Öppenhet 

Etik och öppenhet

I takt med att Europaparlamentets betydelse och inflytande växer, i synnerhet genom det senaste fördraget om Europeiska unionen (EU fördraget) och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF fördraget), blir det viktigare än någonsin att garantera att parlamentet verkligen företräder de europeiska medborgarnas intressen på ett fullständigt öppet sätt.

Allmänheten har därför rätt att nära följa de parlamentsledamöter som de har valt, för att se vad de gör och försäkra sig om att de i sitt arbete följer strikta uppförandeprinciper och har välbalanserade förbindelser med företrädare för olika intressen. Allmänheten har också rätt att förvänta sig högsta standard från parlamentets tjänstemän vad gäller uppträdande och effektivitet. Sist men inte minst har allmänheten rätt att få tillgång till EU institutionernas handlingar, med förbehåll för de nödvändiga begränsningar som fastställs i förordning (EG) nr 1049/2001.

Nedan följer en rad verktyg som, i enlighet med parlamentets strävan efter öppenhet, syftar till att underlätta allmänhetens granskning av parlamentets verksamhet, i synnerhet dess lagstiftningsarbete.

För att främja en god förvaltning och se till att det civila samhället kan delta ska unionens institutioner, organ och byråer utföra sitt arbete så öppet som möjligt.
(Artikel 15 i EUF-fördraget)

Institutionerna ska på lämpligt sätt ge medborgarna och de representativa sammanslutningarna möjlighet att ge uttryck för och offentligt diskutera sina åsikter på alla unionens åtgärdsområden.
(Artikel 11 i EU-fördraget)

Intressegrupper 

Tillträdesrätt för företrädare för intressegrupper

Den 23 juni 2011 undertecknade Europaparlamentet och Europeiska kommissionen ett interinstitutionellt avtal om inrättande av ett gemensamt öppenhetsregister. Avtalet har setts över och en ny text gäller sedan den 1 januari 2015.

Det gemensamma registret ökar öppenheten och gör det enklare för medborgarna att få upplysningar om privatpersoner och organisationer som har förbindelser med EU-institutionerna. Denna gemensamma kontaktpunkt gör det också lättare för företrädare för särskilda intressegrupper att registrera sig. Det gemensamma registret sammanför de tidigare separata parlaments- och kommissionsregistren.

Organisationer och privatpersoner måste först ansluta sig till registret innan de kan ansöka om tillträde till Europaparlamentets lokaler. En ansökan på internet behandlas normalt sett på 2–3 arbetsdagar. Privatpersoner kan få tillträde till Europaparlamentet i upp till tolv månader och kan ansöka om förnyat tillträde två månader innan giltighetstiden löper ut.

En organisation får ansöka om tillträdesrätt för ett obegränsat antal personer. Parlamentet får begränsa antalet personer per organisation som får lov att gå in under en och samma dag. Om en organisation stängs av från registret dras tillträdesrätten in för de personer som arbetar för organisationen.

Det gemensamma öppenhetsregistret innehåller lättillgängliga uppgifter om organisationer och egenföretagare som medverkar i utformningen och genomförandet av EU:s politik, men också statistiska uppgifter om alla registrerade parter och en förteckning över personer med tillträde till Europaparlamentets lokaler.

Kontakt

Företrädare för intressegrupper

Företrädare för intressegrupper är privata, offentliga eller icke-statliga grupperingar. De kan ge parlamentet kunskaper och specifik expertis inom bland annat det ekonomiska, sociala, ekologiska och vetenskapliga området. De kan spela en viktig roll i den öppna och pluralistiska dialog som ett demokratiskt system vilar på och utgöra en viktig informationskälla för ledamöterna i deras arbete.

Förbindelserna mellan å ena sidan EU:s institutioner och ansvariga politiker och å andra sidan det civila samhället, EU-medborgarna och de representativa sammanslutningarna regleras och uppmuntras i fördraget om Europeiska unionen.