Изменения


След като даден проектодоклад, становище или предложение бъдат представени за разглеждане в комисия, нейните членове имат възможността да предложат изменения (включително бюджетни изменения). Съответната комисия определя краен срок, в който трябва всички изменения да бъдат получени. След това предложените изменения се обсъждат и гласуват на заседание на комисията. Приетите изменения се включват в проекта на текста, който впоследствие става окончателен. На тази страница можете да се запознаете с всички изменения, предложени от членове на комисии във вида, в който са преди да бъдат поставени на гласуване.
Използвайте функцията търсене за всички налични изменения.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  AMENDMENTS 1 - 335 - Draft report Competition policy - annual report 2019

10-01-2020 ECON_AM(2020)645100 PE645.100v01-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

  AMENDMENTS 204 - 468 - Draft report Credit servicers and credit purchasers

20-12-2019 ECON_AM(2019)645006 PE645.006v01-00
ECON

Esther de LANGE, Irene TINAGLI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 282 - Проект на доклад Банков съюз – годишен доклад за 2019 г.

18-12-2019 ECON_AM(2019)644981 PE644.981v01-00
ECON

Pedro MARQUES

ИЗМЕНЕНИЯ 9 - 19 - Проект на становище Типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 17 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Европейска агенция за авиационна безопасност (EAAБ)

16-12-2019 TRAN_AM(2019)644995 PE644.995v01-00
TRAN

Maria GRAPINI

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 19 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 15 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност

13-12-2019 AFET_AM(2019)644930 PE644.930v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 17 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската фондация за обучение (ETF) за финансовата 2018 година

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 15 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2018 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 41 - Проект на становище Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ