Práca pre EÚ – Prečo Európsky parlament? 

Európsky parlament: príďte k nám a pracujte v srdci EÚ!

Sme nadnárodná, viacjazyčná a multikultúrna organizácia so zamestnancami z celej Európy. Ako zamestnanec Európskeho parlamentu sa môžete tešiť na zaujímavé a rôznorodé pracovné príležitosti v jedinečnej organizácii a pracovnom prostredí v srdci EÚ.

Na podporu svojej hlavnej činnosti (poskytovať najlepšie možné služby poslancom Európskeho parlamentu a občanom) sa Parlament čoraz viac zameriava na projekty a inovácie. Ako dynamická organizácia sa neprestajne snažíme nachádzať nové, lepšie spôsoby práce.

Väčšina tímov pracuje každý deň v jednom alebo dvoch hlavných jazykoch, ale Parlament vo svojej politickej práci podporuje viacjazyčnosť a jeho zamestnanci majú možnosť naučiť sa ďalšie jazyky EÚ.

Zamestnanci Parlamentu pracujú v moderných budovách s infraštruktúrou adaptovanou na rôzne formy práce. K nim patria aj vlastné zariadenia vynikajúcej kvality (napríklad športové strediská).

Naša práca: pracujeme pre EÚ a posilňujeme demokraciu

Ako zamestnanci Európskeho parlamentu umožňujeme poslancom EP posilňovať účinnú európsku demokraciu.

Rovnako ako poslanci EP, aj my pochádzame zo všetkých členských štátov EÚ. Väčšina z nás pracuje na jednom z troch pracovísk Parlamentu v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu. Niektorí z nás pôsobia v jednej zo styčných kancelárií Parlamentu, ktoré sa nachádzajú v každom členskom štáte EÚ.

Dôležité sú pre nás výsledky, inovácie a spokojnosť klienta. Poslancom EP sa snažíme poskytovať čo najlepšiu pomoc a služby.

Každý zamestnanec priamo alebo nepriamo podporuje prácu poslancov EP v prospech občanov EÚ a v širokej škále oblastí.

Ak sa u nás zamestnáte, môže byť Vaším pôsobiskom napríklad ...

 • #Plenárna schôdza: Organizujeme plenárne schôdze Parlamentu v Štrasburgu a v Bruseli. Znamená to celú škálu činností od zabezpečovania rozpráv v pléne až po riadenie technológií potrebných na hlasovanie o právnych predpisoch, na tlmočenie, audioslužby, internetové vysielanie...
 • #Parlamenté výbory: Poslanci EP pracujú v parlamentných výboroch, ktoré diskutujú o návrhoch pozícií Parlamentu k navrhovaným právnym predpisom a politikám EÚ a k rozpočtu EÚ ešte pred tým, ako sa k nim vyjadruje plénum. Pracujeme na celej palete politík a právomocí EÚ a pokrývame všetky vnútorné politiky a zahraničné vzťahy. Organizujeme spoločné schôdze výborov; poslancom EP poskytujeme pomoc pri príprave parlamentných správ, vedieme brífingy a počas celého legislatívneho procesu spolupracujeme s ostatnými inštitúciami EÚ.
 • #Výskum: Poslancom EP na požiadanie poskytujeme kvalitný výskum podľa ich potrieb. Tak zabezpečujeme, aby mali k dispozícii všetky informácie, ktoré potrebujú na výkon svojej práce ako zákonodarcovia a tvorcovia politík.
 • #Právne služby: Poslancom EP a Parlamentu poskytujeme kvalitné právne analýzy a poradenstvo vo všetkých oblastiach činnosti Parlamentu.
 • #Komunikácia: Komunikujeme vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ tak, aby občania EÚ mohli sledovať všetky činnosti Parlamentu. Naši odborníci využívajú svoju kvalifikáciu v tlači, v sociálnych médiách, v audiovizuálnej oblasti, v tvorbe koncepcií a dizajnu a v mnohých ďalších špecializovaných oblastiach komunikácie.
 • #Viacjazyčnosť: Staráme sa o to, aby poslanci EP mohli pracovať v hociktorom z 24 úradných jazykov EÚ: poskytujeme im kvalitné tlmočenie, preklad, právno-lingvistické a ďalšie jazykové služby.
 • #Ľudské zdroje: Dbáme o rozvoj zamestnancov, služby a dobré životné podmienky. Pomáhame získavať tých správnych ľudí na správne miesta v správnom čase a zamestnancom poskytujeme bezpečné, zdravé a inkluzívne pracovné prostredie.
 • #Informačné technológie: Navrhujeme, vyvíjame a poskytujeme prvotriedne IT riešenia pre Parlament v rámci IT projektov, ako aj údržbu systémov a staráme sa o ich bezpečnosť.
 • #Budovy a logistika: Vedieme projekty výstavby parlamentných budov a ich údržby na všetkých pracoviskách a riadime logistiku (doprava atď.).
 • #Financie: Pre Parlament riadime rozpočet, financie a administratívne služby poslancom EP.
 • #Bezpečnosť: Staráme sa o bezpečie budov Parlamentu a ich personálu.
 • #Prierezové inovácie: Nech v našej organizácii pracujete kdekoľvek, spolu s kolegami z rôznych oddelení máte množstvo možností zapojiť sa do strategických projektov.

Zabezpečujeme nepretržité vzdelávanie a rozvoj

Všetci naši zamestnanci majú pri práci u nás obrovské množstvo príležitostí učiť sa a profesionálne rásť.

Mobilita zamestnancov: Ak naši zamestnanci nemajú veľmi konkrétne úlohy ako napríklad lekári, architekti alebo lingvisti, aspoň každých sedem rokov môžu v Parlamente meniť pracovné miesto. Zmenou pracovného miesta je pravidelnou dostáva každý zamestnanec príležitosť osvojiť si nové oblasti práce EP, rozvíjať si nové zručnosti a skúsenosti a pomáhať našej organizácii zachovať si flexibilitu a aktivitu.

Vzdelávanie a rozvoj: Podporujeme a ceníme si celoživotné vzdelávanie. Okrem širokej ponuky kurzov odborných kurzov a rozvojových programov dbáme o to, aby sa naši zamestnanci zúčastňovali zaujímavých a náročných pracovných projektov a spolupracovali so skúsenými odborníkmi. Tak získavajú nesmierne cenné možnosti učenia sa na pracovisku.

Kariérny postup: Ťažiskom profesijného rastu v Parlamente je transparentná politika kariérneho postupu podľa zásluh. Svojich zamestnancom podporujeme v raste, počas celého obdobia zamestnania u nás. Napríklad ich vedieme k tomu, aby sa zapájali do nových projektov, preberali viac zodpovednosti alebo riadiace úlohy.

Pracovné voľno z osobných dôvodov: Úradníci Parlamentu môžu požiadať o jednu alebo viac prestávok vo svojej kariére (neplatené voľno s právom vrátiť sa). Môžu napríklad pokračovať v štúdiách, rozširovať si obzory cestovaním alebo vyskúšať inú kariérnu dráhu mimo inštitúcií EÚ.

Ponúkame inkluzívne a pestré pracovné prostredie

Ako inkluzívna a rôznorodá organizácia sme presvedčení, že naše prednosti a úspechy spočívajú v tom, že svoje rozdiely prijímame a tešíme sa z nich.

Parlament je rozhodným zástancom inklúzie a rozmanitosti. S výraznou podporou poslancov Európskeho parlamentu aktívne pracujeme na tom, aby sa všetci zamestnanci, stážisti a návštevníci cítili v našej organizácii vítaní a rešpektovaní. Podporujeme bezpečné a inkluzívne pracovné prostredie bez akejkoľvek diskriminácie.

Parlament podporuje žiadateľov o zamestnanie a zamestnancov so zdravotným postihnutím. Zabezpečujeme rovnaké príležitosti a poskytujeme primerané úpravy kolegom, ktorí ich potrebujú na výkon svojej práce.

Parlament je mnohonárodný a multikultúrny. Naši zamestnanci pochádzajú zo všetkých členských štátov EÚ a spoločne vytvárajú Európu zjednotenú v rozmanitosti.

Ponúkame inkluzívne a nápomocné pracovné prostredie

Parlament ponúka rôzne pružné formy organizácie práce a zariadenia na podporu zamestnancov a ich rodín.

Telepráca. S cieľom podporiť Vašu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom ponúkame možnosť od pracovať z domu časť Vášho úväzku s pomocou moderného IT softvéru a hardvéru a celého radu videokonferenčných zariadení.

Práca na čiastočný úväzok.  Ponúkame paletu rôznych možností práce na čiastočný úväzok, ktoré môžete využiť a adaptovať podľa svojich potrieb a potrieb Vášho tímu.

Rôzne druhy dovolenky z rodinných dôvodov. Poskytujeme:

 • materskú a rodičovskú dovolenku, aby ste sa mohli postarať o svoje deti;
 • rodinnú dovolenku, aby ste sa mohli postarať napríklad o starších členov rodiny;
 • mimoriadnu dovolenku, aby ste sa mohli postarať o chorých príbuzných.

Školy a zariadenia starostlivosti o deti. Poskytujeme kvalitné zariadenia starostlivosti o deti a možnosť navštevovať európske školy. V niektorých našich kancelárskych priestoroch nájdete aj miestnosť na dojčenie a miesto pre rodiny.

Podpora pre vysťahovalcov. Väčšinu našich zamestnancov tvoria vysťahovalci. Preto ponúkame širokú škálu služieb na podporu sťahovania do inej krajiny a na život v nej. Poskytujeme informácie a administratívnu podporu pri sťahovaní, spolu s inými inštitúciami EÚ organizujeme veľtrhy pre nováčikov. Môžeme pomôcť aj Vášmu sprevádzajúcemu manželskému alebo občianskemu partnerovi. Možno budete mať nárok na príspevok na expatriáciu ako podporu na život mimo Vášho domovského členského štátu, a ak sa na účely prevzatia svojich povinností musíte prisťahovať zo zahraničia, aj príspevok na usídlenie.