Tillgång till handlingar 

I artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt står det att alla unionsmedborgare och personer som är bosatta i Europeiska unionen ska ha tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar.

Tillgången till handlingar: en hörnpelare i öppenhetspolicyn

Tillgången till handlingar är en hörnpelare i EU-institutionernas öppenhetspolicy. I fördraget står det att alla unionsmedborgare och personer som är bosatta i Europeiska unionen ska ha tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Denna rätt regleras i förordning (EG) nr 1049/2001.

Europaparlamentet värnar om god insyn i dess arbete. Detta är särskilt viktigt eftersom parlamentet har valts direkt av unionsmedborgarna och framför allt ska tillvarata deras intressen.

Registret över handlingar: ett hjälp- och sökverktyg

För att underlätta tillgången till handlingar, i enlighet med förordning (EG) nr 1049/2001, har Europaparlamentet upprättat ett elektroniskt register över handlingar. Tanken är att detta register ska vara ett sökhjälpmedel där man kan hitta uppgifter om de handlingar som Europaparlamentet har utarbetat eller mottagit sedan 2001.

Handlingar som är direkt tillgängliga

Registret ger direkt tillgång till merparten av Europaparlamentets handlingar via ett sökformulär. Dessa handlingar är även direkt tillgängliga i elektronisk form.

Handlingar som kan beställas

De handlingar som inte är direkt tillgängliga i registret kan lämnas ut på begäran. Detta gäller handlingar från tiden före 2001 och ett mindre antal handlingar för vilka tillgången kan begränsas genom de undantagsbestämmelser som finns i artikel 4 i förordning (EG) nr 1049/2001. Det kostar inget att få tillgång till dessa handlingar, och man behöver inte särskilt motivera sin ansökan, som görs via ett elektroniskt formulär. När din ansökan har behandlats kommer Europaparlamentets behöriga avdelningar att skicka dig ett motiverat svar inom 15 arbetsdagar.