Pravidlá vhodného správania 

Európsky parlament vymedzil pre poslancov a zamestnancov EP konkrétne pravidlá týkajúce sa transparentnosti a etiky. Prečítajte si viac.

Predchádzanie obťažovaniu a diskriminácii

Poslanci sa pri výkone svojich povinností musia zdržať akéhokoľvek psychologického alebo sexuálneho obťažovania a dodržiavať kódex vhodného správania (pozri článok 10 ods. 6 rokovacieho poriadku).

Cieľom kódexu vhodného správania poslancov Európskeho parlamentu je zabezpečiť, aby sa poslanci správali ku všetkým osobám pracujúcim v Európskom parlamente s dôstojnosťou, rešpektom, zdvorilo a bez predsudkov a diskriminácie.

Od poslancov sa pritom takisto očakáva, že sa budú správať profesionálne a vo svojich vzťahoch so zamestnancami sa budú vyhýbať ponižujúcim, urážlivým alebo útočným či diskriminačným verbálnym prejavom alebo akémukoľvek inému neetickému, ponižujúcemu či protiprávnemu konaniu.

Kódex vhodného správania tvorí prílohu k rokovaciemu poriadku Parlamentu (Príloha II).

Po nástupe do funkcie v Parlamente musia poslanci podpísať vyhlásenie potvrdzujúce ich záväzok dodržiavať tento kódex.

Poslanci, ktorí toto vyhlásenie nepodpíšu, nemôžu byť volení do funkcií v rámci Parlamentu ani do žiadneho z jeho orgánov, nemôžu byť vymenovaní za spravodajcov, nemôžu sa stať členmi oficiálnej delegácie ani sa zúčastňovať na medziinštitucionálnych rokovaniach. Všetky vyhlásenia, či už podpísané alebo nepodpísané, sa zverejnia na profilových stránkach poslancov na webovom sídle Parlamentu.

Vymedzenie a riešenie konfliktov záujmov

V Kódexe správania poslancov Európskeho parlamentu v oblasti finančných záujmov a konfliktov záujmov sa v rámci hlavných zásad stanovuje, že poslanci konajú výlučne vo verejnom záujme a pri výkone svojej práce uplatňujú nestrannosť, poctivosť, transparentnosť, svedomitosť, čestnosť, zodpovednosť a úctu k reputácii Parlamentu.

V kódexe správania sa vymedzujú konflikty záujmov a spôsob, akým by ich poslanci mali riešiť, vrátane povinnosti poslancov predkladať podrobné vyhlásenia o svojich finančných záujmoch, o svojej účasti na podujatiach organizovaných tretími stranami, ako aj o všetkých daroch prijatých pri plnení úradných povinností.

Každému poslancovi, ktorý poruší kódex správania, môže predseda uložiť sankciu. Túto sankciu oznámi predseda počas plenárnej schôdze a do konca volebného obdobia je zverejnená na webovom sídle Parlamentu.

Viac informácií: Rokovací poriadok: Článok 11 – Finančné záujmy poslancov a register transparentnosti

Etické správanie zamestnancov

Európski štátni zamestnanci musia pri výkone svojich pracovných povinností dodržiavať súbor pravidiel, a to tak počas výkonu svojej funkcie, ako aj po odchode zo služby. Tieto pravidlá sú stanovené v služobnom poriadku a v kódexe správania, ktorý prijalo Predsedníctvo Európskeho parlamentu, pričom sa vyžaduje, aby boli všetci zamestnanci nezávislí, obozretní, diskrétni a lojálni.

Tieto všeobecné povinnosti existujú s cieľom chrániť činnosti a dobré meno EÚ a jej zamestnancov a uplatňujú sa pri výkone služobných povinností, ako aj mimo služby.

To znamená, že záujmy vo všetkých podnikoch či organizáciách, ktoré by mohli mať vplyv na dodržiavanie týchto povinností, je potrebné okamžite nahlásiť. Vonkajšie činnosti, platené alebo neplatené, na ktoré sa vzťahujú tieto pravidlá, sa najprv musia schváliť.

Zamestnanci Parlamentu nesmú prijímať dary ani výhody od tretích strán bez predchádzajúceho súhlasu, pokiaľ hodnota daru prevyšuje 100 EUR alebo 300 EUR za jeden rok.

Zamestnanci musia po svojom odchode zo služby informovať Parlament o tom, či majú v úmysle vykonávať nejakú platenú alebo neplatenú činnosť.

Pokiaľ ide o vhodné správanie v súvislosti s lobistickými skupinami, navštívte našu stránku venovanú transparentnosti a lobistickým skupinám.