Europaparlamentets skydd för personuppgifter 

För att uppfylla sina förpliktelser gentemot EU-medborgarna behöver Europaparlamentet ibland ta del av personuppgifter.

 Europaparlamentet behandlar alla personuppgifter som det inhämtar med full respekt för de berörda personernas rättigheter, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter, nedan kallad förordningen.

Lagstiftning 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 21 november 2018 och trädde i kraft den 11 december 2018.

Beslut av Europaparlamentets presidium av den 17 juni 2019 om genomförandebestämmelser avseende europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG

De allra flesta sidor på denna webbplats går att besöka utan att det begärs några personuppgifter. Det är endast på vissa sidor som besökaren uppmanas att uppge personuppgifter, vilket då sker inom ramen för ansökningar eller väldigt specifika tjänster.

 Exempelvis förekommer på sidan ”Medborgarnas förfrågningar (Ask EP) ” en ”Kontakta oss”-knapp som aktiverar ett online-formulär. I detta formulär uppmanas du att åtminstone uppge (obligatoriska fält) efternamn, förnamn, hemvistland och e-postadress samt, eventuellt, kön, adress, ålder, yrke och medborgarskap. När formuläret har skickats kommer det att överföras via e-post till den behöriga avdelningen så att den kan hjälpa dig på bästa sätt.

 De insamlade uppgifterna behandlas endast för föreskrivna och tydligt angivna ändamål. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, samt att göra rättelser till dessa uppgifter ifall de är oriktiga eller ofullständiga. Alla frågor som rör behandlingen av personuppgifter måste riktas till den enhet som fungerar som personuppgiftsansvarig, enligt vad som anges i den aktuella förklaringen om skydd av personuppgifter. Du har även alltid rätt att överklaga till Europeiska datatillsynsmannen.

I vissa fall har Europaparlamentet möjlighet att begränsa utövandet av vissa av de rättigheter som du, som registrerad, har avseende dina personuppgifter. I detta meddelande om begränsningar  hittar du mer information.

 Denna webbplats innehåller ibland länkar till externa webbplatser. Eftersom Europaparlamentet inte kontrollerar sådana webbplatser bör du ta reda på vilken integritetsskyddspolicy de tillämpar.

Europaparlamentets uppgiftsskyddsombud

Uppgiftsskyddsombudet är ansvarigt för förordningens tillämpning. Varje avdelning inom Europaparlamentet som använder information om enskilda personer omfattas av denna förordning och är skyldig att till uppgiftsskyddsombudet anmäla varje åtgärd som rör personuppgifter (insamling, åtkomst, överföring, organisering etc.).

Dessa åtgärder ska dokumenteras i ett särskilt register som ska innehålla en detaljerad beskrivning av varje behandling av personuppgifter som utförs av Europaparlamentet.

Registret över behandlingar

Tack vare registret över behandlingar kan var och en få information om de behandlingar av personuppgifter som Europaparlamentet utför. Syftet med registret är att ge information åt allmänheten, och det är fritt tillgängligt via internet.

Varje berörd person kan, på grundval av informationen i detta register, utöva sina rättigheter enligt förordningen. Resultaten från varje anmäld behandling är endast tillgängliga på det språk på vilket anmälan gjordes i registret (antingen engelska eller franska).

Europeiska datatillsynsmannen

Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) är en oberoende europeisk tillsynsmyndighet. Datatillsynsmannens uppdrag är att se till att EU:s institutioner och organ respekterar rätten till integritet och dataskydd när de utarbetar ny politik eller när de inom sin organisation behandlar personuppgifter.

Contact: