Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Предложение за междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление

2018/2070(ACI) Процедура на междуинституционално споразумение
AFCO

водеща комисия

Публичен достъп до документи (член 122, параграф 7) – годишен доклад за периода 2016 – 2018 г.

2019/2198(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFCO

подпомагаща комисия

Доклад относно предложения мандат за преговори с Обединеното кралство

2020/2023(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFCO

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Права върху интелектуалната собственост при разработването на технологии за изкуствен интелект

2020/2015(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFCO

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Изкуствен интелект: въпроси, свързани с тълкуването и прилагането на международното право, доколкото ЕС е засегнат, в сферата на употребата за граждански и военни цели и в сферата на държавната власт извън обхвата на наказателното правосъдие

2020/2013(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFCO

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Рамка от етични аспекти на изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии

2020/2012(INL) Процедура по законодателна инициатива
AFCO

подпомагаща комисия - Комисията реши да не изкаже становище

Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III

2019/2213(BUD) Бюджетна процедура
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

подпомагаща комисия

Прилагане на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки

2019/2207(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFCO

подпомагаща комисия

Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за периода 2018 – 2019 г.

2019/2199(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

подпомагаща комисия

Регулаторна пригодност на Европейския съюз, субсидиарност и пропорционалност – доклад относно по-доброто законотворчество за 2017 и 2018 година

2019/2133(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFCO

Antonio TAJANI [PPE]

подпомагаща комисия