Prístup k dokumentom 

Článok 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie stanovuje, že občania Európskej únie a fyzické osoby s bydliskom v nej majú právo na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie.

Prístup k dokumentom: kľúčový prvok transparentnosti

Prístup k dokumentom je základným prvkom politiky transparentnosti, ktorú uplatňujú európske inštitúcie. Zmluva stanovuje právo na tento prístup pre všetkých občanov a obyvateľov Európskej únie. Výkon tohto práva upravuje nariadenie (ES) č. 1049/2001.

Európsky parlament dbá o to, aby sa jeho práce vyznačovali vysokou mierou transparentnosti. Pre Európsky parlament je táto otázka obzvlášť dôležitá, keďže pracuje v záujme európskych občanov a je ich priamym zástupcom.

Register dokumentov: nástroj, ktorý poskytuje podporu a uľahčuje vyhľadávanie

In order to facilitate access to documents, as provided for in Regulation (EC) No 1049/2001, the European Parliament has established an electronic Register of documents. Intended as a search aid, it contains the references of documents drawn up or received by the European Parliament since 2001.

Priamo prístupné dokumenty

Register umožňuje priamy prístup k väčšine dokumentov Európskeho parlamentu prostredníctvom formulára na vyhľadávanie. Tieto dokumenty sú priamo prístupné v elektronickej forme.

Dokumenty prístupné na žiadosť

Dokumenty, ktoré nie sú priamo prístupné v registri, sa môžu poskytnúť na žiadosť. Ide o dokumenty spred roku 2001, ako aj o obmedzený počet dokumentov, ku ktorým môže byť obmedzený prístup na základe výnimiek z práva na prístup k dokumentom stanovených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001. Prístup k nim je bezplatný, poskytuje sa na základe žiadosti, ktorá sa podáva prostredníctvom elektronického formulára, a nevyžaduje si osobitné odôvodnenie. Po preskúmaní vašej žiadosti vám príslušné oddelenia Európskeho parlamentu do 15 pracovných dní zašlú odôvodnenú odpoveď.