Проектодоклади


На комисиите може да бъде възлагано изготвянето на доклади по законодателни и незаконодателни въпроси. По принцип от дадена комисия може да бъде поискано да изготви доклад по конкретен въпрос, ако той касае област, в която тази комисия е компетентна. Въпреки това при някои обстоятелства комисиите могат да изготвят доклади по собствена инициатива. Докладчиците, които отговарят за изготвянето на докладите, се избират сред членовете на съответната комисия. Веднага щом бъдат написани, проектодокладите биват представени и обсъдени на заседания на комисиите и членовете на комисиите могат да предлагат изменения в тях, ако желаят. Тази страница показва проектодокладите преди внасянето на изменения.
Използвайте функцията търсене за всички налични проектодоклади.

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно препоръка на Европейския парламент към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Западните Балкани с оглед на срещата на високо равнище през 2020 г.

07-02-2020 AFET_PR(2020)646913 PE646.913v01-00
AFET

Tonino PICULA

Краен срок за внасяне на изменения : 27-02-2020

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно препоръка на Европейския парламент към Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.

04-02-2020 AFET_PR(2020)646863 PE646.863v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Краен срок за внасяне на изменения : 26-02-2020

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно препоръка на Европейския парламент до Съвета и до заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно подготовката на процеса на преглед на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) през 2020 г., вариантите за контрол над ядрените оръжия и за ядрено разоръжаване

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

Краен срок за внасяне на изменения : 28-01-2020

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад

21-10-2019 AFET_PR(2019)641445 PE641.445v02-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Краен срок за внасяне на изменения : 08-11-2019

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно изпълнението на общата външна политика и политика на сигурност – годишен доклад

17-10-2019 AFET_PR(2019)641442 PE641.442v02-00
AFET

David McALLISTER

Краен срок за внасяне на изменения : 08-11-2019

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – Годишен доклад за 2018 г.

30-09-2019 AFET_PR(2019)641241 PE641.241v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

Краен срок за внасяне на изменения : 22-10-2019