Становища


Ако комисия счита, че въпросите, обхванати от даден доклад, изпратен на друга комисия, засяга нейните области на отговорност, тя може да поиска да бъде призната за „подпомагаща комисия“ (чл. 53). Приетото становище се изпраща на водещата комисия, която след това го поставя на гласуване. Измененията на асоциирана подпомагаща комисия (чл. 54), които попадат в обхвата на изключителната компетентност на асоциираната комисия, трябва да се приемат от водещата комисия без гласуване. Всички становища и позиции под формата на изменения, приети от подпомагаща комисия, трябва да се приложат към окончателния доклад. Тази страница показва становища, които са били приети от комисиите.
Използвайте функцията „търсене“ за всички налични становища и позиции под формата на изменения.

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

23-01-2020 AFET_AD(2020)643159 PE643.159v02-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна дейност

23-01-2020 AFET_AD(2020)643198 PE643.198v02-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

Становище относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

22-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v02-00
AFET

David McALLISTER

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването на Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам

05-12-2019 AFET_AD(2019)641414 PE641.414v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от друга страна

05-12-2019 AFET_AD(2019)641417 PE641.417v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00
AFET

Michael GAHLER