Текуща дейност


В рубриката „Текуща работа“ са представени законодателните процедури, по които работата в някоя от комисиите е в ход към момента. Всяко вписване указва вида на процедурата, името на докладчика и дали комисията е била приканена да представи своето становище като водеща или подпомагаща. Вписванията съдържат също така връзка към Законодателната обсерватория, където са видни всички детайли във връзка с процедурата, включително всички съответни документи. Когато дадена процедура приключи на етап комисия по нея се гласува в пленарна зала, след което процедурата се счита за приключена.

Търсене

Commission Regulation correcting the Swedish language version of Regulation (EU) No 68/2013 on the catalogue of feed materials

2020/2529(RPS) Процедура по регулиране с контрол
AGRI

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на някои подробни правила за производството на биологични продукти

2020/2516(DEA) Процедури по делегирани актове
AGRI

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правила за профилактика и контрол на някои болести от списъка

2019/3001(DEA) Процедури по делегирани актове
AGRI

водеща комисия, засилено сътрудничество

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на одобряването на животновъдни обекти за зародишни продукти и на изискванията за проследимост и ветеринарно-здравните изисквания при движение в рамките на Съюза на зародишни продукти от определени отглеждани сухоземни животни

2019/3006(DEA) Процедури по делегирани актове
AGRI

водеща комисия, засилено сътрудничество

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за управление на обвързаните с лицензии тарифни квоти за внос и за износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внасянето на обезпечения при управлението на тарифните квоти

2019/3005(DEA) Процедури по делегирани актове
AGRI

водеща комисия

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на ветеринарно-здравните изисквания във връзка с движението в рамките на Съюза на сухоземни животни и на яйца за люпене

2019/3003(DEA) Процедури по делегирани актове
AGRI

водеща комисия, засилено сътрудничество

Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за надзор, програмите за ликвидиране и статута „свободен от болест“ за някои болести от списъка и нововъзникващи болести

2019/3000(DEA) Процедури по делегирани актове
AGRI

водеща комисия, засилено сътрудничество

Европейската стратегия за горите - перспективи

2019/2157(INI) Процедура относно доклад по собствена инициатива
AGRI

Petri SARVAMAA [PPE]

водеща комисия, засилено сътрудничество

Преходни разпоредби за подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г.

2019/0254(COD) ***| Обикновена законодателна процедура  първо четене
AGRI

Elsi KATAINEN [Renew]

водеща комисия

Регламент на Комисията за съставяне на списък на предназначенията на фуражите, предназначени за специфични хранителни цели, и за отмяна на Директива 2008/38/ЕО

2019/2911(RPS) Процедура по регулиране с контрол
AGRI

водеща комисия