Проектостановища


Проектостановищаето е документ, който се изготвя от члена на Парламента, назначен за докладчик по становище, което след това се представя на подпомагащата комисия за евентуално изменение и се поставя на гласуване.
В случай на законодателни доклади, проектостановищата са под формата на изменения към законодателното предложение на Комисията, придружени, по целесъобразност , от кратки обосновки. В случай на незаконодателни доклади, проектостановищата са под формата на предложения, които, ако бъдат приети, се предават на водещата комисия, която изготвя доклада, за включване в него. На тази страница можете да се запознаете с проектостановищата във вида им, преди да бъдат гласувани от подпомагащата комисия.
Използвайте функцията „търсене“ за всички налични проектостановища.

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно насоките за бюджета за 2021 г. – раздел III

31-01-2020 AFET_PA(2020)646992 PE646.992v01-00
AFET

Nikos ANDROULAKIS

Краен срок за внасяне на изменения : 21-02-2020

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за облекчаване на визовия режим

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Краен срок за внасяне на изменения : 03-02-2020

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Краен срок за внасяне на изменения : 03-02-2020

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

14-11-2019 AFET_PA(2019)643159 PE643.159v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

Краен срок за внасяне на изменения : 11-12-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност

14-11-2019 AFET_PA(2019)643198 PE643.198v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

Краен срок за внасяне на изменения : 11-12-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

16-10-2019 AFET_PA(2019)641414 PE641.414v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Краен срок за внасяне на изменения : 13-11-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

16-10-2019 AFET_PA(2019)641415 PE641.415v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Краен срок за внасяне на изменения : 13-11-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

16-10-2019 AFET_PA(2019)641416 PE641.416v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Краен срок за внасяне на изменения : 13-11-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

16-10-2019 AFET_PA(2019)641417 PE641.417v01-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Краен срок за внасяне на изменения : 13-11-2019

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

24-07-2019 AFET_PA(2019)639811 PE639.811v01-00
AFET

Michael GAHLER

Краен срок за внасяне на изменения : 05-09-2019