Varstvo pravic otrok
 

Na podlagi izkušenj, ki jih je urad koordinatorja pridobil v preteklih letih, koordinatorka od leta 2018 dejavno spodbuja otrokove pravice v politiki in zakonodaji EU. Urad spremlja zakonodajo EU in nezakonodajne pobude v Parlamentu v tesnem sodelovanju z ustreznimi parlamentarnimi odbori in medskupino EP za otrokove pravice, da zagotovi ustrezno upoštevanje pravic otrok.

Koordinatorka je tudi kontaktna oseba glede otrokovih pravic za institucije in organizacije, ki so povezane s politiko EU in pravicami otrok, ter civilno družbo.

Evropski parlament kot zagovornik otrokovih pravic

Evropski parlament mora zagotoviti, da pri svojem zakonodajnem in nezakonodajnem delu spoštuje, spodbuja in ščiti pravice otrok ter zastopa življenje otrok v EU in v njenih odnosih z zunanjim svetom. Preimenovanje mediatorja Evropskega parlamenta za mednarodne starševske ugrabitve otrok v koordinatorja Evropskega parlamenta za otrokove pravice s širšimi pristojnostmi in ustanovitev stalnega urada v okviru institucije kaže na dolgoročno zavezanost Parlamenta k priznavanju in varstvu pravic otrok.

Znotraj institucije

Koordinatorka tesno sodeluje z drugimi poslanci Parlamenta, pa tudi z odbori in medskupino EP za otrokove pravice, da na smiseln način zagovarjajo pravice otrok. Poleg tega si prizadeva za dialog in spodbuja odnose za napredek pri delu Parlamenta na tem področju.

Deležniki na področju otrokovih pravic

Koordinatorka ima vzpostavljeno mrežo na področju čezmejnih družinskih sporov in priznava, da je ta mreža osrednjega pomena za uspeh njenega dela. V naslednjem letu bo opredelila ključne deležnike in si prizadevala vzpostaviti vezi z organizacijami, organi in strokovnjaki v državah članicah, ki ji bodo pomagali z zagotavljanjem informacij in jo usmerjali pri njenem delu v okviru mandata o otrokovih pravicah.

Če želite raziskati možnosti za sodelovanje, se obrnite na naš urad.

Pravni okvir:

  • Člen 3(3) Pogodbe o Evropski uniji določa, da ima EU cilj spodbujanja varstva pravic otrok.

  • Listina EU o temeljnih pravicah zagotavlja, da institucije in države EU pri izvajanju zakonodaje EU varujejo otrokove pravice.

  • Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah iz leta 1989 je prvi univerzalni pravno zavezujoč instrument, ki obravnava pravice otrok. V Konvencijo je trenutno vključenih 193 pogodbenic, vključno z vsemi 28 članicami EU. Konvencija obravnava civilne, politične, socialne, ekonomske in kulturne pravice otrok. Konvencija mednarodni skupnosti zagotavlja načela, v skladu s katerimi se politike in programi, ki se izvajajo na nacionalni ravni, izvajajo na podlagi pristopa, ki temelji na otrokovih pravicah.

Contact: