Изменения


След като даден проектодоклад, становище или предложение бъдат представени за разглеждане в комисия, нейните членове имат възможността да предложат изменения (включително бюджетни изменения). Съответната комисия определя краен срок, в който трябва всички изменения да бъдат получени. След това предложените изменения се обсъждат и гласуват на заседание на комисията. Приетите изменения се включват в проекта на текста, който впоследствие става окончателен. На тази страница можете да се запознаете с всички изменения, предложени от членове на комисии във вида, в който са преди да бъдат поставени на гласуване.
Използвайте функцията търсене за всички налични изменения.

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 19 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 15 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност

13-12-2019 AFET_AM(2019)644930 PE644.930v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 4 - Проект на становище относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

26-11-2019 AFET_AM(2019)643132 PE643.132v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 4 - Проект на становище относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

26-11-2019 AFET_AM(2019)643133 PE643.133v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ИЗМЕНЕНИЯ 1—61 - Проект на становище Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

14-11-2019 AFET_AM(2019)643185 PE643.185v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 41 - Проект на становище Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

14-11-2019 AFET_AM(2019)643186 PE643.186v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 398 - Проект на доклад Изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност – годишен доклад

13-11-2019 AFET_AM(2019)643168 PE643.168v01-00
AFET

David McALLISTER

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 326 - Проект на доклад Изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад

11-11-2019 AFET_AM(2019)643150 PE643.150v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

ИЗМЕНЕНИЯ 327 - 486 - Проект на доклад Изпълнение на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2018 г.

11-11-2019 AFET_AM(2019)643151 PE643.151v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 226 - Проект на доклад Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – Годишен доклад за 2018 г.

28-10-2019 AFET_AM(2019)642943 PE642.943v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA