Lobistické skupiny a transparentnosť 

Európsky parlament sa zaväzuje presadzovať transparentnosť a etiku v rámci lobistických aktivít. Spolu s Európskou komisiou zriadil spoločný register transparentnosti. Poslanci EP tiež zverejňujú informácie o svojich kontaktoch s lobistickými skupinami.

Prečo je dôležitý dialóg medzi inštitúciami EÚ a lobistickými skupinami?

Inštitúcie EÚ spolupracujú so širokou škálou skupín a organizácií, ktoré zastupujú konkrétne záujmy a vykonávajú lobistické aktivity. Ide o legitímnu a nevyhnutnú súčasť rozhodovacieho procesu, ktorou sa zabezpečuje, aby politiky EÚ zodpovedali skutočným potrebám ľudí.

Zástupcovia záujmových skupín môžu byť súkromné, verejné alebo mimovládne subjekty. Parlamentu môžu poskytovať svoje znalosti a osobitnú expertízu v mnohých hospodárskych, sociálnych, environmentálnych a vedeckých oblastiach. Môžu zohrávať kľúčovú úlohu v otvorenom a pluralitnom dialógu, na ktorom je založený demokratický systém.

Vzťahy medzi európskymi inštitúciami a európskymi politickými predstaviteľmi na jednej strane a občianskou spoločnosťou, občanmi EÚ a reprezentatívnymi združeniami na druhej strane vymedzuje a podporuje Zmluva o Európskej únii.

Inštitúcie dávajú primeraným spôsobom občanom a reprezentatívnym združeniam možnosť verejne vyjadrovať a vymieňať si názory na všetky oblasti činnosti Únie. Inštitúcie udržiavajú otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s reprezentatívnymi združeniami a občianskou spoločnosťou.

(Článok 11 Zmluvy o Európskej únii)

Share: 

  Register transparentnosti

  Európsky parlament a Európska komisia zriadili spoločný register transparentnosti, ktorým preukazujú svoj záväzok vystupovať otvorene a transparentne.

  Všetky organizácie sa vyzývajú, aby sa dobrovoľne zaregistrovali, pokiaľ vykonávajú činnosti, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú tvorbu politík, ich vykonávanie a rozhodovanie v inštitúciách EÚ. Na vyžiadanie prístupu do Európskeho parlamentu je však povinná registrácia. Overte si príslušné pravidlá prístupu.

  Zaregistrovaní zástupcovia záujmových skupín môžu o takýto prístup požiadať len online.

  Register transparentnosti ľuďom uľahčuje získanie informácií o samostatne zárobkovo činných osobách a organizáciách, ktoré sú v kontakte s inštitúciami EÚ, ako aj štatistických údajov o všetkých registrovaných stranách a zoznamu fyzických osôb, ktoré majú oprávnenie na vstup do Európskeho parlamentu.

  Tento systém „jednotného kontaktného miesta“ zároveň uľahčuje postup registrácie pre zástupcov osobitných záujmových skupín a zahŕňa predtým samostatne fungujúce registre Parlamentu a Komisie.

  Po registrácii môžu zástupcovia záujmových skupín vo vzťahu s Európskym parlamentom využívať určité výhody za predpokladu, že dodržiavajú kódex správania registrujúcich sa osôb.

  Odhliadnuc od žiadostí o prístup do Parlamentu, môžu byť na verejné vypočutia výborov ako rečníci pozývaní iba registrovaní zástupcovia záujmových skupín. Len títo zástupcovia môžu podporovať činnosti medziskupín a neoficiálnych zoskupení poslancov a zúčastňovať sa na nich, dostávať e-mailové upozornenia o činnosti výborov, spoluorganizovať podujatia a požiadať predsedu o patronát.

  V medziinštitucionálnej dohode o vytvorení spoločného registra transparentnosti sa uvádzajú činnosti zástupcov záujmových skupín alebo lobistické aktivity, na ktoré sa tento register vzťahuje, typ informácií, ktoré majú registrujúce sa osoby poskytnúť, kódex správania registrujúcich sa osôb a postup vydávania varovaní a podávania sťažností na registrované organizácie.

  Register transparentnosti spoločne prevádzkujú Európsky parlament a Európska komisia. Výročné správy možno nájsť na tomto odkaze:

  Parlament, Rada a Komisia diskutujú o novej medziinštitucionálnej dohode. Rokovania možno sledovať na tejto špecializovanej stránke.

  Transparentnosť v súvislosti s kontaktmi s lobistickými skupinami

  Zverejňovanie informácií o plánovaných stretnutiach

  Spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia a predsedovia výborov sú v rámci každej správy povinní zverejniť online informácie o svojich plánovaných stretnutiach so zástupcami záujmových skupín, na ktorých sa vzťahuje medziinštitucionálna dohoda o registri transparentnosti.

  To zahŕňa akékoľvek stretnutie s cieľom ovplyvniť politiku alebo rozhodovací proces európskych inštitúcií bez ohľadu na miesto jeho konania.

  Všetci ostatní poslanci vrátane podpredsedov výborov, predsedov delegácií alebo koordinátorov nemajú žiadnu právnu povinnosť zverejňovať podrobnosti o svojich stretnutiach, môžu to však urobiť dobrovoľne.

  Informácie o stretnutiach sa zverejňujú na profilových stránkach poslancov.

  Viac informácií: Rokovací poriadok: Článok 11 – Finančné záujmy poslancov a register transparentnosti

  Dobrovoľná legislatívna stopa

  Poslanci EP sa pri vypracúvaní správ alebo stanovísk môžu rozhodnúť, či k svojim správam priložia legislatívnu stopu.

  Takýto zoznam môže preukázať rozsah externých odborných znalostí a stanovísk, ktoré spravodajca získal. Následne sa zverejňuje spolu so správou po jej prijatí výborom a ešte pred záverečným hlasovaním v celom Európskom parlamente umožňuje ľuďom zistiť, od koho spravodajca získaval informácie.

  Legislatívna stopa nie je spojená so zverejňovaním informácií o stretnutiach so zástupcami záujmových skupín, spravodajcovia ju však môžu použiť na doplnenie svojich vyhlásení o týchto stretnutiach.

  Vyhlásenie o podpore medziskupín a iných neoficiálnych zoskupení

  Medziskupiny sú neoficiálne zoskupenia tvorené jednotlivými poslancami na účely neformálnej výmeny názorov na špecifické otázky a na podporu kontaktov medzi poslancami a občianskou spoločnosťou.

  Lobistické skupiny, ktoré sú zaregistrované v registri transparentnosti, sa môžu zúčastňovať na činnostiach organizovaných medziskupinami alebo inými neoficiálnymi zoskupeniami v priestoroch Parlamentu tým, že im poskytujú podporu alebo sa podieľajú na organizácii ich podujatí.

  Predsedovia medziskupín sú povinní vydávať ročné vyhlásenia o akejkoľvek podpore, peňažnej alebo materiálnej (napr. sekretárska výpomoc), ktorá im bola poskytnutá, a každý rok ich aktualizovať. Všetky tieto vyhlásenia a zoznam členov každej medziskupiny sú dostupné na nižšie uvedenom odkaze (pozri „Viac informácií“).

  Ostatné neoficiálne zoskupenia sú tiež povinné do konca nasledujúceho mesiaca vydať vyhlásenie o akejkoľvek podpore, peňažnej alebo materiálnej, ktorú poslanci neoznámili samostatne v súlade s ich povinnosťami podľa kódexu správania poslancov

  Viac informácií: Rokovací poriadok Článok 35 – Medziskupiny

  Komunikácia zamestnancov so zástupcami záujmových skupín

  Zamestnanci Parlamentu sú rovnako ako všetci úradníci EÚ povinní zachovať si svoju profesionálnu a osobnú nezávislosť.

  Musia konať spôsobom, ktorý je v súlade s nezávislosťou ich postavenia a zásadou integrity, ako sa stanovuje v služobnom poriadku.

  Na tento účel je k dispozícii niekoľko praktických odporúčaní pre komunikáciu verejných činiteľov so zástupcami záujmových skupín.