszłych możliwości zatrudnienia, które jeszcze nie zostały opublikowane.

Parlament Europejski od czasu do czasu publikuje specjalne procedury naboru na stanowiska urzędnicze bezpośrednio na platformie APPLY4EP.

Jak zostać pracownikiem zatrudnionym na czas określony?

Pracownicy na czas określony mogą być zatrudniani w celu:

 • obsadzenia stanowiska, które zostało sklasyfikowane jako tymczasowe;
 • tymczasowego obsadzenia stanowiska urzędniczego;
 • zapewnienia pomocy Przewodniczącemu Parlamentu, jednemu z 14 wiceprzewodniczących lub jednemu z 5 kwestorów.

Parlament Europejski od czasu do czasu publikuje specjalne procedury naboru na stanowiska na czas określony bezpośrednio na platformie APPLY4EP.

Stanowiska tymczasowe publikowane są również na stronie internetowej EPSO.

Grupy polityczne Parlamentu również zatrudniają pracowników na czas określony, wybieranych w ramach procedur naboru publikowanych na stronie internetowej każdej grupy politycznej.

Jak zostać pracownikiem kontraktowym?

Personel kontraktowy jest zatrudniany w celu zastąpienia urzędników i pracowników na czas określony bądź wzmocnienia kadrowego określonych służb, na ogół przez ograniczony czas.

Pracownicy kontraktowi mogą być zatrudniani do wykonywania różnych zadań. Niektórzy mają za zadanie pomóc w zmianach organizacyjnych w okresach przejściowych bądź zapewnić dodatkowe wsparcie w specjalistycznych dziedzinach, w których wymagane są szczególne umiejętności. Inni mogą być zatrudniani do prac fizycznych lub wsparcia administracyjnego.

Pracownicy kontraktowi mogą być zatrudniani do wykonywania zadań w czterech różnych obszarach:

 • Zadania administracyjne, doradcze, językowe oraz równoważne zadania o charakterze technicznym.
 • Zadania wykonawcze, redakcyjne, księgowe oraz inne równoważne zadania o charakterze technicznym.
 • Prace biurowe lub sekretarskie, prowadzenie biura i inne równoważne zadania.
 • Prace fizyczne i usługi wsparcia administracyjnego.

Parlament Europejski od czasu do czasu publikuje specjalne procedury naboru na stanowiska kontraktowe bezpośrednio na platformie APPLY4EP.

W większości przypadków Parlament zatrudnia pracowników kontraktowych, korzystając z bazy danych laureatów procedur selekcji dla pracowników kontraktowych (CAST) prowadzonej przez EPSO, dlatego pierwszym krokiem jest utworzenie konta EPSO. Jeżeli Twój profil zawodowy odpowiada potrzebom jednostki prowadzącej nabór, możesz zostać zaproszony(-a) do udziału w testach selekcyjnych, a następnie na rozmowę kwalifikacyjną.

Listę otwartych profili CAST można znaleźć na stronie internetowej EPSO.

Jak zostać akredytowanym asystentem parlamentarnym?

zaszeregowania i dwie „grupy funkcyjne” (I i II).

 • Akredytowani asystenci parlamentarni zatrudnieni w grupie funkcyjnej I zajmują się głównie wsparciem administracyjnym i obsługą sekretarską (grupy zaszeregowania 1–13).
 • Akredytowani asystenci parlamentarni zatrudnieni w grupie funkcyjnej II wykonują głównie zadania redakcyjne i doradcze (grupy zaszeregowania 7–19).

Asystenci parlamentarni pracują bezpośrednio dla posłów do PE w ich biurach w Brukseli i Strasburgu, pomagając im w działalności parlamentarnej i politycznej oraz zapewniając wsparcie administracyjne. Listę posłów do PE można znaleźć tutaj.

Służby kadrowe Parlamentu Europejskiego obsługują umowy o pracę zgodnie z warunkami mającymi zastosowanie do wszystkich asystentów parlamentarnych.