Stáž v Európskom parlamente 

Parlament ponúka viaceré možnosti stáží na svojom generálnom sekretariáte s cieľom poskytnúť príležitosti na odborné vzdelávanie a získanie ďalších poznatkov o Európskom parlamente a jeho činnosti.

Stáže Schuman

Cieľom stáží Schuman je prispievať k európskemu vzdelávaniu a odbornej príprave občanov EÚ a umožniť im nahliadnuť do činnosti Európskeho parlamentu.

V súlade so záväzkom Európskeho parlamentu uctiť si pamiatku novinárov, ktorí zahynuli pri výkone svojho povolania, sa Generálne riaditeľstvo EP pre komunikáciu a jeho Riaditeľstvo pre médiá rozhodlo venovať niekoľko miest v rámci Schumanových stáží pamiatke novinára Jána Kuciaka, ktorý bol zavraždený vo februári 2018.

Tieto stáže trvajú päť mesiacov.

Záujemcovia o stáž Schuman musia:

  • mať vek minimálne 18 rokov;
  • byť držiteľom univerzitného diplomu;
  • spĺňať jazykové požiadavky;
  • poskytnúť vyhovujúci výpis z registra trestov;
  • spĺňať podmienku, že zatiaľ nepracovali viac ako dva po sebe idúce mesiace v niektorej inštitúcii alebo niektorom orgáne EÚ;
  • a počas šiestich mesiacov pred začiatkom stáže sa nezúčastnili študijnej ani výskumnej návštevy.

Dátumy stáží a termíny podávania prihlášok:

  • stáž od 1. októbra do 28/29. februára – podávanie prihlášok: od 1. júna do 30. júna,
  • stáž od 1. marca do 31. júla – podávanie prihlášok: od 1. novembra do 30. novembra.

Na stáž Schuman sa môžete prihlásiť na našej hlavnej stránke s ponukami stáží .

Záujemcovia sa môžu v rámci jedného obdobia prihlásiť na 3 rôzne stáže.

Prihlášky podané po termíne či spontánne prihlášky nebudú akceptované.

Každý rok sa o stáž v Európskom parlamente uchádza 21 000 záujemcov a 900 z nich je vybraných.

Postupy prijímania a výberu uchádzačov sú upravené tak, aby neznevýhodňovali osoby so zdravotným postihnutím.

Kontakty

Ďalšie informácie získate na tejto adrese:

Contact: