Zamestnanosť 

Európsky parlament zamestnáva celkovo asi 8000 úradníkov a iných zamestnancov. Sú to štátni príslušníci všetkých 28 členských krajín, ktorí pôsobia na troch pracoviskách Parlamentu (v Luxemburgu, Štrasburgu a Bruseli), ako aj v styčných kanceláriách jednotlivých členských štátov.

Úradníci

Verejná správa EÚ pozostáva z úradníkov, ktorí patria do troch funkčných skupín: administrátori (AD), asistenti (AST) a sekretári a administratívni pracovníci (AST/SC).

Všetky ustanovenia o verejnej službe Európskej únie sa nachádzajú v Služobnom poriadku úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie.

Ako sa stať úradníkom?

Úradníci sa vyberajú prostredníctvom verejných výberových konaní, ktoré organizuje Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO). EPSO vyberá zamestnancov pre Parlament, ako aj pre všetky ostatné európske inštitúcie. Oznámenia o vypísaní konkurzov sa uverejňujú v Úradnom vestníku, ako aj na internetovej stránke EPSO.

Dočasní zamestnanci

Dočasných zamestnancov je možné zamestnať na vykonávanie rôznych úloh, ktoré patria do jednej z týchto kategórií:

 • obsadiť pracovné miesto, ktoré rozpočtový orgán označil ako dočasné;
 • dočasne obsadiť trvalé pracovné miesto (úradníka);
 • pomáhať osobe, ktorá zastáva funkciu ustanovenú v zmluve (predsedovia, podpredsedovia, kvestori) alebo pomáhať politickým skupinám Európskeho parlamentu.

Ako sa stať dočasným zamestnancom?

Výberové konania pre niektoré z týchto kategórií sú zverejnené na stránkach EPSO, Európskeho parlamentu a politických skupín.

Zmluvní úradníci

Zmluvní úradníci sú prijímaní s cieľom:

 • vykonávať manuálne alebo podporné administratívne úlohy;
 • nahradiť úradníkov a dočasných zamestnancov, ktorí dočasne nemôžu vykonávať svoje povinnosti.

Práve vás majú prijať na pozíciu zmluvného zamestnanca

Práve vás kontaktoval útvar Európskeho parlamentu, ktorý vás informoval o tom, že vám chce ponúknuť prácu ako zmluvnému zamestnancovi.

Vaše prijatie do zamestnania prebehne v troch krokoch:

 • Bude vám doručený list o vyjadrení záujmu, v ktorom budú uvedené podmienky vášho výberu (CAST, COSCON alebo výber zo strany politickej skupiny), pričom budete požiadaný, aby ste nám do desiatich pracovných dní poslali rôzne dokumenty (záznam vedený v registri trestov, diplomy, potvrdenie o odbornej praxi atď.). 
  Po prijatí vašich dokumentov ich overíme. Po posúdení vašich diplomov a odbornej praxe vás bude možné zaradiť do platovej triedy, ktorá zodpovedá príslušnej funkčnej skupine vyplývajúcej z vášho výberu. Na základe tejto platovej triedy sa stanoví vaša mzda.
 • Oddelenie pre prijímanie zmluvných zamestnancov a akreditovaných asistentov poslancov vám následne pošle ponuku, v ktorej budete informovaný o dátume začiatku a dátume konca platnosti vašej zmluvy, o mieste vášho pridelenia, platovej triede a na základe toho aj o vašom plate. 
  V tomto liste budete požiadaný, aby ste sa skontaktovali s lekárskou službou (či už v Bruseli, alebo v Luxemburgu) s cieľom absolvovať lekársku prehliadku, na základe ktorej sa určí, či ste fyzicky spôsobilý na výkon tohto povolania.
 • Oddelenie pre prijímanie zmluvných zamestnancov a akreditovaných asistentov poslancov skoncipuje vašu zmluvu hneď, ako dostane osvedčenie o vašej zdravotnej spôsobilosti. Zmluvu podpíšete v deň nástupu do funkcie.

Upozorňujeme vás, aby ste si pozorne prečítali obidve uvedené správy (list o vyjadrení záujmu a ponuku), ako aj svoju zmluvu. Viac informácií o prijatí do zamestnania získate prostredníctvom často kladených otázok, ktoré boli na tento účel vypracované.

Akreditovaní asistenti poslancov

Poslanci Európskeho parlamentu si vyberajú a prijímajú akreditovaných asistentov poslanca na základe vzťahu vzájomnej dôvery, ktorý môže zahŕňať najmä politickú príslušnosť.

Práve vás majú prijať na pozíciu akreditovaného asistenta poslanca

Váš budúci poslanec vás informoval o tom, že vám chce ponúknuť zmluvu na pozíciu akreditovaného asistenta poslanca.

Vaše prijatie do zamestnania prebehne v piatich krokoch:

 • Váš budúci poslanec alebo zoskupenie poslancov predloží/predložil, resp. predložilo žiadosť o prijatie do zamestnania na GR FINS, ktoré ju zaregistruje.
 • Oddelenie pre prijímanie zmluvných zamestnancov a akreditovaných asistentov poslancov vám najskôr pošle odkaz na aplikáciu People, kde nájdete pracovnú ponuku, ktorú môžete prijať alebo odmietnuť. Upozorňujeme vás, že je dôležité, aby ste si túto ponuku pozorne prečítali, pretože sa v nej uvádza mnoho užitočných informácií. Bude v nej uvedená najmä funkčná skupina a platová trieda, v ktorých vás chce váš poslanec zamestnať, ako aj zodpovedajúci základný plat, dátum začiatku a konca vašej zmluvy, ako aj miesto výkonu vašej práce.
 • Následne budete požiadaný o vyplnenie krátkeho dotazníka v aplikácii People.
 • Prostredníctvom tejto aplikácie budete môcť nahrať rôzne dokumenty, ktoré sa od vás požadujú v pracovnej ponuke. Po nahratí vašich dokumentov a potvrdení o prijatí vášho spisu v aplikácii People ich oddelenie pre prijímanie zmluvných zamestnancov a akreditovaných asistentov overí.
 • Ak je váš spis úplný, budete e-mailom požiadaný, aby ste sa prihlásili do aplikácie People a dohodli si s našimi útvarmi termín podpísania zmluvy. Ak váš spis nie je úplný, budete e-mailom požiadaný o doplňujúce informácie alebo dokumenty, ktoré treba nahrať do aplikácie People. Po prijatí a overení náležitých dokumentov dostanete oznámenie o termíne podpísania zmluvy. Celý vyššie opísaný postup prijatia do zamestnania môže trvať približne desať pracovných dní.


Vyslaní národní experti

Národní experti sú vyslaní do Európskeho parlamentu vnútroštátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi verejnej správy alebo obdobnými úradmi členských štátov Európskej únie, členských štátov EZVO patriacich do Európskeho hospodárskeho priestoru, krajín kandidujúcich na vstup do Európskej únie alebo tretích krajín.

Títo zostávajú počas svojho pridelenia zamestnancami svojho zamestnávateľa a sú naďalej platení svojim zamestnávateľom. Popritom však môžu čerpať diéty.

Motivačný list spolu so životopisom musia byť poslané na adresu Stáleho zastúpenia členského štátu pri Európskej únii.

Dočasní agentúrni zamestnanci

Dočasní agentúrni zamestnanci sa môžu využívať v prípade potreby dočasnej výpomoci v Bruseli a Luxemburgu. Títo dočasní agentúrni zamestnanci sú prijímaní do zamestnania agentúrami dočasného zamestnávania prostredníctvom medziinštitucionálnych rámcových dohôd.

Contact: 

Ochrana osobných údajov 

Spracúvanie vašich osobných údajov je opísané v týchto informačných listoch.