Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Изпълнение на общата външна политика и политика на сигурност – годишен доклад

2019/2136(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFET

David McALLISTER [PPE]

водеща комисия

Изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана – годишен доклад за 2018 г.

2019/2135(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFET

Arnaud DANJEAN [PPE]

водеща комисия

Правата на човека и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – годишен доклад за 2018 г.

2019/2125(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFET

Isabel WISELER-LIMA [PPE]

водеща комисия

Сключване, от името на Европейския съюз, на Протокол към Евро-средиземноморското временно споразумение за асоцииране в областта на търговията и сътрудничеството между Европейската общност, от една страна, и Организацията за освобождение на Палестина (ООП), действаща в полза на палестинската администрация на Западния бряг и Ивицата Газа, от друга, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Палестинската администрация на Западния бряг и Ивицата Газа за общите принципи на участие в програми на Съюза

2019/0164(NLE) Незаконодателни процедури
AFET

водеща комисия

Протокол към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

2018/0310(NLE) Незаконодателни процедури
AFET

водеща комисия

Приложение към предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз и неговите държави членки, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

2017/0033(NLE) Незаконодателни процедури
AFET

водеща комисия

Протокол към Евро-средиземноморскотo споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

2016/0253(NLE) Незаконодателни процедури
AFET

водеща комисия

Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и правителството на Малайзия

2016/0243(NLE) Незаконодателни процедури
AFET

водеща комисия

Споразумение за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

2016/0055(NLE) Незаконодателни процедури
AFET

водеща комисия

Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България, Чешката република, Република Естония, Република Хърватия, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Унгария, Република Малта, Република Полша, Румъния, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз

2016/0041(NLE) Незаконодателни процедури
AFET

водеща комисия