Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Доклад относно предложения мандат за преговори с Обединеното кралство

2020/2023(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
INTA AFET

водеща комисия

Годишен доклад относно износа на оръжие

2020/2003(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFET

Hannah NEUMANN [Verts/ALE]

водеща комисия

Сътрудничество между ЕС и Африка в областта на сигурността в региона на Сахел, Западна Африка и Африканския рог

2020/2002(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFET

Javier NART [Renew]

водеща комисия

Предизвикателства и перспективи пред многостранните режими за контрол над оръжията и за разоръжаване

2020/2001(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFET

Sven MIKSER [S&D]

водеща комисия

Препоръка до върховния представител и до Съвета съгласно член 118 при подготовката на процеса на преразглеждане на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО) през 2020 г., вариантите за контрол над ядрените оръжия и за ядрено разоръжаване

2020/2004(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFET

Sven MIKSER [S&D]

водеща комисия

Препоръка до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Западните Балкани с оглед на срещата на високо равнище през май 2020 г.

2019/2210(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFET

Tonino PICULA [S&D]

водеща комисия

Препоръка до Съвета, Комисията и ЕСВД относно Източното партньорство с оглед на срещата на високо равнище през юни 2020 г.

2019/2209(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [Renew]

водеща комисия

Годишен доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна

2019/2202(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFET

Michael GAHLER [PPE]

водеща комисия

Годишен доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова

2019/2201(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFET

Dragoş TUDORACHE [Renew]

водеща комисия

Годишен доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия

2019/2200(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AFET

Sven MIKSER [S&D]

водеща комисия