Transparentnosť 

Etika a transparentnosť

Vzhľadom na čoraz väčší význam a rastúci vplyv Európskeho parlamentu, najmä v dôsledku posledného znenia Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), je viac ako kedykoľvek doposiaľ veľmi dôležité zabezpečiť, aby reprezentoval záujmy európskych občanov úplne otvoreným a transparentným spôsobom.

Európski občania majú teda právo mať presný prehľad o činnostiach svojich volených zástupcov a overovať, či poslanci dodržiavajú prísne zásady správania a udržiavajú vyvážené vzťahy so zástupcami záujmových skupín. Občania by tiež mali mať možnosť očakávať dodržiavanie najprísnejších noriem správania a vysokú efektivitu aj od zamestnancov Parlamentu. V neposlednom rade sa občanom musí zaručiť právo na prístup k dokumentom európskych inštitúcií s ohľadom na potrebné obmedzenia stanovené v nariadení (ES) č. 1049/2001.

Keďže Parlament sa zasadzuje o transparentnosť, všetky nástroje v oblasti transparentnosti uvedené v tomto rámci majú za cieľ uľahčiť občanom dohľad nad činnosťami Parlamentu, a najmä jeho prácou v legislatívnej oblasti.

S cieľom podporovať dobrú správu vecí verejných a zabezpečiť účasť občianskej spoločnosti dodržiavajú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie v čo najväčšej možnej miere zásadu otvorenosti. (Článok 15 ZFEÚ)

Inštitúcie dávajú primeraným spôsobom občanom a reprezentatívnym združeniam možnosť verejne vyjadrovať a vymieňať si názory na všetky oblasti činnosti Únie. (článok 11 Zmluvy o EÚ)

Záujmové skupiny 

Právo na vstup pre predstaviteľov záujmových skupín

Európsky parlament a Európska komisia podpísali 23. júna 2011 medziinštitucionálnu dohodu o vytvorení spoločného registra transparentnosti.

Spoločný register posilňuje transparentnosť, pretože občania môžu ľahšie získať informácie o osobách a organizáciách, ktoré sú v styku s inštitúciami EÚ. Tento systém jedného kontaktného miesta by mal uľahčiť aj registráciu zástupcov osobitných záujmových skupín. Spoločný register zlučuje predchádzajúce samostatné registre Parlamentu a Komisie.

Riadne vyplnené žiadosti o registráciu on-line, ako je stanovené na internetovej stránke registra transparentnosti. Budú normálne spracované do 2 – 3 pracovných dní a jednotlivci získajú oprávnenie na vstup až na 12 mesiacov. On-line žiadosť o obnovenie oprávnenia na vstup by sa mala predložiť dva mesiace pred uvedeným dátumom ukončenia platnosti.

Osoby, ktoré majú oprávnenie na vstup, môžu získať jednodňový vstupný preukaz do Európskeho parlamentu na recepcii pri vchode Simone Veil Agora do budovy Altiero Spinelli (ASP) v Bruseli (strana budovy vedľa stanice Luxembourg) a pri vchodoch do budov Louise Weiss (LOW) a Winston Churchill (WIC) v Štrasburgu.

Spoločný register transparentnosti obsahuje ľahko dostupné informácie o organizáciách a samostatne zárobkovo činných osobách, ktoré sa podieľajú na tvorbe a vykonávaní politiky EÚ, ako aj štatistické údaje o všetkých registrovaných stranách a zoznam jednotlivcov, ktorí majú oprávnenie na vstup do Európskeho parlamentu.


Viac informácií môžete získať na:

Zástupcovia záujmových skupín

Zástupcovia záujmových skupín môžu byť súkromné, verejné alebo mimovládne subjekty. Parlamentu môžu poskytovať svoje znalosti a expertízu v mnohých ekonomických, sociálnych, environmentálnych a vedeckých oblastiach. Rovnako môžu zohrávať kľúčovú úlohu v otvorenom pluralitnom dialógu, na ktorom je demokratický systém založený, a byť pre poslancov významným zdrojom informácií pri plnení ich povinností.

Vzťahy medzi európskymi inštitúciami a európskymi politickými predstaviteľmi na jednej strane a občianskou spoločnosťou, občanmi EÚ a reprezentatívnymi združeniami na druhej strane sú vymedzené a podporované Zmluvou o Európskej únii.