Pentru specialiștii care lucrează în domeniul răpirii copiilor de către unul dintre părinți
 

Cum putem colabora?

Litigiile transfrontaliere în materie de drept al familiei sunt din ce în ce mai numeroase în UE, pe măsură ce crește numărul de familii internaționale . Deși diversitatea culturală și mixitatea socială constituie o bogăție, ele pot deveni și o provocare, în special atunci când mai multe tradiții juridice trebuie să interacționeze. Acest lucru impune ca toate părțile interesate să investească în dialog și să coopereze mai strâns.

Pe lângă instrumentele juridice internaționale disponibile pentru soluționarea cazurilor de răpire a copiilor de către unul dintre părinți, considerăm că există din ce în ce mai multe motive pentru o mai bună cooperare între toți profesioniștii implicați în acest domeniu, atât în cadrul UE, cât și cu țările terțe.

În acest context, coordonatoarea Parlamentului European consideră că are un rol de jucat. Profitând de natura supranațională a poziției sale și de ponderea unei instituții precum Parlamentul, coordonatoarea este un actor bine plasat pentru a încuraja dialogul constructiv și a aduce în discuție chestiuni în numele celor care lucrează în mod direct în acest domeniu și care identifică probleme de interes într-un stat membru al UE sau într-o țară terță.

Pentru actualul mandat, biroul coordonatoarei are mai multe obiective:

  • creșterea gradului de sensibilizare și de utilizare a medierii în sistemul judiciar;
  • încurajarea și sprijinirea rețelelor de profesioniști existente, împreună cu promovarea și asigurarea unor standarde înalte de calitate;
  • susținerea unor sisteme de justiție în interesul copilului în statele membre ale UE;
  • colectarea de informații despre dificultățile și problemele cu care vă confruntați în legătură cu practicile dumneavoastră profesionale în domeniul răpirii copiilor de către unul dintre părinți;
  • valorificarea la maximum a forumurilor de dialog din cadrul Parlamentului European.

Creșterea gradului de sensibilizare și de utilizare a medierii

Coordonatoarea consideră că medierea reprezintă o modalitate viabilă și eficientă de soluționare a litigiilor familiale transfrontaliere. Decizia unei instanțe a Convenției de la Haga privind înapoierea unui copil reprezintă adesea doar începutul unor confruntări juridice lungi care pot însoți copilul până la vârsta adultă.

Medierea poate contribui la evitarea unor confruntări lungi și costisitoare în justiție, sprijinind părinții să ajungă la o decizie comună, care să permită înapoierea rapidă a copilului sau să împiedice deplasarea sa inutilă. Prin mediere, părinții pot găsi soluții de lungă durată care țin seama de toate aspectele ce fac obiectul litigiului dintre ei.

Credem că există un amplu domeniu de acțiune pentru a încuraja recurgerea la mediere în UE. Cu toate că această cale alternativă de soluționare a litigiilor poate fi mai rapidă, mai puțin costisitoare și eficientă atât pentru familiile în cauză, cât și pentru instanțele europene, numai puține dintre cazurile de răpire a copiilor de către unul dintre părinți sunt supuse procedurilor de mediere.

Colaborând îndeaproape cu DG Justiție a Comisiei Europene , dorim să promovăm o utilizare mai largă a medierii în litigiile familiale transfrontaliere. Prin intermediul cooperării dintre partenerii noștri judiciari și alți colaboratori, dorim să identificăm soluții juridice și practice pentru a crește gradul de utilizare a medierii.

Având în vedere că avocații și autoritățile centrale reprezintă primul punct de contact pentru părinții care se confruntă cu o răpire transfrontalieră, dorim să încurajăm acești actori esențiali să înțeleagă avantajele medierii, pentru a o putea prezenta părinților drept un mijloc de soluționare a litigiului într-un stadiu incipient al procesului.

Nu ezitați să contactați biroul nostru  pentru o colaborare mai strânsă în acest domeniu.

Încurajarea și sprijinirea rețelei de profesioniști existente, împreună cu promovarea și asigurarea unor standarde înalte de calitate

Autoritățile centrale din toate statele părți contractante la Convenția de la Haga rămân esențiale pentru finalizarea cu succes a procedurilor de înapoiere a unui copil. Dorim să dezvoltăm în continuare relații strânse cu aceste autorități, pentru a promova adoptarea de acțiuni în timp util, buna comunicare și încrederea reciprocă între autorități. Obiectivul nostru este de a identifica problemele recurente cu care se confruntă autoritățile centrale, pentru a le soluționa la nivel supranațional.

Biroul coordonatoarei colaborează strâns cu asociații de mediatori transfrontalieri și cu ONG-uri. Sprijinim organizațiile care oferă standarde ridicate de profesionalism și etică - MIKK (Germania) , Serviciile sociale internaționale , Reunite UK , Missing Children Europe (Belgia) , Centrum IKU (Țările de Jos) . Prin urmare, dorim să ne asigurăm că îi îndrumăm pe părinți în direcția unor profesioniști care dețin cunoștințele și formarea necesare pentru a-i ajuta cât mai eficient și profesionist să ajungă la un acord viabil și de lungă durată, în interesul superior al copilului.

De asemenea, avem o relație de încredere cu LEPCA (Lawyers in Europe on Parental Child Abduction) , o asociație de avocați specializați în domeniul răpirii de copii de către unul dintre părinți, un proiect finanțat de Comisia Europeană, prin care avocaților li se pun la dispoziție formări specifice în acest domeniu. Suntem conștienți că, dată fiind complexitatea procedurilor judiciare, este nevoie de cunoștințe de specialitate aprofundate și de experiență în domeniul instrumentelor de drept internațional privat și încurajăm părinții să solicite consiliere din partea specialiștilor recunoscuți.
Colaborăm, de asemenea, cu Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială , prin intermediul mai multor grupuri de lucru, ceea ce ne oferă multe oportunități de schimburi cu profesioniști din domeniul judiciar din statele membre ale UE, cu autoritățile centrale, cu Comisia Europeană și cu Consiliul. Vom contacta, de asemenea, toate asociațiile relevante.

Dacă sunteți membru al acestor asociații profesionale și sunteți interesat de o eventuală colaborare, nu ezitați să contactați biroul nostru .

Susținerea dezvoltării unor sisteme de justiție în interesul copilului

Sistemele judiciare din Europa nu sunt întotdeauna adaptate la nevoile specifice ale copiilor. Raportul din 2015 al Comisiei  arată că mai sunt multe de făcut pentru ca justiția din UE să devină cu adevărat o justiție în interesul copilului.

Un aspect particular îl reprezintă audierea copilului în cadrul procedurilor judiciare care îl privesc. În cazurile de răpire a copiilor de către unul dintre părinți și de încredințare a lor, în UE se recurge din ce în ce mai des la audierea copilului. În reformarea Regulamentului Bruxelles IIa, s-a convenit asupra adăugării unei dispoziții care ar trebui să se inspire, într-o mică măsură, din articolul 12 din Convenția ONU cu privire la drepturile copilului . Formarea și standardele profesionale sunt esențiale în cazul persoanelor însărcinate cu audierea copiilor. Sunt necesare competențe aprofundate pentru a asigura că punctele de vedere ale copilului sunt ascultate și luate în considerare într-un mod semnificativ.

Deși s-au înregistrat progrese importante în ceea ce privește îndeplinirea acestei obligații în statele membre, rămân încă multe de făcut pentru a se asigura audierea în mod adecvat, semnificativ și în siguranță a copilului.

Coordonatoarea dorește să sprijine activitatea statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare a celor mai bune practici de audiere a copiilor.

Coordonatoarea încurajează formarea organismelor judiciare și administrative însărcinate cu audierea copiilor.

De asemenea, coordonatoarea urmărește să promoveze introducerea unei medieri favorabile incluziunii copiilor, precum și a unor standarde și formări profesionale pentru mediatorii transfrontalieri care lucrează cu copii.

 
 


Articolul 12 din Convenția Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului 

„1. Statele părți vor garanta copilului capabil de discernământ dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl privește, opiniile copilului urmând să fie luate în considerare ținându-se seama de vârsta sa și de gradul său de maturitate.

2. În acest scop copilului i se va da, în special, posibilitatea de a fi ascultat în orice procedură judiciară sau administrativă care îl privește, fie direct, fie printr-un reprezentant sau un organism competent, în conformitate cu regulile de procedură din legislația națională.”

Articolul 24 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene , prevede că: „Copiii (...) își pot exprima în mod liber opinia. Aceasta se ia în considerare în problemele care îi privesc, în funcție de vârsta și gradul lor de maturitate.”

Recomandarea Consiliului Europei privind participarea copiilor și a tinerilor sub vârsta de 18 de ani. 

Colectarea de informații

Am dori să aflăm care sunt dificultățile și problemele recurente cu care vă confruntați în ceea ce privește litigiile familiale transfrontaliere, răpirea copiilor de către unul dintre părinți și litigiile transfrontaliere în materie de drept de vizitare. Pot fi legate de un aspect specific (de exemplu întârzieri, executarea unei hotărâri etc.) sau de o regiune sau o țară cu care o lucrați. Cu ajutorul dumneavoastră, putem colecta informații valoroase și putem identifica tendințele structurale care ne vor ghida activitatea și care pot contribui la procesul de elaborare a politicilor și pot promova noi colaborări.

Dacă sunteți interesat de o eventuală colaborare, nu ezitați să contactați biroul nostru.   

 
 

Valorificarea la maximum a diferitelor forumuri de dialog din cadrul Parlamentului European

Parlamentul European este un loc de dialog - dialog între reprezentanții aleși ai statelor membre ale UE, dialog cu membrii aleși ai unei game largi de țări terțe prin intermediul delegațiilor interparlamentare, dialog cu organizații și grupuri de interes de orice natură din întreaga lume.

Dorim să valorificăm la maximum această bogăție unică și să folosim varietatea de forumuri pentru a face schimb de bune practici și a încuraja o mai bună cooperare și o mai bună comunicare între profesioniștii implicați în cazurile de răpire a copiilor de către unul dintre părinți și în elaborarea politicilor în acest domeniu.

 
 

Contact: