Preglednost 

Etika in preglednost

Evropski parlament pridobiva vse večji pomen in vpliv, zlasti z zadnjo Pogodbo o Evropski uniji (PEU) in Pogodbo o delovanju Evropske unije (PDEU), zato je nadvse pomembno, da zastopa interese evropskih državljanov na popolnoma odprt in pregleden način.

Tako imajo evropski državljani pravico, da pozorno spremljajo dejavnosti svojih izvoljenih poslancev in preverjajo, ali ti upoštevajo stroga načela ravnanja in ohranjajo uravnotežene odnose z zastopniki interesov. Državljani naj bi bili tudi upravičeni do tega, da od uslužbencev Parlamenta pričakujejo najvišje standarde glede ravnanja in učinkovitosti. Ne nazadnje morajo imeti državljani pravico do dostopa do dokumentov evropskih institucij v skladu z nujnimi omejitvami iz Uredbe (ES) št. 1049/2001.

Vsa navedena orodja za preglednost so v skladu z zavezo Parlamenta k preglednosti namenjena omogočanju nadzora državljanov nad dejavnostmi Parlamenta, zlasti nad njegovim zakonodajnim delom.

Institucije, organi, uradi in agencije Unije zaradi spodbujanja dobrega upravljanja in zagotovitve sodelovanja civilne družbe, pri svojem delu kar najbolj upoštevajo načelo javnosti delovanja (Člen 15 PDEU).

Institucije dajejo državljanom in predstavniškim združenjem na ustrezen način možnost izražanja in javne izmenjave mnenj glede vseh področij delovanja Unije.

Interesne skupine 

Pravica do dostopa za predstavnike interesnih skupin

Evropski parlament in Evropska komisija sta 23. junija 2011 podpisala Medinstitucionalni sporazum o vzpostavitvi skupnega registra za preglednost. Sporazum je bil spremenjen in novo besedilo se uporablja od 1. januarja 2015.

Skupni register omogoča večjo preglednost, saj državljani lažje pridobijo informacije o posameznikih in organizacijah, ki so v stiku z institucijami EU. Ta sistem „vse na enem mestu“ poenostavlja postopek za registracijo predstavnikov različnih interesov. V skupnem registru sta združena prej ločena registra Parlamenta in Komisije.

Organizacije in posamezniki, ki želijo zaprositi za dovoljenje za vstop v Evropski parlament, se morajo najprej vpisati v register. Obdelava spletne prošnje za vstop običajno traja dva do tri delovne dni. Posameznikom se dovoljenje za vstop v Evropski parlament izda za največ 12 mesecev. Za obnovitev dovoljenja je mogoče zaprositi v dveh mesecih pred navedenim iztekom veljavnosti izkaznice.

Organizacije lahko zaprosijo za dovoljenje za vstop za poljubno število oseb. Parlament lahko omeji število oseb na organizacijo, ki lahko vstopijo v Parlament v enem dnevu. Če je organizacija izključena iz registra, se posameznikom, ki delajo za to organizacijo, dovoljenje za vstop samodejno odvzame.

Skupni register za preglednost vsebuje lahko dostopne podatke o organizacijah in samozaposlenih posameznikih, ki se ukvarjajo s sprejemanjem in izvajanjem politik EU, statistične podatke o vseh registriranih strankah in seznam posameznikov, ki imajo dovoljenje za vstop v Evropski parlament.


Kontakt:

Predstavniki interesnih skupin

Predstavniki interesnih skupin so lahko zasebne, javne ali nevladne organizacije. Parlamentu lahko omogočijo dostop do informacij in specifičnih strokovnih vsebin z različnih gospodarskih, družbenih, okoljskih in znanstvenih področij. V odprtem in pluralističnem dialogu, na katerega se opira demokratični sistem, imajo pomembno vlogo in so pomemben vir informacij za poslance pri izvajanju njihovega mandata.

Pogodba o Evropski uniji ureja in spodbuja odnose med evropskimi institucijami in političnimi voditelji na eni strani ter civilno družbo, državljani EU in predstavniškimi združenji na drugi strani.