skip to content
 
 
 

Vinnare 2008


    
    
    

FÖRSTA PRIS

"Students Without Boundaries"

Programmet "Students Without Boundaries" är ett årligt program avsett för 135 studenter från Slovakien, Rumänien, Ukraina och Serbien, som deltar i workshopar om ledarskap. Genom programmet främjas utbyte av erfarenheter mellan studenter i frågor som utbildningsmöjligheter i EU, EU:s utvidgning och gemensamma fonder. Under de två veckor som lägret varar delar de även med sig av sitt kulturarv. Efter att de har fullgjort programmet återvänder de hem och fortsätter erfarenhetsutbytet och gemenskapsbyggandet på nätet.

I sommarlägret ingår en workshop om mänskliga rättigheter och workshopar om historia, genom vilka deltagarna utvecklar en gemensam känsla av europeisk identitet och integration.
Deltagarna väljs varje år ut på grundval av inlämnade uppsatser i olika ämnen, som "Europaåret för interkulturell dialog 2008". Deltagarna har möjlighet att presentera sina uppsatser vid workshoparna och inleda en diskussion om aktuella frågor. Urvalsförfarandet genomförs i samarbete mellan företrädare från fem länder.

EU:s mål att utveckla ett samhälle utan gränser överensstämmer med programmets mål, vilket tillämpas i praktiken genom att medlemmar ur den yngre generationen från EU och från kandidatländer och potentiella kandidatländer lever tillsammans som en europeisk gemenskap i det mångkulturella Europa. Lägret är därmed ett forum för fostran i europeiska värderingar, som kulturell, etnisk och religiös förståelse bland unga ledare.

Programmet tjänar som förebild för europeiskt samarbete, eftersom det främjar europeisk integration: efter att studenterna har fullgjort sommarprogrammet återvänder de hem och införlivar sina lokalsamhällen i programmet.

Tidigare deltagare, det vill säga 1 500 studenter från fem länder, utgör i dag en gemenskap som kallas Rákóczi-familjen. Denna gemenskap ger praktiska exempel på hur man kan leva tillsammans i Europa, och tjänar även som en gemenskap på nätet, som ett forum för skapande av arbetstillfällen, kollektiva fondansökningar, utbildningsprojekt och rättsliga frågor.

 

ANDRA PRIS

"London Festival of Europe"

Den årliga London Festival of Europe består av en serie kostnadsfria offentliga föreläsningar, debatter och konstevenemang som genomförs under två veckor på några av Londons mest prestigefyllda evenemangsplatser. Genom festivalen främjar man ungdomars och andras engagemang i EU-frågor och firar Europas kulturer. Den har ett stort antal samarbetspartner, bland annat London School of Economics, Tate Modern, Chelsea College of Art and Design, Federal Trust, opendemocracy.net, cafebabel.com, Institut Francais och det rumänska kulturinstitutet.

Den första festivalen genomfördes i mars 2007 för att fira 50-årsdagen av Romfördraget. Fler än 1 500 personer närvarade vid tio evenemang, inklusive 250 personer vid den inledande debatten om europeiska värderingar på årsdagen den 25 mars.

Festivalen startades av Lorenzo Marsili och Niccolo Milanese. Arrangörsgruppen består av elva unga människor som representerar nio europeiska länder. Samtliga engagerar sig frivilligt i en anda av medborgarplikt och äventyrslust. Segolene Pruvot har blivit gruppledare. Arrangörsgruppen arbetar året runt på olika orter och genom olika kommunikationsmedel, eftersom medlemmarna i gruppen ofta flyttar omkring i Europa. Genom festivalen främjas aktivt kontakter med studentföreningar i Storbritannien och utomlands samt initiativ av andra ungdomar.

Genom festivalen främjas både kulturella skillnader och kulturella likheter och man arbetar med att främja en djup känsla av gemensam europeisk identitet. Festivalen har blivit en årlig händelse i Londons kulturkalender. London Festival of Europe 2008 har ett ännu rikare program och kommer att äga rum i mars.

 

TREDJE PRIS

Det kommunala gymnasiet Byron (Aten)

Sedan 30 år tillbaka (från 1979) försöker det kommunala gymnasiet Byron förmedla kunskaper om EU till sina elever och utveckla en europeisk identitet hos dem. Våra insatser när det gäller EU relaterad verksamhet stärktes efter att Grekland blev medlem i EU 1981, och efter 1996 i syfte att ytterligare främja den ömsesidiga förståelsen mellan människor från olika europeiska länder, utveckla en gemensam europeisk identitet och ge praktiska exempel på européer som lever tillsammans i en gemenskap.

All denna verksamhet ledde till att ett helt nytt ämne infördes i undervisningsplanen - en EU kurs. Detta är något som det grekiska utbildningsministeriet ännu inte har åstadkommit på nationell nivå.
År 2008 omfattar vår verksamhet följande:
1. Vi har upprättat förbindelser med skolan Gymnasium nr 10 i Rzeszow (Polen).
2. Vi förbereder evenemanget "Europavåren" i mars, som är inriktat på mångkulturella frågor.
3. Vi har bjudit in 22 studenter från skolan Emmaus College i Rotterdam (Nederländerna) för fjärde gången i rad, för att tillsammans fira Europadagen den 6 maj.

Genom våra sammantagna aktiviteter under åren har vi lyckats öka medvetenheten om EU hos flera tusen elever. Vi fortsätter våra insatser eftersom vi anser att utbildning är bästa sättet att göra människor medvetna om vad EU handlar om. Vi håller alltid Jacques Delors' ord i minnet: "Vi bör lära oss att förstå, vi bör lära oss att handla, vi bör lära oss att leva sida vid sida ... vi bör lära oss att leva".

 .