Za strokovnjake, ki se ukvarjajo s starševskimi ugrabitvami otrok
 

Kako lahko sodelujemo?

Število čezmejnih družinskih sporov v EU zaradi vse večjega števila mednarodnih družin stalno narašča.  Čeprav je raznolikost kulturnih in družbenih povezav bogastvo, lahko postane tudi izziv, zlasti kadar se med seboj prepletajo različne pravne tradicije. Zato si morajo vsi deležniki prizadevati za dialog in tesnejše sodelovanje.

Menimo, da poleg mednarodnih pravnih instrumentov za obravnavanje starševskih ugrabitev otrok obstaja vse več razlogov za tesnejše sodelovanje med vsemi strokovnjaki na tem področju znotraj EU in v tretjih državah.

Koordinatorka Evropskega parlamenta meni, da ima v tem okviru pomembno vlogo. Zaradi nadnacionalne narave svoje funkcije in teže institucije, kot je Parlament, je v dobrem položaju, da spodbuja konstruktiven dialog in postavlja vprašanja v imenu tistih, ki neposredno delujejo na tem področju in v državi članici EU ali tretji državi obravnavajo težavna vprašanja.

V sedanjem mandatu ima urad koordinatorke več ciljev:

  • ozaveščati o mediaciji in razširiti njeno uporabo v sodstvu;
  • spodbujati in podpirati obstoječe mreže strokovnjakov ter spodbujati in zagotavljati visokokakovostne standarde;
  • zagovarjati otroku prijazne pravosodne sisteme v državah članicah EU;
  • zbirati informacije o težavah in vprašanjih, s katerimi se soočate pri svojem poklicnem delovanju na področju starševskih ugrabitev otrok;
  • čim bolj izkoristiti forume Evropskega parlamenta za dialog.

Ozaveščanje o mediaciji in razširjanje njene uporabe v sodstvu

Koordinatorka meni, da je mediacija uspešen in učinkovit način reševanja čezmejnih družinskih sporov. Sodba sodišča v skladu s Haaško konvencijo o vrnitvi otroka je pogosto zgolj začetek dolgih pravnih bitk, ki lahko otroka spremljajo do odraslosti.

Mediacija lahko staršem pomaga, da dosežejo dogovor o hitri vrnitvi otroka ali da preprečijo njegovo nepotrebno preseljevanje, s čimer se izognejo dolgim in dragim sodnim postopkom. Staršem omogoča, da najdejo dolgotrajne rešitve ob upoštevanju vseh spornih medsebojnih vprašanj.

Menimo, da obstajajo številni ukrepi, s katerimi bi spodbudili uporabo mediacije v EU. Čeprav je takšno alternativno reševanje sporov lahko hitrejše, cenejše in učinkovitejše tako za zadevne družine kot tudi za naša evropska sodišča, se le v majhnem številu primerov starševskih ugrabitev uporabi mediacija.

S tesnim sodelovanjem z GD za pravosodje Evropske komisije  želimo zagovarjati širšo uporabo mediacije v čezmejnih družinskih sporih. S sodelovanjem naših sodnih in drugih partnerjev želimo opredeliti pravne in praktične rešitve za povečanje uporabe mediacije.

Ker so odvetniki in osrednji organi prvi stik za starše, ki se soočajo s čezmejnimi ugrabitvami, si prizadevamo, da te ključne ljudi spodbudimo k razumevanju koristi mediacije, da jo lahko predstavijo staršem kot sredstvo za reševanje v zgodnji fazi postopka.

Za nadaljnje sodelovanje na tem področju se obrnite na naš urad .

Spodbujanje in podpiranje obstoječe mreže strokovnjakov skupaj s spodbujanjem in zagotavljanjem visokokakovostnih standardov

Osrednji organi vseh pogodbenic Haaške konvencije ostajajo ključni za uspešen zaključek postopkov vračanja otrok. Želimo si še naprej vzpostavljati tesne odnose s temi organi, da bi spodbudili pravočasno ukrepanje, dobro komunikacijo in medsebojno zaupanje med organi. Prizadevamo si za opredelitev ponavljajočih se vprašanj, s katerimi se soočajo, da bi jih obravnavali na nadnacionalni ravni.

Urad koordinatorja tesno sodeluje s čezmejnimi združenji mediatorjev in nevladnimi organizacijami. Podpiramo organizacije, ki zagotavljajo visoke standarde strokovnosti in etike: MIKK (Nemčija) , International Social Services (mednarodne socialne službe) , Reunite UK , Missing Children Europe (Belgija) , Centrum IKU (Nizozemska) . S tem želimo zagotoviti, da starše napotimo k strokovnjakom s potrebnim znanjem in usposobljenostjo, ki jim lahko na najučinkovitejši in najbolj strokoven način pomagajo pri iskanju uresničljivega in dolgotrajnega dogovora, ki je v interesu otroka.

Prav tako redno sodelujemo z organizacijo LEPCA , združenjem odvetnikov, specializiranih za starševske ugrabitve otrok. Gre za projekt, ki ga financira Evropska komisija in ki zagotavlja posebna usposabljanja odvetnikom na tem področju. Zavedamo se, da je zaradi zapletenosti sodnih postopkov potrebno temeljito strokovno znanje in izkušnje z instrumenti mednarodnega zasebnega prava, zato starše spodbujamo, naj se za nasvet obrnejo na priznane strokovnjake.

Sodelujemo tudi z Evropsko pravosodno mrežo v civilnih in gospodarskih zadevah , v okviru več njenih delovnih skupin, kar nam omogoča veliko priložnosti za sodelovanje s pravosodnimi strokovnjaki v državah članicah EU, z osrednjimi organi ter z Evropsko komisijo in Svetom. Obrnili se bomo tudi na vsa ustrezna združenja.

Če pripadate tem strokovnim združenjem in želite raziskati možnosti za sodelovanje, se obrnite na naš urad .

Zagovarjanje razvoja otroku prijaznih pravosodnih sistemov

Pravosodni sistemi v Evropi niso vedno prilagojeni posebnim potrebam otrok. Poročilo Komisije iz leta 2015  kaže, da je potrebnega še veliko dela, da bo pravosodje po vsej EU resnično prijazno do otrok.

Poseben vidik je zaslišanje otroka v sodnih postopkih, ki ga zadevajo. V primerih starševskih ugrabitev otrok je zaslišanje otroka v EU vse bolj razširjeno. Pri prenovi uredbe Bruselj IIa je bil dosežen dogovor, da se doda določba, ki bi se morala zgledovati vsaj po členu 12 Konvencije ZN o otrokovih pravicah . Nujno je usposabljanje in uvedba strokovnih standardov za tiste, ki so zadolženi za zaslišanje otroka. Potrebna je velika spretnost, da se zagotovi, da je otrokovo mnenje slišano in smiselno upoštevano.

Čeprav je pri izpolnjevanju te obveznosti v državah članicah prišlo do velikega napredka, je potrebnega še veliko dela, da bi zagotovili, da se otroka zasliši na ustrezen, smiseln in varen način.

Koordinatorka želi podpreti delo držav članic pri izvajanju dobrih praks za zaslišanje otroka.

Poleg tega spodbuja usposabljanje sodnih in upravnih organov, ki so zadolženi za zaslišanje otroka.

Koordinatorka si prizadeva tudi spodbujati uvedbo mediacije z vključevanjem otroka ter uvedbo strokovnih standardov in usposabljanja za čezmejne mediatorje, ki delajo z otroki.

 
 


Člen 12 Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah 

1. Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna mnenja, pravico do svobodnega izražanja le-teh v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti izraženih mnenj pa se presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo.

2. V ta namen ima otrok še posebej možnost zaslišanja v kateremkoli sodnem ali upravnem postopku v zvezi z njim, bodisi neposredno bodisi preko zastopnika ali ustreznega organa, na način, ki je v skladu s procesnimi pravili notranje zakonodaje.

Člen 24(1) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah , vdoloča: „Otroci [lahko] svoje mnenje [...] svobodno izražajo. Njihovo mnenje se upošteva v stvareh, ki jih zadevajo, v skladu z njihovo starostjo in zrelostjo.“

Priporočilo Sveta Evrope o vključevanju otrok in mladih do 18. leta starosti. 

Zbiranje informacij

Pridobiti želimo informacije o ponavljajočih se težavah in vprašanjih, s katerimi se soočate na področju čezmejnih družinskih sporov, starševskih ugrabitev otrok in čezmejnih sporov glede dostopa. Nanašajo se lahko na poseben vidik (npr. zamude, izvrševanje odločbe itd.) ali na regijo oziroma državo, s katero sodelujete. S takšnimi vpogledi lahko zberemo dragocene informacije in opredelimo strukturne trende, na podlagi katerih bomo oblikovali svoje ukrepe, morda pa bodo prispevali tudi k oblikovanju politike ter spodbudili nova sodelovanja.

Če želite preučiti možnosti za sodelovanje, se obrnite na naš urad .  

 
 

Uporaba različnih forumov Evropskega parlamenta za dialog

Evropski parlament je prostor za dialog: dialog med izvoljenimi predstavniki držav članic EU, dialog z izvoljenimi poslanci številnih tretjih držav prek medparlamentarnih delegacij, dialog z organizacijami in interesnimi skupinami vseh vrst iz celega sveta.

Čim bolj želimo izkoristiti to edinstveno bogastvo in raznolikost forumov za izmenjavo dobrih praks ter spodbujanje boljšega sodelovanja in boljše komunikacije med strokovnjaki, ki sodelujejo v primerih starševskih ugrabitev otrok in pri oblikovanju politike.

 
 

Contact: