Най-нови документи

Някои от тези документи може да не са налични на Вашия език, но в такъв случай автоматично ще Ви бъде предложена друга езикова версия. Появява се икона, представляваща предложената езикова версия. (e.g.: FR ).

OPINION on the Sustainable Europe Investment Plan - how to finance the Green Deal EN

09-07-2020 AGRI_AD(2020)650723 PE650.723v02-00 AGRI
Salvatore DE MEO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година – всички раздели

03-07-2020 AGRI_PA(2020)653892 PE653.892v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 23 - Проект на доклад Еквивалентността на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна

03-07-2020 AGRI_AM(2020)653996 PE653.996v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 88 - Проект на становище Европейска стратегия за данните

01-07-2020 AGRI_AM(2020)653991 PE653.991v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

ПРОТОКОЛ - Сряда, 15 април 2020 г.

30-06-2020 AGRI_PV(2020)04-15-1 PE650.483v02-00 AGRI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 86 - Проект на становище Нова стратегия за европейските МСП

30-06-2020 AGRI_AM(2020)653966 PE653.966v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 106 - Проект на становище Нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие

29-06-2020 AGRI_AM(2020)653993 PE653.993v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

17-06-2020 AGRI_AD(2020)647138 PE647.138v02-00 AGRI
Bronis ROPĖ

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход

16-06-2020 AGRI_AD(2020)648613 PE648.613v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ПРОТОКОЛ - Вторник, 26 май 2020 г.

16-06-2020 AGRI_PV(2020)05-26-1 PE653.755v01-00 AGRI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 58 - Проект на становище План за инвестиции за устойчива Европа – начини за финансиране на Зеления пакт

16-06-2020 AGRI_AM(2020)653799 PE653.799v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно осигуряването на водеща позиция на Европа в ерата на цифровите технологии и подход на ЕС към изкуствения интелект

16-06-2020 AGRI_PA(2020)653821 PE653.821v01-00 AGRI
Иво ХРИСТОВ

ИЗМЕНЕНИЯ 32 - 242 - Проект на становище Установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)652514 PE652.514v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

ИЗМЕНЕНИЯ 243 - 478 - Проект на становище Установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653805 PE653.805v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

ИЗМЕНЕНИЯ 479 - 485 - Проект на становище Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамката за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата)

15-06-2020 AGRI_AM(2020)653806 PE653.806v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

ПРОТОКОЛ - Вторник, 28 април 2020 г.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-27-1 PE650.631v01-00 AGRI

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 30 април 2020 г.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)04-30-1 PE650.674v01-00 AGRI

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 7 май 2020 г.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-07-1 PE652.270v01-00 AGRI

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 11 май 2020 г.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-11-1 PE652.318v01-00 AGRI

ПРОТОКОЛ - Сряда, 20 май 2020 г.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)05-20-1 PE652.454v01-00 AGRI

ПРОТОКОЛ - Вторник, 2 юни 2020 г.

12-06-2020 AGRI_PV(2020)06-02-1 PE653.719v01-00 AGRI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 302 - Проект на доклад Европейската стратегия за горите – перспективи

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650371 PE650.371v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ИЗМЕНЕНИЯ 303 – 482 - Проект на доклад Европейската стратегия за горите – перспективи

11-06-2020 AGRI_AM(2020)650406 PE650.406v02-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно Европейска стратегия за данните

08-06-2020 AGRI_PA(2020)652570 PE652.570v01-00 AGRI
Juan Ignacio ZOIDO ÁLVAREZ

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета по отношение на еквивалентността на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна

05-06-2020 AGRI_PR(2020)652324 PE652.324v01-00 AGRI
Veronika VRECIONOVÁ

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 135 - Проектостановище Правна уредба на ЕС за спиране и обръщане на процеса на глобално обезлесяване, стимулирано от ЕС

04-06-2020 AGRI_AM(2020)652511 PE652.511v01-00 AGRI
Martin HÄUSLING

СТАНОВИЩЕ относно ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в света

03-06-2020 AGRI_AD(2020)648361 PE648.361v02-00 AGRI
Juozas OLEKAS

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и приобщаващо развитие

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652519 PE652.519v01-00 AGRI
Manuel BOMPARD

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно създаване на стратегия на ЕС за устойчив туризъм

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652559 PE652.559v01-00 AGRI
Marlene MORTLER

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно нова стратегия за европейските МСП

02-06-2020 AGRI_PA(2020)652568 PE652.568v01-00 AGRI
Pina PICIERNO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно Плана за инвестиции за устойчива Европа – начини за финансиране на Зеления пакт

14-05-2020 AGRI_PA(2020)650723 PE650.723v01-00 AGRI
Salvatore DE MEO

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за постигане на неутралност по отношение на климата и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1999 (Европейски законодателен акт за климата)

06-05-2020 AGRI_PA(2020)650646 PE650.646v01-00 AGRI
Asger CHRISTENSEN

ИЗМЕНЕНИЯ 16 - 272 - Проект на становище Създаване на Фонда за справедлив преход

05-05-2020 AGRI_AM(2020)650653 PE650.653v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ съдържащо препоръки към Комисията относно законодателната рамка на ЕС за прекратяване и след това обратно развитие на причинен от ЕС процес на глобално обезлесяване

28-04-2020 AGRI_PA(2020)650488 PE650.488v01-00 AGRI
Martin HÄUSLING

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 108 - Проект на становище Засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб

02-04-2020 AGRI_AM(2020)650344 PE650.344v01-00 AGRI
Juozas OLEKAS

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Фонда за справедлив преход

01-04-2020 AGRI_PA(2020)648613 PE648.613v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно въздействието на правилата на ЕС в областта на свободното движение на работници и услуги: трудовата мобилност в рамките на ЕС като инструмент за съчетаване на нуждите и уменията на пазара на труда

01-04-2020 AGRI_PA(2020)648630 PE648.630v01-00 AGRI
Ruža TOMAŠIĆ

Становище относно насоките за бюджета за 2021 г. – раздел III

30-03-2020 AGRI_AL(2020)648511 PE648.511v01-00 AGRI
Norbert LINS

Предпазна мрежа за защита на бенефициерите по програмите на ЕС: изготвяне на план за действие в извънредни ситуации, отнасящ се до МФР

30-03-2020 AGRI_AL(2020)648638 PE648.638v01-00 AGRI
Norbert LINS

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 17 февруари 2020 г. - Вторник, 18 февруари 2020 г.

05-03-2020 AGRI_PV(2020)02-17-1 PE648.355v01-00 AGRI

ИЗМЕНЕНИЯ 106 - 314 - Проект на доклад Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г.

02-03-2020 AGRI_AM(2020)648383 PE648.383v01-00 AGRI
Elsi KATAINEN

ИЗМЕНЕНИЯ 315 - 506 - Проект на доклад Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г.

02-03-2020 AGRI_AM(2020)648384 PE648.384v01-00 AGRI
Elsi KATAINEN

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно Европейската стратегия за горите – перспективи

25-02-2020 AGRI_PR(2020)645118 PE645.118v01-00 AGRI
Petri SARVAMAA

ИЗМЕНЕНИЯ 15 - 67 - Проект на становище Общи правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

25-02-2020 AGRI_AM(2020)648380 PE648.380v01-00 AGRI
Bronis ROPĖ

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб

24-02-2020 AGRI_PA(2020)648361 PE648.361v01-00 AGRI
Juozas OLEKAS

ПРОТОКОЛ - Сряда, 22 януари 2020 г. - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

17-02-2020 AGRI_PV(2020)01-22-1 PE646.927v01-00 AGRI

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 182/2011 за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията

11-02-2020 AGRI_PA(2020)647138 PE647.138v01-00 AGRI
Bronis ROPĖ

СТАНОВИЩЕ относно политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2019 г.

28-01-2020 AGRI_AD(2020)643188 PE643.188v02-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г.

28-01-2020 AGRI_PR(2020)646753 PE646.753v01-00 AGRI
Elsi KATAINEN

СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

23-01-2020 AGRI_AD(2020)642906 PE642.906v02-00 AGRI
Attila ARA-KOVÁCS

Становище относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

22-01-2020 AGRI_AL(2020)645078 PE645.078v03-00 AGRI
Mairead McGUINNESS

ПРОТОКОЛ - Сряда, 4 декември 2019 г. - Четвъртък, 5 декември 2019 г.

13-01-2020 AGRI_PV(2019)12-04-1 PE644.947v02-00 AGRI

ПРОТОКОЛ - Вторник, 5 ноември 2019 г.

20-12-2019 AGRI_PV(2019)11-04-1 PE644.768v01-00 AGRI

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 18 ноември 2019 г.

19-12-2019 AGRI_PV(2019)11-18-1 PE644.773v01-00 AGRI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 129 - Проект на становище Политика в областта на конкуренцията - годишен доклад за 2019 г.

11-12-2019 AGRI_AM(2019)644893 PE644.893v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 55 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

10-12-2019 AGRI_AM(2019)644887 PE644.887v01-00 AGRI
Attila ARA-KOVÁCS

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно политиката в областта на конкуренцията – годишен доклад за 2019 г.

15-11-2019 AGRI_PA(2019)643188 PE643.188v01-00 AGRI
Isabel CARVALHAIS

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

11-11-2019 AGRI_PA(2019)642906 PE642.906v01-00 AGRI
Attila ARA-KOVÁCS

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641140 PE641.140v02-00 AGRI
Zbigniew KUŹMIUK

СТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Съединените американски щати и Европейския съюз за разпределението в полза на Съединените американски щати на дял от тарифната квота за висококачествено говеждо месо съгласно Преработения меморандум за разбирателство относно вноса на месо от говеда, при чието отглеждане не са били използвани определени хормони за стимулиране на растежа, и относно увеличените мита, прилагани от Съединените щати спрямо определени продукти от Европейския съюз

06-11-2019 AGRI_AD(2019)641220 PE641.220v02-00 AGRI
Herbert DORFMANN

ПРОТОКОЛ - Сряда, 25 септември 2019 г.

31-10-2019 AGRI_PV(2019)09-25-1 PE641.296v02-00 AGRI