skip to content
 
 
 

Rättsligt meddelande

Tävlingsregler

Artikel 1: Tävlingens tema


Europaparlamentet och stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen inbjuder ungdomar från alla EU-medlemsstater att delta i en tävling på temat EU:s utveckling, integration och europeisk identitet.

Europeiska karlspriset för ungdomar tilldelas projekt som
• främjar europeisk och internationell förståelse,
• gynnar framväxten av en gemensam europeisk identitet och europeisk integration,
• tjänar som förebild för ungdomar i Europa och ger praktiska exempel på européer som lever i samhörighet med varandra.

Projekten kan vara inriktade på att anordna olika ungdomsevenemang, ungdomsutbyten eller webbprojekt med en europeisk dimension.

Artikel 2: Sista ansökningsdag


Tidsfristen för att lämna in bidrag har förlängts till den 21 februari 2020! (24.00 CET).

Ansökan måste fyllas i online på webbplatsen för Europeiska Karlspriset för ungdomar (www.charlemagneyouthprize.eu).
För mer information om tävlingen, vänligen kontakta sekretariatet för Europeiska Karlspriset för ungdomar på denna adress: ECYP2020@ep.europa.eu

Artikel 3: Deltagandekrav

De sökande måste vara i åldrarna 16–30 år och vara medborgare eller bosatta i en EU medlemsstat.
Ansökan får lämnas in av antingen en enskild person eller en grupp. När det rör sig om grupprojekt och gränsöverskridande projekt får projektet lämnas in endast i ett enda land som är nära kopplat till projektet.
Ansökan får lämnas in på vilket som helst av de officiella EU-språken.

Enbart redan påbörjade projekt får delta i tävlingen, och projekten ska
a) ha avslutats mellan den 1 januari 2019 och den 31 januari 2020, eller
b) fortfarande pågå.

Alla ansökningar måste innehålla följande uppgifter:
• Sökandens för- och efternamn (eller för- och efternamn på den ansvariga kontaktpersonen ifall det rör sig om en grupp eller organisation)
• Bosättningsland
• Nationalitet
• Födelsedatum
• E-postadress
• Telefonnummer
• Webbplats (om sådan finns)
• Projektets namn
• Sammanfattning på engelska, franska eller tyska
• Fullständig projektbeskrivning
• Förklaring om EU-finansiering
Enbart projekt som lämnas in via webbformuläret kommer att godtas.

Artikel 4: Uteslutning från deltagande

Följande typer av projekt får inte delta i tävlingen:
• Projekt som bara befinner sig på planeringsstadiet och ännu inte har påbörjats.
• Projekt som lämnas in av personer som arbetar inom EU:s institutioner eller stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen.
• Akademiska avhandlingar och publikationer.
• Projekt som redan mottagit ett EU-pris eller till mer än 75 procent finansieras via EU-medel (till exempel inom ramen för Horisont 2020, Erasmus+, Jean Monnet eller något annat program för EU-finansiering).
• Tidigare års tre europeiska mottagare av Europeiska Karlspriset för ungdomar.
Artikel 5: Utvärderingskriterier
Projekten kommer att utvärderas på följande grunder:
• Projekten måste uppfylla tävlingens mål, dvs. att främja europeisk och internationell förståelse, gynna framväxten av en gemensam europeisk identitet och ge praktiska exempel på européer som lever i samhörighet med varandra.
• Projekt som startats gemensamt av ungdomar från flera olika medlemsstater kommer att ges företräde.
• Projekt som genomförs ideellt kommer att uppmärksammas.

Artikel 6: Urvalsförfarande

Vinnaren av Europeiska Karlspriset för ungdomar kommer att utses i två steg.
Steg 1: Nationella juryer bestående av minst två ledamöter av Europaparlamentet och en företrädare för en ungdomsorganisation kommer senast den 20 mars 2020 att utse en nationell vinnare per EU-medlemsstat.
Steg 2: Den europeiska juryn bestående av tre ledamöter av Europaparlamentet, Europaparlamentets talman samt fyra företrädare för stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen kommer senast i april 2020 att utse det vinnande projektet bland de nationella vinnande projekt som de nationella juryerna valt ut.
Den europeiska juryns beslut är slutgiltigt. Juryn förbehåller sig rätten att utesluta alla bidrag som inte uppfyller tävlingsvillkoren.

Artikel 7: Priset

Det bästa projektet tilldelas en prissumma på 7 500 euro, andrapriset är 5 000 euro och tredjepriset 2 500 euro.

En företrädare för vart och ett av de nationella vinnande projekten kommer att bjudas in att närvara vid prisceremonin den 19 maj 2020 och tillbringa ett antal dagar i Aachen i Tyskland.

Priserna för de tre bästa projekten kommer att delas ut av Europaparlamentets talman och företrädare för stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen.

Som en del av priset kommer pristagarna att bjudas in till Europaparlamentet (i Bryssel eller Strasbourg).

Artikel 8: Upphovsrätt

Europaparlamentet och stiftelsen för det internationella Karlspriset i Aachen förbehåller sig rätten att använda tävlingsbidrag i kontakterna med media och i PR- och reklamsyfte.

Artikel 9: Ansvar

Organisatörerna kan inte hållas ansvariga om tävlingen ställs in, skjuts upp eller ändras på grund av oförutsedda omständigheter.

Artikel 10: Samtycke till regler

Tävlingsdeltagande innebär fullt samtycke till ovanstående regler.